FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt01/09/2006

Offentlighetsprincipen hos domstol

Kan man begära ut handlingarna från vilken rättegång som helst? Kan man vara anonym? Vad måste man veta?

Lawline svarar

RÄTT ATT TA DEL AV HANDLING - HUVUDPRINCIPEN Den grundläggande huvudprincipen vad gäller rätten att ta del av handlingar från myndigheten finns i tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt TF 2 kap 3,12 §§ så har du rätt enligt huvudregeln (undantag i SekrL kommer jag sedan till) att utan avgift ta del av en handling som dels är förvarad hos en myndighet och dels är inkommen eller upprättad. En sådan handling som uppnått detta handläggningsstadium kallas för allmän handling Man kan förenklat säga att rätten att ta del av handlingar hos myndigheter beror på vilket handläggningsstadium som handlingen uppnått. Kommer det in eller avlämnas det en handling hos en myndighet så ska den i allmänhet anses som inkommen och allmän( 2 kap 6§). Därmed har man rätt att ta del av den. En handling som domstolen själv producerat måste i vart fall ha närmat sig dess färdiga och fullständiga form innan man har rätt att ta del av den. Färdiga ( möjliga att avhämta, tillgängliga för avhämtning) beslut, domar, protokoll, justerade handlingar och slutbehandlade ärenden är i allmänhet på ett sådant stadium att man kan ta del av dem ( 2 kap 7 §). När du vill ta del av en handling så måste du försöka att någorlunda noggrant ange vilken typ av handling som avses . En begäran om att utfå dagens post kan beviljas och även en begäran om att utfå samtliga domar som rör exempelvis misshandel kan beviljas (RÅ 1991 ref 50). Om myndigheten har goda rutiner för att tillhandahålla allmänna handlingar så bör kraven på precision vara lägre. Men man har naturligtvis rätt att med angivande av namn på akten eller på personer i akten få ut en hel akt. Myndigheten måste om de får någorlunda preciserade uppgifter göra eftersökning av dokument. Praxis från HD kan tyda på att denna efterforskningsskyldighet sträcker sig ganska långt ( NJA 1998 s.559). En begäran om att utfå en allmän handling ska behandlas skyndsamt ( 2 kap 12 §) men kan ta lite längre tid om en sekretessprövning måste utföras. Du har naturligtvis rätt att vara anonym enligt huvudregeln. Dock kan ditt namn efterfrågas om det är känsliga uppgifter som efterfrågas och det behövs för att en sekretessbedömning ska kunna göras ( 2 kap 14 § St. 3). DOMSTOLSSEKRETESS Det räcker dock inte med att en handling är allmän för att du ska ha rätt att ta del av den utan den måste också vara offentlig. Många handlingar kan innehålla känsliga uppgifter om ex. enskilda, stat, eller försvar. Dessa handlingar kan vara sekretessbelagda enligt någon regel i SekrL och anses då hemliga. Om en handling är sekretessbelagd så måste domstolen göra en skadebedömning och efter denna bedöma om handlingen kan lämnas ut. Hos domstol gäller sekretess dels för uppgifter som var sekretessbelagda då domstolen erhöll dem och dels för uppgifter vilka det finns en tillämplig sekretessregel hos domstolen ( 12 kap 1, 2 §§ sekretesslagen, SekrL). Det kan med beaktande av de särskilda regler som gäller för sekretessen hos domstol betonas att offentlighetsprincipen genomsyrar denna lagstiftning. Många sekretessregler som kan vara tillämpliga hos andra myndigheter gäller ej hos domstolen och uppgifter som förebringats under förhandlingen eller i processmaterialet förlorar ofta också sin sekretess ( 12 kap 2,3, 4 §§ SekrL). Rätten att ta del av handlingar hos domstol är såtillvida vidsträckt. Huvudprincipen är således att om en handling hos en domstol är förvarad och upprättad eller inkommen så har du rätt att ta del av dessa handlingar. Mot fastställd avgift har du rätt att också få en kopia (2 kap 13). Det är endast uppgifter om enskilda, stat och försvar som är särskilt känsliga som kan hållas hemliga vid en begäran om utlämnande hos domstolen
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo