Ska en bröstarvinge kompenseras för att en annan bröstarvinge fått en gåva av arvlåtaren?

2019-10-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min bror har erhållet en gåva av mina föräldrar, en sommarstuga. Den kan han alltså sälja, pantsätta, hyra ut eller skänka bort till barnen. För att kompensera mig har min föräldrar givit mig en liten andel som gåva i den bostadsrätt som de bor i. Den lägenheten kan jag inte utnyttja, ej pantsätta eller dra nytta av. Jag är äldre än min bror. Bör mina föräldrar kompensera mig ytterligare t ex genom räntebetalning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga.

Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen.

6 kap 3 § ÄB stadgar att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan, inte utifrån värdet vid arvlåtarens död vilket normalt annars gäller.

Utifrån detta kan det konstateras att huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska tas med i bodelningen och avräknas från bröstarvingens arvslott. Om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte påverka bröstarvingens arvslott.

Det som blir avgörande i ert fall är alltså huruvida något villkor införts i gåvobrevet för sommar stugan. För att ett villkor om att en gåva inte ska utgöra förskott på arv måste det ha införts i gåvobrevet senast vid gåvotillfället.

Varför har då detta betydelse för din fråga? Ja det är nämligen så att vi är fria att ge bort gåvor som vi vill enligt svensk rätt. En arvlåtare (förälder) är fri att ge bort vad denne helst vill under sin livstid till bröstarvingar eller någon annan. Det finns inget lagstadgat krav på att gåvorna ska kompenseras för de bröstarvingar som inte fått ta del av gåvan. Under förutsättning att det i gåvobrevet inte föreskrivits att sommarstugan inte ska utgöra förskott på arv för din bror så kommer gåvan på sätt och vis att kompenseras när arvet efter era föräldrar ska fördelas. Den bröstarvinge som erhållit en gåva i form av förskott på arv ska dra av gåvans värde på sin arvslott enligt ovan nämnda lagrum. Det samma gäller såklart för den gåva som du fick.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll