FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/07/2009

Säga upp hyresavtal utan orsak?

Kan jag som hyresvärd säga upp ett avtal utan speciella orsaker??? vill nyttja lokalerna själv nu

Lawline svarar

Nej det går inte att säga upp ett avtal utan orsak om du avtalat med hyresgästen för en obestämd tid. Har ni avtalat om en bestämd tid så upphör hyresförhållandet först då tiden löpt ut. För att du ska ha en juridiskt bindande rätt att säga upp avtalet måste det finnas en orsak som innebär att hyresrätten är förverkad. Du kan säga upp avtalet om ni tillsammans kommer fram till att vederbörande ska flytta tidigare (således att hyresgästen går med på detta). Men du har ingen juridisk möjlighet att säga upp avtalet på eget bevåg så som det ser ut nu. Avtalsbrott resulterar i skadestånd enligt skadeståndslagen. För att annars uppsägning från hyrsvärdens sida i förtid ska vara giltig, krävs alltså att hyresrätten är förverkad enligt 42 § 12 kap JB (se https://lagen.nu/1970:994). 42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, * 1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av 55 d § femte-sjunde styckena, * 2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen, * 3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad, * 4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, * 5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, * 6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse, * 7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt, * 8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller * 9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000