Användning av annans e-mail som bevis vid tvist

2017-11-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Får man läsa och använda svar i fd partners e-postprogram som ligger kvar på den egna datorn och använda de som bevis i en tvistefråga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid tvistemål är att det råder fri bevisprövning. Principen om fri bevisprövning framgår av bestämmelsen i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utleta sanningen. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domaren fritt har att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången.

Däremot så kan det anses brottsligt att olovligen läsa någon annans e-mail då det kan anses vara ett brott mot frihet och frid enligt 4 kap Brottsbalken. Om någon olovligen läser annans e-post så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling enligt 4 kap 9c§ Brottsbalken. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga. Datorintrång bestraffas genom böter eller fängelse i högst två år.

Det finns dock inga uttryckliga regler i svensk rätt om hur bevis får och inte får anskaffas. Det kan dock komma att påverka den bevisvärdering som görs av domaren om beviset anskaffats på ett brottsligt sätt. Om ett bevis anskaffats på ett brottsligt sätt kan även det i senare hand leda till ett åtal då brottet, i detta fall datorintrång, är straffbart.

Med vänlig hälsning

Simon Gille-Johnson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?