FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt28/10/2007

Skadeståndsansvar för fastighetsägare

Är jag skyldig att salta framför min brevlåda? Jag glömde nämligen göra detta och tidningsbudet som delar ut min morgon tidning hade oturen nog att halka och bryta benet. Nu säger han att jag skall ersätta honom för förlorad arbetsinkomst och sveda och värk. Han säger även att jag skall stå för en del omkostnader han har fått pga olyckan. kan han verkligen göra så här?

Lawline svarar

Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Bevisbördan för att skada uppstått ligger på den skadelidande. Till personskada räknas inte bara fysisk skada utan även smärta, psykiska besvär och lidande. Som huvudregel gäller att skadeståndsansvar endast uppkommer då skada vållats genom aktivt handlande. Skadeståndsskyldighet kan dock uppkomma även genom underlåtenhet om det föreligger handlingsplikt. Handlingsplikt stadgas i olika lagar och författningar. Även utan stöd av lag kan handlingsplikt undantagsvis föreligga. För skadeståndsskyldighet måste det även föreligga ett orsakssamband mellan handlandet/underlåtenheten och skadan. För att undersöka om din underlåtenhet att snöröja kan leda till skadeståndsansvar måste vi således utreda om det fanns någon plikt för dig att handla. Det finns ingen lag som uttryckligen förpliktar en fastighetsägare att salta framför fastigheten. Men i 2 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning stadgas de grundläggande bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare för gaturenhållning och snöröjning på allmänna platser som har upplåtits för trafik. Ansvarsfördelningen regleras ytterst genom kommunens detaljplan. Fastighetsägare är skyldiga att hålla med gaturenhållning och snöröjning på de områden som i detaljplanen är avsatt för kvartersmark och där en underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Enligt 3§ i samma lag kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra gaturenhållning och snöröjning i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken. Jag förslår att du kontaktar din kommun för att utreda vem som ansvar för snöröjning av vägen utanför din fastighet. Om du skulle bli skadeståndsskyldig stadgas i 5 kap 1 § skadeståndlagen vilken ersättning som skulle kunna bli aktuell. I nämnda lagrum stadgas att skadestånd kan utgå för: sjukvårdskostnader och andra utgifter, inkomstförlusts, sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Skadeståndslagen hittar du http://lagen.nu/1972:207 och lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning http://lagen.nu/1998:814 Med vänlig hälsning
Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000