FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/06/2007

Muntligt avtal?

Muntligt avtal! Jag har hammnat i en liten knipa. Jag har varit intresserad av en bil och kunde tänka mig köpa den av en kollega. Saken är bara den att nu har jag fått en bil gratis och vill därför inte köpa min kollegas bil. Då säger han att vi har ett muntligt avtal och att jag måste köpa den. Jag har aldig sagt att den köper jag utan snarare vad ska du ha för den och jag ska eventuellt köpa den. Till saken hör att han hotade de mig att han skulle skulle motarbeta mig på jobbet så att jag måste sluta om jag inte köper den. Vad ka jag göra?

Lawline svarar

Hej! Enligt avtalslagen, http://www.lagen.nu/1915:218 , gäller som huvudregel att ett bindande avtal föreligger när någon gett annan ett anbud och den senare antar anbudet; man talar om anbud och accept. Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt, men vissa undantag, t.ex. köp av fastighet eller bostadsrätt. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad som överenskommits. Vidare gäller att muntliga anbud måste antas direkt, om man inte har kommit överens om något annat. Ett anbud i avtalslagens mening är ett erbjudande med ett preciserat innehåll, till en bestämd adressat och får inte innehålla några reservationer för bundenhet. Det innebär ett krav på tydlighet. Har man endast uttryckt sig i vaga ordalag föreligger inte ett anbud i lagens mening. (Jfr. ”Jag vill köpa din bil för X kr” och ”Jag kan eventuellt tänka mig att köpa din bil om inte…”). Det åligger vidare den som hävdar att det föreligger ett bindande avtal att bevisa detta. Huruvida det i ditt fall föreligger ett bindande avtal går inte att ge ett säkert svar på utan beror på vad som sagts mellan er och vad som överenskommits mellan er. Har du endast s.a.s. sonderat terrängen och hört dig för hos din kollega angående bilen torde det inte föreligga ett bindande avtal. Är det däremot så att ni nått en överenskommelse men du p.g.a. av senare inträffade omständigheter vill komma ifrån överenskommelsen är situationen mer komplicerad. Din kollegas hot om att vidta vissa åtgärder om köpet uteblir kan, beroende på omständigheterna, betecknas som försök till olaga tvång 4kap. 5§ BrB (brottsbalken). Detta är inte belagt med straff så länge det stannar vid hot; men är likväl omoraliskt. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000