Dagisbarn skadar varandra - vem bär skadeståndsansvar?

FRÅGA
Hej! Jag och några andra föräldrar har diskuterat vad som händer om något av våra barn råkar skada ett annat barn när de är på dagis och vem som bär ansvaret. Vi förutsätter ju alla att barnen skall vara trygga när de är på dagis. Om personalen är närvarande men inte förhindrar "olyckan" står de då som ansvariga eftersom de ska se till att våra barn är trygga och säkra under tiden de är där? Är de skadeståndsskyldiga då eller är det ändå barnen? Vi har läst i lagen men ändå inte fått riktig klarhet i vad som gäller. Vi är tacksamma om ni kan reda ut vad som gäller egentligen. Hur mycket ansvar bär personalen på? Tack på för hand!
SVAR
Hej.

För att kunna besvara din fråga vill jag börja med att beskriva grunddragen i skadeståndsrätten. Av 2:1 Skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en personskada skall ersätta den. Detta innebär för det första att det måste finnas ett orsakssamband mellan att en person gjort något och att en skada uppstår. Därefter är frågan om personen har ett ansvar för att ha vållat skadan. Om man uppsåtligen skadar någon eller något, eller beter sig vårdslöst och skada därför uppstår, anses man ha vållat skadan och är alltså skadeståndsskyldig. Rena olyckshändelser leder däremot inte till skadeståndsskyldighet.

Det finns ingen uttrycklig åldersgräns för skadeståndsskyldighet. I rättspraxis har man dock ansett att när det gäller mycket små barn som orsakar skador, är det inte meningsfullt att tala om uppsåt eller vårdslöshet. I NJA 1977 s.186 ogillades skadeståndstalan mot ett tre och ett halvt år gammalt barn som kastat ett metallföremål mot en lekkamrat och skadat denne. I rättsfallet NJA 1948 s.342 II dömdes däremot en femåring att betala skadestånd för att ha vållat en trafikolycka.

Utifrån dessa rättsfall kan man säga att någonstans runt tre-fyra år går en nedre åldersgräns. Barn som är så små har inget ansvar för sina egna handlingar och kan inte bli dömda att betala skadestånd oavsett vad de gör. För barn som är äldre än så kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt, under förutsättning att barnet anses ha vållat skadan.

När man bedömer om en person som inte fyllt 18 år skall anses ha vållat en skada tar man hänsyn till dennes ålder och psykiska utveckling (se 2:4 Skadeståndslagen). Ett agerande som hos en vuxen person skulle anses vårdslöst och leda till skadeståndsskyldighet, kan när det gäller en 6-åring ses som en ”olyckshändelse” och inte grunda ansvar.

Även om man kommer fram till att barnet är ansvarigt för att ha vållat skadan kan skadeståndet jämkas (sänkas) enligt 2:4 Skadeståndslagen. Här tar man hänsyn till personens ekonomiska omständigheter och liknande. Jämkning blir inte aktuellt om barnet omfattas av en ansvarsförsäkring som dess föräldrar tecknat.

När det gäller personalen på dagis har de ett tillsynsansvar över barnen. Om personalen medvetet eller av oaktsamhet åsidosätter sitt ansvar och ett barn därför blir skadat, kan detta grunda skadeståndsskyldighet. Man får här framförallt fråga sig om personalen hade kunnat förhindra skadan genom att agera på ett annat sätt än de gjort.

Enligt 3:1 svarar en arbetsgivare för de skador som dennes anställda orsakar i tjänsten. Detta kallas för principalansvar och innebär att det i allmänhet är arbetsgivaren och inte den enskilda dagispersonalen som får betala skadeståndet. I rättsfallet NJA 1984 s.764 dömdes ett fritidshem att betala skadestånd sedan ett sjuårigt barn skadat en lekkamrat med ett slöjdverktyg.

För att sammanfatta svaret på din fråga: De allra minsta dagisbarnen kan inte bli skadeståndsskyldiga oavsett vad de gör. Om de äldre dagisbarnen orsakar en skada kan de bli skadeståndsskyldiga, men vid bedömningen av om barnet orsakat skadan ställs lägre krav på barnet än vad man gör på en vuxen person.

Personalen har ett ansvar som är frikopplat från barnens ansvar, och kan bli skadeståndsskyldiga om de åsidosätter detta ansvar och därigenom orsakar en skada.

Vem som skall ersätta en skada beror alltså väldigt mycket på situationen. Det finns situationer där man kan tänka sig att både barnet och personalen är skadeståndsskyldiga (t.ex. om ett äldre barn slår ett annat barn och personalen inte agerar för att förhindra detta). Det kan också finnas situationer där ingen alls är ansvarig (t.ex. om ett mycket litet barn orsakar en skada som personalen inte rimligen kunde ha förutsett eller hindrat).

Jag är medveten om att detta blev ett långt svar, men jag hoppas att det gjort dig/er klokare. Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finns en länk till Skadeståndslagen.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm

Vänligen,
Georg Dellborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98707)