Är ett testamente giltigt om det endast är undertecknat av ett vittne och det andra vittnet skriver under på en annan plats vid ett senare tillfälle?

2019-10-29 i Testamente
FRÅGA
Är ett testamente giltigt om det endast är undertecknat av ett vittne och det andra vittnet skriver under på en annan plats vid ett senare tillfälle?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att gå igenom formkraven för testamenten mer allmänt och därefter gå in på specifikt vad som gäller angående de två vittnenas närvaro. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Formkrav för testamente

Den som har fyllt 18 år får förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente. Dock får man vid 16 år testamentera över egendom man själv får råda över, se Ärvdabalken 9 kap 1 § (här). Vilka fysiska personer (dvs. människor) man får testamentera sin egendom till framgår av 9 kap 2 § 1–2 st Ärvdabalken (här).

Ett testamente ska upprättas skriftligen. Inför två vittnen ska testator (den som upprättat testamentet) antingen skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift (dvs. att han eller hon säger till vittnena "det är min underskrift"). Vittnena ska skriva under. Detta framgår av Ärvabalken 10 kap 1 § (här). Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar, men vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll.

Ofta finns en vittnesmening på testamenten. En vittnesmening innebär att vittnena intygar att testamentet är upprättat i enlighet med lagen. Detta kan finnas med i ett testamente men är inte ett krav för att testamentet skall vara giltigt. Ett exempel på vittnesmening är: Att NN (testator), som vi personligen känna, denna dag vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat förestående förordnande innefatta hennes yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma, intyga undertecknade på en gång närvarande och särskilt anmodade vittnen

Testamentsvittnena bör anteckna hemvist och yrke, se Ärvdabalken 10 kap 2 § (här).

Om man är förhindrad på grund av exempelvis sjukdom eller olyckshändelse att upprätta ett testamente enligt formkraven kan man upprätta ett nödtestamente, se Ärvdabalken 10 kap 3 § (här). Jag fördjupar mig dock inte i nödtestamenten, då det inte verkar vara relevant för frågan.

Ärvdabalken 10 kap 4 § (här) reglerar vilka som får bevittna ett testamente. För att bevittna ett testamente måste man vara minst 15 år. Man får inte ha någon psykisk störning som gör att man inte förstår innebörden av bevittnandet. Vittnena får inte vara närstående till testator (den som upprättat testamentet). Man får inte heller bevittna ett förordnande till sig själv eller till någon närstående.

Måste vittnena vara närvarande samtidigt?

Kravet på närvaro av två vittnen framgår av lagtexten i Ärvdabalken 10 kap 1 § (här). Kravet på att vittnen ska vara samtidigt närvarande upprätthålls strikt. I NJA 1978 s 189 bevittnades ett testamente av två personer som vid tillfället befann sig i angränsande rum utan att någotdera vittnet följde vad som skedde i det andra rummet. Testamentet har ansetts ogiltigt på grund av formfel enligt Ärvdabalken 10 kap 1 §, då domstolen kom fram till att vittnena inte hade närvarat samtidigt. För att besvara din fråga kommer ett testamente alltså inte anses giltigt om ett vittne först skriver på och det andra vittnet skriver på vid ett senare tillfälle.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2358)
2020-01-29 Hur skriver jag mitt testamente så att bara testamentstagaren kan ärva?
2020-01-28 Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?
2020-01-28 Kan man ångra sitt godkännande av ett testamente?
2020-01-28 Pris för vårdnadstestamente hos Lawline

Alla besvarade frågor (76663)