Egenmäktigt förfarande med f.d. sambos kvarlämnade egendom. Begäran om handräckning.

Hej! Jag separerade från min tidigare sambo för två år sen och sen 1,5 år sedan är han utköpt ur det tidigare gemensamma huset. Tyvärr vill han inte hämta alla sina saker. Trots att jag flera gånger bett honom hämta de resterande sakerna. Har till och med fått sortera och städa ut dem själv och ställa ut i garaget. Nu är mitt garage i stort sett fullt och jag vill kunna använda det. Han skyller på att han inte har plats att ha dem någon stans. Så nu undrar jag. Har jag rätt att slänga dem? Efter så lång tid och efter att jag bett honom hämta dem så många gånger. Har han ens rätt att ha sina saker i mitt hus och mitt garage? Eller har sakerna vid det här laget tillfallit mig, så jag har rätt att göra vad jag vill med dem? Tacksam för svar, så jag vet hur jag ska göra med allt. Mvh!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med vill jag säga att jag förstår din frustration, i synnerhet sedan du säger att du upprepade gånger ombett honom att hämta sakerna ifråga, men utan resultat.

Den frustrerande situationen till trots äger du dock inte någon obetingad rätt att disponera över din f.d. sambos egendom efter eget gottfinnande; när allt kommer omkring är den ju alltjämt hans, dvs. än tillfaller äganderätten till sakerna honom. För att kunna hålla egendomen som tillhörig dig hade krävts någon form av överlåtelse, vilket det inte finns stöd för att anta har kommit till stånd.

Om du i detta läge helt frankt skulle slänga bort sakerna aktualiseras den straffrättsliga bestämmelsen i Brottsbalkens kapitel 10, paragraf 4 (BrB 10 kap. 4 §), se https://lagen.nu/1962:700#K10, eftersom din gärning då kunde klassificeras som olovligt förfogande. För straffrättsligt ansvar enligt detta lagrum krävs inte att du kommit i besittning (dvs. hamnat i ett sådant läget vari egendomen står under din direkta och omedelbara kontroll och kan disponeras av dig) på ett visst sätt. Det väsentliga är att äganderätten ”är förbehållen eller eljest tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan” och att du genom förfarandet bringar denna äganderätt att upphöra, kränker densamma, eller berövar annan den. Detta genom att t.ex. olovligen kasta bort egendomen, i generella termer: genom att olovligen frånhända annan vad denne tillkommer med äganderätt.

10 kap. BrB reglerar s.k. situationer av missbruk av egen maktsfär, dvs. då någon med egendom som han har i sin vård – som han inte sällan besitter till följd av ett visst förtroendeförhållande visavi ägaren – förfar på ett sådant sätt att ägarens rätt till egendomen utsläcks. Brottet olovligt förfogande förövas alltså mot ”annans äganderätt”; denna rättighet utgör det s.k. brottsobjekt; ägarintresset är m.a.o. vad straffbudet är satt att skydda. Detta betyder att det inte spelar någon roll om du potentiellt kunde hållas för ensam besittare till sakerna, dvs. om man skulle sätta ifråga om du och din f.d. sambo alltjämt sambesitter egendomen, eftersom det likväl skulle konstituera ett missbruk av ”egen maktsfär” att olovligen förfoga över det din f.d. sambo fortfarande äger, besittare eller ej.

Man kunde argumentera för att din f.d. sambo – på basis av att denne, under 1,5 års tid – inte visat sig villig att hämta sakerna, liksom avsagt sig äganderätten till desamma. I det fallet skulle de vara att betrakta som frivilligt övergivna, s.k. egendom res derelicta – vilken är helt lovlig att ta hand om och tillägna sig. Att på sådan grund finna stöd för åtgärden att bortflytta egendomen din sambo kvarlämnat behövs emellertid inte.

Lagstiftaren har naturligtvis ej haft för avsikt att du i den uppkomna situationen av ofrivillig vårdare/ depositarie inte skulle kunna komma ut ur olägenheten med mindre straffrättsligt ansvar skulle inträda; det finns legala möjligheter att göra dig kvitt den kvarlämnade egendomen med undgående av kriminalisering. Det förfarande som står dig till buds är att påkalla s.k. vanlig eller särskild handräckning av kronofogdemyndigheten, KFM, i enlighet med lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se https://lagen.nu/1990:746.

Det fallet att en f.d. sambo inte hämtar sin egendom från den gamla bostaden, där den f.d. sambon fortfarande bor med ensamrätt har mig veterligen inte berörts tidigare av oss på Lawline. Snarlika fall har emellertid behandlats av mina kollegor, och möjligheterna som befunnits stå till förfogande i dessa situationer är desamma för dig även om inte omständigheterna från fall till fall är identiska. De frågor jag refererar till är:

http://lawline.se/answers/10428?q=vanlig%2Bhandr%C3%A4ckning

http://lawline.se/answers/14597?q=vanlig%2Bhandr%C3%A4ckning

http://lawline.se/answers/14269?q=vanlig%2Bhandr%C3%A4ckning

Tillämpliga bestämmelser är i de fallen och likaledes i ditt BFL:s 3 § och/eller 4 §. Enligt 3 § får en ansökan om vanlig handräckning avse åläggande för ”en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad när besittningsrätten har upphört (avhysning)”. Om detta appliceras på ditt fall är alltså din f.d. sambo att betrakta som ”tidigare ägare” till bostaden, vars besittningsrätt till den senare alltså upphört och som därför får åläggas att flytta. Det står klart att din f.d. sambo personligen avflyttat från bostaden, varvid fråga uppkommer om det faktumet att dennes saker alltjämt står kvar anses innebära att densamme inte s.a.s. helt flyttat och därför kan adresseras en ansökan om att göra så enligt 3 §.

En annan möjlighet öppnas om man ser till det förhållandet att din sambos kvarlämnade saker ju tänkbart utgör ett ingrepp i din besittning över din bostad med tillhörande garage. Egendomen har lämnats att stå kvar där under en längre tid trots att du upprepade gånger uppmanat honom att komma och hämta den - vilket måste anses hindra dig i ditt normala användande av bostaden eftersom en längre tids ofrivilligt förvarande av annans saker inte torde anses ligga i linje med ”normalt” boende. I detta läge skulle alltså din f.d. sambo vara den brottslige i sammanhanget – det är din f.d. sambo som i detta perspektiv kan ådra sig ansvar för egenmäktigt förfarande till följd av sin handling att rubba din besittning till bostaden. I ett sådant läge av egenmäktigt rubbande av besittning eller hindrande av ditt utövande av rätten till bostaden får en ansökan om särskild handräckning ges in till KFM. Enligt 4 § 1 p. BFL får en sådan avse åläggande för svaranden (dvs. din f.d. sambo) att ”vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras.”

Vad du rent konkret alltså bör göra är att ånyo ta kontakt med din f.d. sambo och upplysa om att du står i begrepp att polisanmäla densamme på den grunden att han agerar brottsligt. Skulle då inte rättelse ske bör du begära KFM:s bistånd i form av handräckning med stöd av nämnda paragrafer i BHL. Ansökan till KFM finner du här:

http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Jag önskar dig lycka till med den fortsatta hanteringen av situationen och hoppas att den snart ska få sig en lösning!


Märta AhlénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo