Utkräva betalning av förfallet lån

Lånade ut pengar aug-13. Skuldebrev finns och hälften av skulden har återbetalats i tre omgångar, senaste i april-14. Personen säger sig inte kunna betala tillbaks resterande 13.500:- Hur ska jag som privatperson agera då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Hur det kan vara lämpligt att agera i en situation som den uppkomna varierar förstås beroende på vilket resultat som efterfrågas. Har lånet givits en låntagaren närstående person kan andra faktorer vara av betydelse än vad som är fallet i en rent affärsmässig relation. Eftersom det av frågan ej kan utläsas några särskilda önskemål i detta hänseende presumeras nedan att förbindelsen är av fullt affärsmässig karaktär samt att Du i egenskap av borgenär (långivare) därför önskar få betalt snarast möjligt till förmånligast möjliga villkor. Vidare antas att skulden löper utan bestämd förfallodag och således skall betalas vid anfordran (se 5 § skuldebrevslagen).

För att säkra din rätt bör Du först framställa krav på betalning av ett bestämt belopp, med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta (se 4 § 1 st. räntelagen). Viktigt att tänka på är att framställa kravet på ett ur bevissynpunkt ändamålsenligt sätt då Du måste kunna styrka att krav framställts och kommit gäldenären tillhanda.

Skulle gäldenären (låntagaren) ej erlägga betalning omedelbart efter den tid som kan tänkas åtgå för en kontroll av din behörighet att uppbära fordrat belopp (huvudsakligen om Du alltjämt är rätt betalningsmottagare) är denne i dröjsmål då fordran därefter anses förfallen. Vad Du då bör göra är att antingen ansöka om betalningsföreläggande eller, om skulden är konstaterat tvistig (om det framgår att ett betalningsföreläggande kommer att bestridas), direkt väcka talan mot gäldenären vid allmän domstol med yrkande att utfå betalning (jfr. 18 kap. 3 a § rättegångsbalken).

Leder ansökan om betalningsföreläggande till utslag (jämförligt med en dom), vilket blir fallet om den är formellt riktig och inget bestridande från gäldenären inkommer (se 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning) kommer kronofogden utan vidare åtgärd från din sida verkställa kravet, medan ett bifall av yrkandet i tingsrätten kräver en separat ansökan om verkställighet hos kronofogden. Vid verkställighet undersöks vilka utmätningsbara tillgångar gäldenären har (egendom av värde som kan säljas eller överföras direkt) varefter utmätning ev. företas för betalning av fordran (se främst 1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det sistnämnda är förstås inte nödvändigt om gäldenären betalar frivilligt vid anfordran.

En ansökan om betalningsföreläggande bör Du kunna fylla i på egen hand, medan det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättande av stämningsansökan.

Skuldebrevslagen finns här att läsa i dess helhet, räntelagen här, lag om betalningsföreläggande och handräckning här, rättegångsbalken här och utsökningsbalken här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo