Bodelning under äktenskapet och det förstärkta laglottsskyddet

Min far och hans fru har i samband med skrivande av testamente gjort en bodelning. Bara 2,5 mån innan han gick bort. Jag vet inte om det funnits något äktenskapsförord där fastigheten varit enskild egendom tidigare. Varför gör man en bodelning på enbart en fastighet, Inom äktenskapet? kan denna bodelning vara ett sätt att minska min syster och mitt arv?

Lawline svarar

Hej,

Enligt Äktenskapsbalkens regler är det tillåtet att göra en bodelning under bestående äktenskap. Det är dessutom tillåtet att enbart genomföra en bodelning med anledning av enbart en del av giftorättsgodset, till och med enbart en viss egendom. Syftet med en bodelning under äktenskapet kan t.ex. vara att makarna vill, genom upprättande av en bodelningshandling, få klarhet i sina äganderättsförhållanden sig emellan.

Det man skall komma ihåg är att fastigheten, som jag antar övergick till din faders fru genom bodelningen, utgör hennes giftorättsgods efter bodelningen. Detta gäller även om den var din fars enskilda innan bodelningen genomfördes. Att fastigheten ingick i bodelningen trots att den var din fars enskilda egendom väcker inte nödvändigtvis några juridiska betänkligheter eftersom lagens fördelningsregler är fria för parterna att avvika ifrån om de är överens.

Däremot finns det anledning att fundera lite på en korta tiden mellan bodelningen och din fars bortgång vad gäller ert arv efter honom. Om din fader inte blev tillika kompenserad genom bodelningen och ifall fastigheten numera är hans frus enskilda egendom genom ett äktenskapsförord skulle det s.k. förstärkta laglottsskyddet kunna aktualiseras. Det innebär att gåvor (ovanstående fall räknas hit) som kan likställas med ett testamentsförordnande skall tillräknas kvarlåtenskapens värde när man beräknar er laglott. Alltså kan de gåvor som görs av arvlåtaren när denne har anledning att planera för sin bortgång återbäras genom regeln och sålunda utgöra en del av kvarlåtenskapen. Märk emellertid att bodelningen inte kommer ha karaktären av en gåva i de fall fastigheten som er faders fru numera äger utgör hennes giftorättsgods. I sådana fall kommer ju hon tvingas lämna hälften av dess värde till er faders kvarlåtenskap vid den bodelningen som nu skall förrättas med anledning av hans bortgång. Precis som hans dödsbo hade behövt, i de fall den första bodelningen inte hade gjorts, ge bort hälften av fastighetens värde till hans faderns fru. Detta förutsatt att fastigheten inte var er faders enskilda egendom från början. I sådana fall skulle det slutgiltiga utfaller bli ett bortgivande med hälften av fastighetens värde.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att omständigheterna spelar den avgörande rollen i detta fall. Generellt kan man emellertid säga att äktenskapet och dess egendomsfördelning i första hand styr hur stort arvet efter den avlidne maken kommer bli och inte tvärt om. Emellertid kan det, som framgår ovan, finnas möjligheter att attackera vissa dispositioner om vissa speciella förutsättningar ligger för handen.


Har du ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning