Är värdeökning förkovran? 3 kap. 4§ ÄB

2017-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA
Om inventarier, efter sist avliden make säljs, och intäkterna blir högre än vad inventarierna var värderade till när den först avlidne maken gick bort, räknas det då som förkovran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser rörande förkovran hittas i 3 kap. 4§ Ärvdabalken vars första stycke stadgar: ”Överstiger boets värde vid efterlevande makens död dess värde vid den först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande i arv, gåva eller testamente eller ock må antagas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande.”

Ur detta kan utläsas att om den efterlevande makes kvarlåtenskap vid dennes död överstiger värdet på den makens egendom vid den först avlidna makens död, så ska denna ökning läggas till den efterlevande makens arvingar, om det kan visas att ökningen härrör från arv, gåva, testamente eller från förvärvsarbete.

Detta innebär alltså att för att det ska räknas som ”förkovran” i lagens mening så ska värdeökningen härröra från antingen arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete. Det ska också gå att visa på att värdeökningen beror på just detta.

I din frågan nämner du värdeökning av inventarier, huruvida en ökning av värde ska anses vara förkovran och denna värdeökning ska tillfalla den efterlevandes arvingar enkom. En värdeökning faller dock varken in under ”arv”, ”gåva”, ”testamente” eller utfört ”förvärvsarbete” och kan således inte räknas som förkovran i den mening 3 kap. 4§ ÄB åsyftar.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (665)
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?

Alla besvarade frågor (95763)