Olovligt anskaffande av alkoholdrycker

2020-12-27 i Påföljder
FRÅGA
Min 21-årige son har delgivits misstanke om olovligt anskaffande av alkoholdrycker genom att vid 10-15 tillfällen under sommaren och hösten bjudit sina underåriga kompisar (16-19 år) på alkohol i sin lägenhet. Vid varje tillfälle har de varit 4-8 personer i lägenheten, och han har främst bjudit på vodkabaserade drinkar.Det följer av 11 kap. 7 § alkohollagen att den som bjuder en person under 20 år på en alkoholdryck döms till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.Min fråga förutsätter att bjudandet vid varje enskilt tillfälle inte varit så omfattande att grovt brott förelegat vid något enskilt tillfälle. Jag undrar emellertid om han riskerar att ändå dömas för grovt brott på grund av att han bjudit ungdomarna på alkohol vid ett stort antal tillfällen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säger återfinns bestämmelsen i (11 kap. 7 § alkohollagen) där det framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat i strid med (3 kap. 9 § alkohollagen) döms för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst två eller, om brottet är grovt, till fängelse i fyra år.

Även om din son bjudit på alkohol vid ett flertal tillfällen har jag svårt att se att den kumulerade brottsligheten skulle nå upp till ett straffvärde som skulle motsvara ett grovt brott. Det finns nämligen en bestämmelse i (30 kap. 5 § andra stycket brottsbalken) som säger att för brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton år men innan han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Nu är din son visserligen 21 år men hans ungdom kommer betraktas av domstolen vilket kommer tala till hans fördel. Lägg där till att ungdomarna är någorlunda jämnåriga varför gärningen inte bör anses lika allvarlig. Rent generellt kan sägas att synen på alkohol numera är tämligen liberal varför gärningen vid första anblick inte tycks mig vara speciellt allvarlig.

Om din son nu skulle dömas till fängelse leder det inte automatiskt till fängelse. Det föreligger en presumtion mot fängelse om straffet inte motsvarar fängelse i mer än ett år. Det innebär att domstolen hellre dömer till annan påföljd än fängelse om brottet inte når upp till fängelse i mer än ett år. Jag skulle påstå att din son kommer dömas till antingen böter eller, böter i förening med villkorlig dom/skyddstillsyn, alternativt villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91293)