FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/12/2005

Vilket skydd har alléer?

Är alléerna längs vägarna skyddade enligt lagen? Är någon skyldig att renovera dem efterhand? Var i lagboken står att läsa om det?

Lawline svarar

En allé klassas som en A-biotop. I 7 kap. 11 § miljöbalken ( MB, http://www.lagen.nu/1998:808 ) står det:

”Biotopskyddsområde

11 § Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet.
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela föreskrifter om att dispens kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon åtgärd skall den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt.
Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.”

Bestämmelsen i 7:11 MB skall läsas tillsammans med ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.” (http://lagen.nu/1998:1252). I 5 § i förordningen står det:

”Biotopskyddsområde
5 § Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken.
Länsstyrelsen får medge dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken, om det finns förutsättningar för det.
Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotopskyddsområden.”

För att ta reda på vilka biotopskyddsområden som är skyddade får man gå till förordningens ”Bilaga 1”:

”Bilaga 1
Biotopskyddsområden som avses i 5 §
1. Alléer

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.”

De områdena som räknas upp i ”Bilaga 1” är skyddade i och med att de infördes i bilagan.
Vad gäller alléer så är det Länsstyrelsen som beslutar om vårdåtgärder samt dispens om det finns ”särskilda skäl”. Det är förbjudet att göra något som kan skada en A-biotop, 29:8 p. 3 MB.

Ett sammanfattande svar på din fråga är att alléerna har ett starkt skydd enligt lagen och att det är Länsstyrelsen som tar beslut om de skall ”renoveras”.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo