Skolan utredningsskyldighet m.m.

Hej, vi har en dotter som går åttonde klass och har blivit utredd för dyslexi. I samband med det kom det upp antydan för koncentrationssvårigheter. Hon har en vuxen bor som fått diagnos ADD på "äldre" dar. Vi bad då skolan att skriva en remiss för vidare utredning. Våra frågor är då:

1. Kan skolan vägra att skriva en remiss överhuvudtaget?

2. Om dom skriver en remiss skickar dom bara till BUP inom VGregionen där väntetiden för utredning är mycket lång så vi vill skicka till annat alternativ.

3. Kan dom neka oss föräldrar en kopia av remissen, om dom skickar dill BUP (vi kan ju då skicka den till annan utredare).

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att du undrar om vad skolan har för utredningsskyldighet i samband med misstanke om exempelvis ADD och vad ni som föräldrar har för möjlighet att ta del av och påverka en eventuell remiss.

Att en elev har koncentrationssvårigheter kan påverka elevens skolgång och studieresultat. Enligt 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) gäller därför att om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att extra anpassningar har getts, ska det anmälas till rektorn. Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Enligt samma bestämmelse ska behovet av särskilt stöd även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Skolan har således i sådana fall en utredningsskyldighet för det fall elevens situation påverkar dennes skolsituation eller befarar att påverka dennes skolsituation på ovannämnda vis. Skolan kan således inte vägra att skicka en remiss om en remiss är vad som krävs för att skolan ska uppfylla sin utredningsskyldighet.

Du anger att ni vill att remissen ska skickas till ett annat alternativ än det som skolan väljer att skicka till. Jag kan tyvärr inte hitta något stöd för att ni som vårdnadshavare kan begära att skolan ska skicka remissen till ett annat ställe där utredningen går snabbare. Av ovanstående bestämmelse framgår dock att rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds (min kursivering). Att utredningen ska ske skyndsamt bör därför motivera att skolan skickar remissen till ett ställe där elevens situation utreds utan alltför lång väntetid. Som vårdnadshavare till eleven bör ni rimligtvis ha visst inflytande i frågan om vart skolan ska skicka remissen.

Du undrar även om skolan kan neka er en kopia av remissen. Jag antar att remissen kan röra sådana uppgifter om eleven som är föremål för sekretess. Huruvida ni har möjlighet att få ta del av vad som står i remissen styrs i så fall utav sekretessregler.

Enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess till skydd för enskild även i förhållande till dennes vårdnadshavare, om den enskilde är underårig. Sekretessen gäller dock inte i den mån vårdnadshavare enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381) har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, om det inte kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren eller om det annars anges i lag.

Det bör i detta sammanhang påpekas att i takt med barnets stigande ålder och utveckling begränsas vårdnadshavares bestämmanderätt och man tar allt mer hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Huruvida ni som vårdnadshavare har rätt att ta del av vad som står i remissen, kan jag tyvärr inte svara på då jag bedömer det som ett oklart läge och jag har inte tillräckligt med information om den rådande situationen. Förhoppningsvis kan dock redogörelsen för ovanstående regler ge en uppfattning om vad som gäller vid sekretess angående uppgifter som rör elevhälsan och i vad mån sekretess till skydd för en underårig gäller i förhållande till dennes vårdnadshavare.


Med vänliga hälsningar,

Anna NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”