FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/07/2014

Konkurrensklausul för närstående m.m.

Är det skäligt att en närstående, icke aktieägare, omfattas av en konkurrensklausul där denne förhindras att direkt eller indirekt bedriva en verksamhet som konkurrerar med köparen av företaget, ett fåmansföretag? Får inte heller ingå som delägare eller utföra uppdrag för någon annan som bedriver driver sådan verksamhet. Detta i fem år från tillträdesdagen. Skulle konkurrensklausulen överträdas utgår ett vite på femhundratusen (500.000) kr. Den närstående har kvar sitt arbete i företaget efter försäljningen. En kollektivanställning utan beslutande befattning i företaget.

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Som du tycks antyda är konkurrensklausuler som sådana tillåtna inom svensk rätt, men en konkurrensklausul ska inte tillämpas i den mån som klausulen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt, vilket framgår av 38 § Avtalslagen (AvtL)( här ).

Inledningsvis vill jag försäkra mig om att jag förstått dig rätt på vissa punkter. 1. Det föreligger en faktisk klausul av innebörd att att närstående till säljaren omfattas av konkurrensklausulen - dvs köparen gör inte gällande att klausulen faktisk har den innebörden genom olika avtalsrättsliga argument om bl.a. förutsättningsläran. 2. Om jag förstår dig rätt är den person som blivit föremål för klausulen en närstående till säljaren av ett fåmansföretag. Jag vet inte vad du menar begreppet närstående i sammanhanget, men eftersom du använder dig av termen fåmansföretag som bara används inom skatterätten förmodar jag att du menar närstående i inkomstskattelagens bemärkelse. Trots den avgränsingen kan det få betydelse för svaret på din fråga vilken relation till säljaren personen faktiskt har - man/fru/barn osv.

Vid fåmansföretagsöverlåtelser ser jag inga skäl till varför bedömningen av skäligheten bör göras annorlunda för närstående jämfört med vad som gäller för säljaren personligen.

För att ta ställning till skäligheten görs en avvägning mellan parternas motstående enskilda intressen. Rättspraxis är sällsynt på området. De fall som finns visar dock på att domstolen gör en strikt avtalsrättslig bedömning, och att principen om pacta sunt servanda upprätthållits. Vad gäller frågan om hur långt klausulerna får sträcka sig finns det inget generellt svar, utan en bedömning får göras i det enskilda fallet. Av rättspraxis synes framgå att när överlåtelsen innehåller goodwill kan bindningstider på i vart fall upp till fem år godtas om vederlaget är tillräckligt. När överlåtelsen även omfattar know-how kan möjligen ännu längre bindningstider accepteras. Det är osäkert huruvida klausulens innehåll och geografiska tillämpningsområde måste vara begränsade. 

Jag kan tyvärr inte göra mer än att lämna dessa fingeranvisningar på grundval av den information du lämnat. Behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Notera till sist att avtal där två avtalsparter förbinder en tredje att företa något till dennes nackdel inte är giltiga gentemot den tredje personen. Med andra ord kan köparen göra påföljder gällande mot säljaren om den närstående agerar i strid med konkurrensklausulen, men så länge den närstående inte är avtalspart kan inga åtgärder vidtas mot honom.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”