Oredlighetsbrott, preskription, skadestånd m.m

Hej.

2008-2011 bedrevs det en enskild firma i mitt namn då en bekant inte kunde driva företag på sitt eget namn. Som jag fick det presenterat så skulle allt skötas i sin ordning. Två år senare gör skatteverket en revision på mig och min enskilda firma och finner en hel del som inte är i sin ordning. Skatter, moms och arbetsgivaravgifter har inte deklarerats eller betalats, vidare så har boföring inte heller skötts som det ska. Detta kom som en chock för mig, och på något sätt (som jag inte fattar hur) övertalades jag att ta på mig skulden för allt vid rättegång, där denne bekanta därefter skulle betala av alla skulder, räkningar och skatter.

Så skedde inte, och ingenting betalades när jag sedan blev dömd till bokföringsbrott samt fick skattetilläg osv. Detta har plågat mig otroligt när jag sökt jobb samt att jag inte kan få abonemang, lägenhet eller lån.

Dumt, och korkat av mig att inte berätta hur det var vid rättegången, men, men.

Det jag undrar, nu i efterhand när det gått så pass många år, vad kan jag göra rent juridiskt? Dels för att underlätta för mig, dels om jag kan på något sätt göra något mot denna person som orsakat mig så stora problem.

Just nu har i princip alla skatteskulder preskriberats, dock återstår fordringar till företag från den enskilda firman hos inkasso samt kronofogden till ett värde av ca 400 000kr, vilket känns lite surt att behöva betala när jag inte ens på något sätt dragit nytta av grunden till skulderna.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utifrån din fråga har jag identifierat tre sakförhållanden jag utgår ifrån att du vill förändra. Dessa är: domen mot dig, att din bekant (hädanefter kallad B) inte är dömd för något, och att du har skulder B ska ha. Jag kommer gå igenom dessa under rubrikerna som följer efter denna rad.


Din dom kommer sannolikt stå fast

Domen har sedan länge vunnit laga kraft, och kan därför inte överklagas. Även om överklagandetiden gått ut kan man i vissa fall beviljas resning. Det innebär att saken kan prövas på nytt. Grunderna för resning i brottmål finns i 58 kap. 2 § rättegångsbalken. I ditt fall är det den nämnda paragrafens fjärde punkt som skulle kunna vara till hjälp. I punkten står det att resning kan beviljas om någon ny omständighet eller nya bevis åberopas, och detta åberopade sannolikt skulle ha lett till en friande dom, eller om det finns synnerliga skäl att pröva din skuld igen. Du kan ansöka om resning här.

Spontant kan man tycka att du borde kunna beviljas resning med stöd i paragrafen, men resning är ett rättsmedel som tillämpas väldigt restriktivt. Att beviljas resning är ökänt svårt. Det enda jag vet om ditt mål är att du själv tagit på dig skulden för brottet. Enligt rättspraxis räcker det inte med att ta tillbaka sitt erkännande för att beviljas resning, även om domen till stor del grundats på erkännandet. Dessutom är det inte säkert att du faktiskt skulle bli frikänd, trots att det är B som slarvat med bokföringen. Bokföringsbrott kan man enligt 11 kap. 5 § brottsbalken (BrB) dömas för även av oaktsamhet, och det är inte alls osannolikt att du ska anses ha agerat oaktsamt, genom att "låna ut" ditt namn på det sätt som skett. Det betyder dock inte att B (i teorin) går fri från ansvar. Även den som faktiskt skött bokföringen kan dömas till ansvar. Ansvar kommer dock inte drabba B i detta fall eftersom brottet enligt 35 kap. 1 § andra punkten BrB är preskriberat. Det betyder att åtal inte kan väckas. För grovt bokföringsbrott är dock preskriptionstiden tio år. Jag utgår dock ifrån att brottet inte är grovt, men även om det vore det kan det ändå finnas hinder för rättegång i form av res judicata. Jag kommer inte redogöra för den saken här eftersom jag är övertygad om att saken aldrig kommer bli aktuell.


B kommer sannolikt inte dömas för något

B kan mycket väl ha begått ett flertal straffbara gärningar, exempelvis: bedrägeri enligt 9 kap. 1 § BrB, ocker enligt 9 kap. 5 § BrB, oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § BrB, trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § BrB, och urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § BrB. Gemensamt för dessa brott är dock att de enligt 35 kap. 1 § BrB är preskriberade. Däremot är preskriptionstiden tio år för ovanstående brott (förutom oredligt förfarande) om något av dem kan anses vara grovt. Det ankommer dock inte på mig att göra någon sådan bedömning, eftersom jag inte har grundlig information om vad som faktiskt har hänt. Inte heller med all information tillgänglig vore en sådan bedömning lätt att göra.


Inga säkra sätt att rätta till fordringsförhållandet

Det finns två sätt att lösa denna situation på. Det första är att du begär skadestånd för ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Det andra är att B tar över dina skulder. Vi börjar med skadeståndsfrågan. Huvudregeln är att skadan ska ha vållats genom brott för att ersättning ska komma på fråga. Jag har som nämnt för lite information för att kunna göra en analys av B:s eventuella brottslighet. Det är inte säkert att han begått något brott, även om det nog är sannolikt. Frågan uppstår också, om B kan bli ersättningsskyldig för ren förmögenhetsskada trots att brottet talan grundas på är preskriberat. Jag har inte hittat något svar på denna fråga, men eftersom ansvarsfrågor i skadeståndshänseende är fristående från ansvarsfrågor i brottmål måste jag anta att preskription av brottet inte kan hindra att en skadeståndstalan grundad på nämnt brott förs. Skulle du behöva hjälp med att föra en sådan talan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Det andra sättet är som nämnt att få B att ta över skulderna, vilket han redan sagt sig vara villig att göra. För att B ska få ta över dina skulder krävs dock att dina borgenärer samtycker till det. Har B likvärdig eller bättre ekonomi än dig lär det inte medföra några problem, men i annat fall kommer de naturligtvis att säga nej. Dock finns det inget som hindrar B från att helt enkelt betala, utan att formellt överta skulderna.


Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo