Avvisning av stämningsansökan m.m.

2006-09-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om en som har köpt ett hus, vill reklamera husköpet med hänvisning till att det spökar, vad gör tingsrätten när de får in en sådan här stämning egentligen?
SVAR
Hej,
Tingsrättens hantering av den här typen av ärenden regleras i Rättegångsbalkens (SFS 1942:740) 42 kapitel (se här). Tingsrätten kommer antagligen att göra något av följande:

En stämningsansökan skall innehålla ett bestämt yrkande, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, bevisuppgifter samt eventuellt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig. Ansökningen skall vara undertecknad av käranden (den som stämmer) eller hans ombud (se 2 §). Om stämningsansökningen inte uppfyller föreskrifterna i 2 § (de ovan nämnda) eller i övrigt är ofullständig skall rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen (se 3 §). Avhjälper inte käranden bristen skall ansökningen avvisas om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång (se 4 §). Anser rätten alltså att en stämningsansökan avseende reklamation av ett husköp på den grunden att det spökar i huset är ofullständig avvisas ansökningen.

Avvisas inte ansökningen skall rätten utfärda stämning på svaranden (den som blir stämd) att svara på käromålet. Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas (se 5 §). Rätten kan alltså välja att direkt utfärda en dom. Denna regel är till för att spara tid för domstolarna till exempel i de fallen omständigheterna kan vara omöjliga att bevisa, som i fallet med ett hus det påstås spöka i.

Vänliga hälsningar,

Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97694)