Skyldighet att betala TV-licens.

2015-11-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Behöver jag betala tv licens då jag bor i ett hyreshus som har "3 hål i väggen" från Com Hem, men ingen TV, digitalbox eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga kan du hitta i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Av lagens första paragraf framgår att Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och tv-avgift. Vidare kan man i lagens 2a § läsa att den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift. Avgörande för om man är skyldig att betala TV-avgift är alltså om man innehar en TV-mottagare eller ej. Men vad är då en TV- mottagare? Begreppet TV-mottagare definieras i lagens 2 § såsom teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Det huvudsakliga användningsområdet för den tekniska utrustningen behöver således inte vara att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-prorgam. Det räcker med att den tekniska utrustningen har möjlighet att göra detta. Det var bland annat mot bakgurnd av detta, samt lagstiftarens intention om att definitionen på ”TV-mottagre” skulle vara teknikneutral, som förvaltningsrätten och kammarrätten förklarade att surfplattor, datorer och mobiltelefoner skulle klassificeras som TV-mottagare. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade sedan förvaltningsrättens och kammarrättens avgöranden och förklarade att datorer, surfplattor m.m. inte är att betrakta som TV-mottagare. Enligt min mening kan ”tre hål i väggen” rimligen inte anses vara en TV-mottagare. Detta mot bakgrund av att tre hål i väggen inte torde definieras såsom teknisk utrustning. Om du vill vara helt säker skulle jag dock rekommendera att du tar kontakt med radiotjänst och hör med dom!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84293)