Oskäligt äktenskapsförord m.m.

Hej

Min pappa avled under hösten förra året.Jag är ett sk särkullbarn. Det visade sig vid bouppteckningen att vår pappa lämnade ett dödsbo på minus efter sig på ca 7000. Han gifte om sig för 30 år sedan då han flyttat till Västerbotten. Han har de sista 10 åren bott på hem p g a stroke och andra följdproblem som afasi. Hans hustru har helt förfogat över hans pension den har gått in direkt på hennes konto. Vår pappa köpte en gård 1977 tillsammans med sin fru. han ägde då halva fastigheten i 7 års tid. Därefter skänktes gården till hustrun och sedan till hennes son. Här finns också två äktenskapsförord det senaste från 1996 där all egendom tillhör hustrun. vad göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att förklara innebörden av ett äktenskapsförord och i vilken uträckning det kan anses vara gällande. Vidare kommer jag gå in på frågan om bodelning m.m.Äktenskapsförord

Jag antar att äktenskapsförorden i ditt fall föreskriver att all egendom ska betraktas som hustruns enskilda (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Det är endast ett äktenskapsförord som kan anses gällande. Ett äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten) för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § 3 st.). Sålunda är det äktenskapsförordet som numera finns hos Skatteverket som ni ska utgå ifrån.

Det makarna kommit överens om i ett äktenskapsförord ska i regel respekteras. Emellertid kan förordet jämkas eller lämnas utan avseende om det bedöms som oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 §). Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och en helhetsbedömning ska göras av samtliga relevanta omständigheter. Jämkning kan komma i fråga om egendom i betydande omfattning gjorts till enskild och att detta lett till en påtaglig snedvridning av makarnas ekonomiska förhållanden. Skulle en make bli helt eller nästan helt lottlös vid en bodelning medan den andra maken erhåller betydliga tillgångar, eller åtminstone inte försumbara värden, är det mycket möjligt att jämkning bör ske. Om ett äktenskapsförord jämkas, föranleder detta att ytterligare egendom dras in i bodelningen. Prövning av om ett äktenskapsförord är oskäligt görs, efter ansökan, hos domstolen.Bodelning m.m.

Beträffande en eventuell bodelning, ska sådan ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad). En bodelning behöver dock inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). Ett övertagande av bostaden får ske i ett fall om bostaden är enskild, nämligen i fallet då bostaden är enskild egendom på grund av ett föreliggande äktenskapsförord. Ett övertagande får ske om det efterlevande maken har bäst behov av bostaden (11 kap. 8 §). Om bodelning sker, ska tillgångarna (giftorättsgodset, ej enskild egendom) ingå och skulderna ska avräknas. Ett eventuellt överskott ska senare läggas samman och likadelas. Skulle en make ha ett underskott (mer skulder än tillgångar), går denna make in med ett värde om noll kronor i likadelningen och i sådant fall likadelas endast den andra makens tillgångar (11 kap. 3 §). Om den avlidna maken endast har skulder kvar, finns det inget för barnen att ärva (men de övertar inte heller skulderna).

Vad gäller gåvor under livet, kan en person disponera sina tillgångar i princip som denne vill. En make får ge (överlämna) gåvor och detta är som utgångspunkt giltigt så länge maken haft en verklig gåvoavsikt. För en gåva av en fastighet krävs att ett gåvobrev upprättas som uppfyller ett antal formella krav.

Sammanfattningsvis går det att stipulera att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna som är bindande mellan parterna. Detta gäller när förordet registrerats hos Skatteverket. Dock kan ett äktenskapsförord undantagsvis jämkas om det medför ett oskäligt resultat av fördelningen av makarnas tillgångar. En bodelning ska som huvudregel genomföras när ett äktenskap upplöses, men behöver i vissa fall inte ske. Om en make vid sin död efterlämnar skulder, ärver barnen inget. Skulderna ärvs inte heller.

Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”