Har en förälder rätt att träffa sitt barn?

2020-01-01 i Barnrätt
FRÅGA
Vad har en pappa som har drogproblem för rättigheter till att träffa sitt barn?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, umgänge och boende finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Till att börja med har ett barn enligt 6 kap. 15 § FB rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor hos, och det är barnets föräldrar som har ett gemensamt ansvar att se till att behovet av umgänge så långt som möjligt tillgodoses.

Det finns dock en princip som är viktig vid den här typen av frågor, nämligen principen om barnets bästa. Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid en sådan bedömning ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Dock ska man i bedömningen även beakta risken för att barnet far illa. Bedömningen av vad som är barnets bästa görs i varje enskilt fall och påverkas därför av varje falls speciella omständigheter, men att en förälder har drogproblem torde kunna spela in i bedömningen för vad som är det bästa för barnet. Hänsyn ska även tas till barnets egen vilja ju äldre barnet blir. Om rätten beslutar om umgänge mellan ett barn och förälder kan rätten om barnet har behov av det besluta om att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget, detta kallas umgängesstöd. Detta enligt 6 kap. 15 c § FB.

Lagkommentarer till 6 kap. 15 § FB meddelar att om det saknas anledning att tro att barnet riskerar att fara illa är utgångspunkten att umgänge med den andra föräldern är förenligt med barnets bästa och ska medges. Kommentarerna säger också att bedömningen angående umgänget ska utgå från vad som är bäst för barnet och att det alltså inte ska vara fråga om något "rättvisetänkande" mellan föräldrarna och/eller andra personer.

Sammanfattningsvis är det barnets behov av att träffa sin pappa som står i fokus och inte pappans behov av att träffa barnet. Man utgår från att det är viktigt med god kontakt till båda föräldrarna, men barnets bästa ska vara avgörande och kan påverka möjligheten till umgänge om barnet riskerar att fara illa. En god idé kan vara att vända sig till kommunen, de brukar kunna erbjuda stöd och vägledning i den här typen av frågor. Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1550)
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

Alla besvarade frågor (85358)