Är värdeökning förkovran? 3 kap. 4§ ÄB

2017-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA
Om inventarier, efter sist avliden make säljs, och intäkterna blir högre än vad inventarierna var värderade till när den först avlidne maken gick bort, räknas det då som förkovran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser rörande förkovran hittas i 3 kap. 4§ Ärvdabalken vars första stycke stadgar: ”Överstiger boets värde vid efterlevande makens död dess värde vid den först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande i arv, gåva eller testamente eller ock må antagas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande.”

Ur detta kan utläsas att om den efterlevande makes kvarlåtenskap vid dennes död överstiger värdet på den makens egendom vid den först avlidna makens död, så ska denna ökning läggas till den efterlevande makens arvingar, om det kan visas att ökningen härrör från arv, gåva, testamente eller från förvärvsarbete.

Detta innebär alltså att för att det ska räknas som ”förkovran” i lagens mening så ska värdeökningen härröra från antingen arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete. Det ska också gå att visa på att värdeökningen beror på just detta.

I din frågan nämner du värdeökning av inventarier, huruvida en ökning av värde ska anses vara förkovran och denna värdeökning ska tillfalla den efterlevandes arvingar enkom. En värdeökning faller dock varken in under ”arv”, ”gåva”, ”testamente” eller utfört ”förvärvsarbete” och kan således inte räknas som förkovran i den mening 3 kap. 4§ ÄB åsyftar.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (595)
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?
2020-11-19 Hur fördelas kvarlåtenskapen mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?
2020-11-05 Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?
2020-11-05 Arvsfördelning med efterlevande make och särkullbarn

Alla besvarade frågor (86390)