Är det en husrannsakan när tullen söker i en väska eller fordon vid gränskontroll?

2019-03-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Är det en husrannsakan när tullen söker i en väska eller fordon vid gränskontroll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att försöka gör mitt svar så tydligt så möjligt kommer jag först att redogöra för vad som i allmänhet krävs för att en husrannsakan ska få utföras i Sverige och därefter besvara din fråga om specifikt väskor och fordon kan bli föremål för husrannsakan vid gränskontroller.

Vad krävs för en husrannsakan?

Reglering om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). Enligt 28 kap. 1 § får en husrannsakan företas om:

1.Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts

För att detta krav ska anses uppfyllt krävs inte någon bevisning av någon nämnvärd styrka. Det krävs dock att det finns grund för misstanken om ett specifikt brott t.ex. vittnesmål. Syftet med åtgärden får dock inte vara att upptäcka brottet eller att förebygga att ett nytt brott begås.

2.Brottet som misstänks har fängelse i straffskalan

3.Husrannsakan görs i hus, rum eller slutet utrymme

Med hus förstås inte endast bostadshus utan även exempelvis fabriks- och kontorsbyggnader. Rumavser såväl bostadsrum, kontors och lagerlokaler som en hytt på en båt eller en cell på ett häkte. I kriteriet slutet förvaringsställeingår bland annat kassaskåp och bankfack men inkluderar även lästa skåp, boxar som man hyr eller får förfoga över. Mycket talar för att även datorer räknas hit.

4.Syftet med husrannsakan är att söka efter föremål eller en person

En husrannsakan kan vidtas antingen för att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28 kap. 1 § RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28 kap. 2 § RB). En husrannsakan som vidtas för att leta efter bevis eller föremål kallas reell husrannsakan och en husrannsakan som vidtas för att leta efter en person kallas personell husrannsakan. En personell husrannsakan får bara vidtas om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte personen uppehåller sig på platsen.

En husrannsakan ska vara proportionell och behövlig

När myndigheter gör ingrepp mot enskilda gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.

Behovs- och proportionalitetsprinciperna framgår uttryckligen av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). När en husrannsakan vidtas får inte heller myndigheten orsaka skada eller olägenheter utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom ska en husrannsakan alltid ske på dagtid, såvida inte det finns särskilda skäl att genomföra den nattetid (28 kap. 6 § RB).

Är det en husrannsakan när tullen söker i en väska eller fordon vid gränskontroll?

Både en stängd väska och bil räknas till slutet förvaringsställe, 28:1 RB. Det är alltså möjligt för gränspolisen att undersöka både väskan och bilen förutsatt att övriga kriterier också är uppfyllda. Det faktum att det rör sig om just gränspolis ändrar inte någon del i prövningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (383)
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?
2019-09-30 Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

Alla besvarade frågor (73715)