Komvux - underhållsskyldighet?

2019-11-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, en fråga om försörjningsplikt: Min dotter (20 år), fyller 21 år våren 2020, studerar den här hösten två kurser via Komvux för att förbättra sina betyg från gymnasiet (efter ej fullständig gymnasiexamen i Naturvetenskapliga programmet). Hon får studiebidrag. Hennes pappa anser att han inte ska betala mig för det vår dotter kostar (varken mat, boende eller annat), då han menar att hon borde kunna både jobba och studera. Det anser hon sig inte mäkta med än så länge. Hon siktar på att söka till universitet till nästa höst och kämpar med studierna. Hon har bott hos mig i princip heltid sedan vi separerade, och utan avbrott sedan cirka tre år tillbaka. Vad har jag/dottern rätt till?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Jag kommer först allmänt beskriva underhållsskyldigheten, och därefter mer konkret gå in på din fråga. Föräldrar ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt med den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (föräldern ska exempelvis inte behöva skuldsätta sig för att betala underhåll). I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 Föräldrabalk (FB)).

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Värt att notera är att Försäkringskassan (som kan betala underhållsstöd ifall en underhållsskyldig förälder vägrar betala underhållsbidrag) inte kan ge förlängt underhållsstöd längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Studier på komvux kan utgöra "annan jämförlig grundutbildning" i vissa fall och därmed berättiga underhållsbidrag. Vad som utgör grundutbildning har i praxis (det vill säga i domstolsavgöranden) ( NJA 1990 s. 49) ansetts innebära bland annat kompletterande studier på Komvux såväl som ytterligare gymnaiseutbildning. Underhållsskyldigheten består därmed som huvudregel så länge barnet genomgår sin grundutbildning. I ditt fall hade din dotter inte en fullständig gymnasieexamen vilket ännu starkare tyder på att hon ska betraktas som studerande på grundskolenivå med en underhållsskyldighet för föräldrarna. Målet är att barnet inte ska behöva skuldsätta sig för att kunna avsluta sin grundutbildning.

Sammanfattningsvis innebär detta att eftersom din dotter studerar på komvux på en gymnasienivå (för en ofullständig gymnaiseexamen) så kvarstår underhållsskyldigheten tills dess att hon fyller 21 år eller avslutar sina gymnasiestudier på komvux.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82636)