FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/05/2007

Regler för hög musik/fest i bostadsrätt?

Hej. Vad är det för några regler som gäller för hög musik/fest i en bostadsrätt? Finns det några undantag från denna regel?

Lawline svarar

Hej! Regleringen om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter finns i 7 kap. bostadsrättslagen. I 9 § samma kapitel sägs att "när bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset". Dessutom skall bostadsrättshavaren rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Till att börja med kan du titta efter de ordningsregler som din förening satt upp. Vad det sen gäller den allmänna regleringen kan viss härledning hämtas från rättsfallet NJA 1991 s 574. Fallet gällde huruvida visst återkommande pianospel kunde anses strida mot ovan nämnda regler. HD konstaterade att: "Mot hänsynen till de kringboende måste emellertid ställas den musicerandes intresse. Det är inte bara yrkesmusiker som har ett berättigat intresse av att åtminstone i viss utsträckning kunna använda sin lägenhet för övningsspel (jfr NJA 1960 s 670). I viss mån måste också en amatörmusiker få ägna sig åt pianospel i lägenheten. Vid bedömningen av vilket mått av störning som de kringboende skall behöva finna sig i blir bla pianospelets ljudnivå av betydelse. Vidare får hänsyn tas till spelperiodernas längd, frekvens och förläggning under dygnet." Klart är att festande kan störa omgivningen med hög musik och med många människor närvarande etc. Därav måste man däremot ha rätt till att i viss mån utnyttja sin lägenhet för fest och andra liknande tillställningar. Även här får man då göra en bedömning av ljudvolymen, festens längd, tid på dygnet och om det är vid enstaka tillfälle eller flera. Något givet svar finns således inte, utan en avvägning får göras i varje enskilt fall. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000