Lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras

2021-01-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Finns det någon lag som säger hur gammal en katt måste vara för att få kastreras?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras. Däremot är rådet från veterinär att en katt skall vara minst 4 månader innan den kan kastreras, vilket bör vara utgångspunkten. En katt får trots allt inte lov att kastreras på annat sätt än av en veterinär (4 kap. 2 § djurskyddslagen). När man har ett djur så skall man också enligt lagen ha tillräcklig kompetens för att ta hand om sitt djur samt inte orsaka djuret onödigt lidande (2 kap. 1 § och 3 § djurskyddslagen). Slutsats: Det finns ingen lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras. I lagen sägs dock att veterinär måste genomföra kastreringen och du skall inte orsaka katten något lidande. Riktlinjer för hur gammal katten skall vara bör därför inhämtas från veterinär som har kunskap om när det är bäst för just den aktuella katten i denna situation att kastreras. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss. Vänligen,

Måste man kastrera sin utekatt?

2021-01-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Kan man bli straffad på nåt vis om man låter bli att kastrera sin utekatt? Att man kan bli anmäld till länsstyrelsen förstår jag, men dom skickar väl bara ett brev.
Cornelia Nilsson |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sen till självaste frågan - jag tolkar det som att du vill veta om det är stadgat i lag att man måste kastrera sin katt - och att man således kan bli straffad om man inte gör det. År 2020 släppte Jordbruksverket nya föreskrifter för frågor gällande bland annat denna situation (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter - härefter kallad 'Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd') I dessa föreskrifter står det skrivet att "Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för." (6 kap. 2 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd). Till 6 kap. 2 § finns allmänna råd om hur föreskriften kan följas. De allmänna råden säger att "Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat." Föreskriften i 6 kap. 2 § är en bindande regel och ställer alltså krav på djurhållarens ansvar att se till så att djuren inte oplanerat förökar sig. De allmänna råden är en utveckling av föreskriften; de är inte bindande men ger en vägledning till hur föreskriften kan uppfyllas. Exempelvis kan det finnas andra sätt än kastrering för att förhindra att en katt förökar sig; t.ex preventivmedel för honkatter, hålla honkatter inomhus en viss tid osv. Mer om detta kan du läsa hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen har tillsyn över att djurskyddslagar efterföljs och det är domstolarna som beslutar straff mot lagarna. Eftersom föreskriften ovan är en rätt så ny regel (från 2020) är det svårt att avgöra hur domstolarna kommer bedöma. SammanfattningRegeln är att "Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för." (6 kap. 2 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd). Kastrering är endast ett allmänt råd (och därmed inte bindande) för hur regeln kan efterföljas. Så om du på annat vis vidtar åtgärder för att förebygga oplanerad eller överdriven reproduktion av din utekatt, ser jag inget problem med att den inte är kastrerad. Dock är det i slutändan Länsstyrelsen som har tillsyn över att föreskrifterna efterföljs och eftersom dessa regler är relativt nya (2020), är det svårt att avgöra hur Länsstyrelsen och domstolarna kommer bedöma i de enskilda fallen. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om något är oklart eller du har fler frågor, är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Hur får man jaktlicens?

2021-01-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var ansöker man om jägarlicens?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som heter "jaktlicens", utan det som krävs är först och främst att du erhåller jägarexamen. Detta gör du genom att gå en kurs som tillhandahålls av svenska jägarorganisationer, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund. Kontakta din lokala organisation för mer information om hur du påbörjar examen. Du kan läsa mer om jägarexamen här. När du sedan har jägarexamen kan du ansöka om vapenlicens för jaktvapen hos polisen. Polisen kollar då samtidigt att du är lämplig. För att jaga behöver du även betala in en avgift. Avgiften är för närvarande 300 kr per jaktår (49 § jaktförordningen). Avgiften betalas in till ett postgirokonto som tillhandahålls av Kammarkollegiet (50 § jaktförordningen). Kammarkollegiet lämnar uppgift till Naturvårdsverket som är de som tillhandahåller själva jaktkortet som du alltid måste ha med dig vid jakt (51-52 §§ jaktförordningen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

2021-01-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det okej att ställa en container på ett torg för att samla in kläder, hemartiklar och liknande som sedan ska skänkas till välgörenhet. Och kostar det någonting?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap 1 § ordningslagen (1993:1617) får en offentlig plats inom detaljplanerat område inte användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Ett torg är en offentlig plats vilket innebär att denna bestämmelse är tillämplig. Det framgår inte av frågan hur länge du har tänkt att containern ska stå på torget, men jag antar att den ska stå där åtminstone en hel dag. Det kan diskuteras huruvida det kan anses vara tillfälligt och i obetydlig omfattning. För att säkerställa att containern får stå på torget bör du därför söka tillstånd från polismyndigheten. När det gäller kostnaden för detta har kommunen rätt att ta ut en avgift, i enlighet med 1 § Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentligt plats mm. Detta om tillstånd för användningen har lämnats. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna och kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen. Grunder för beräkning av avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning i LOU?

2021-01-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är det för skillnad mellan inköp och anskaffning?LOU t ex rör anskaffning av varor, tjänster och byggentreprender . Men det handlar ju om inköp av varor mm. Betyder orden olika?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).Orden anskaffning och inköp av varor behöver inte ha olika betydelser, utan utgångspunkten är att bägge begrepp är samma, men med olika benämningar. Dock kan med anskaffning enligt 1 kap. § 14 LOU det röra sig om sådan verksamhet där anskaffning av varor eller tjänster sker till upphandlande myndigheter. Anskaffning i detta sammanhang har en form av grossistfunktion. Man kan även använda sig av ordet "anskaffa" när man exempelvis hyr en lokal, här skiljer sig användningen av begreppen.Vänligen,

Har statsministern åtalsimmunitet?

2021-01-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Har statsministern åtalsimmunitet, och kan han även dömas till fängelse under sin ämbetsperiod?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En svensk statsminister kan åtalas vilket följer av 13 kap. 3 § regeringsformen (RF). Enligt bestämmelsen kan statsråd dömas för brott som skett i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Det betyder att statsministern inte har någon åtalsimmunitet och kan alltså dömas för brott. Har brott begåtts i tjänsteutövningen krävs det dock att han eller hon grovt åsidosatt sin tjänsteplikt. I Sverige har dock statschefen alltså kungen straffrättslig immunitet och kan inte åtalas för brott (5 kap. 8 § RF). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?

2021-01-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag vet att det är olagligt att folkbokföra sig där man inte bor men är det olagligt för personen på adressen att medvetet ha en person skriven hos sig som inte bor där?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Det är olagligt att folkboföra sig på fel adressAtt skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli 2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor, men reglerna skärptes för att motverka bidragsfusk och andra brott som görs genom att registrera sig på fel adress.Den som medvetet folkbokför sig felaktigt riskerar i dag att straffas med böter, eller i värsta fall fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.Felaktig folkboföring ska anmälas till SkatteverketOm någon har folkbokfört sig felaktigt på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsiktligen, kan du anmäla detta till Skatteverket. Då söker Skatteverket upp personen och ber den att folkbokföra sig på rätt adress. Denna process kan ta några veckor eftersom de måste göra en utredning.Om Skatteverket efter utredningen inte kan konstatera var personen faktiskt bor kan de ändra folkbokföringen till "utan känd hemvist". På så sätt blir du av med någon som har folkbokfört sig på din adress.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsning,

10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

2021-01-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan vi vara 10 personer i en fjällstuga under sportlovet med tanke på den nya pandemilagen och att det finns vissa begränsningar på antal?Det skulle ju bli böter för vissa överträdelser?Vi vill följa lagen och alla restriktioner så klart.
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den nya pandemilagen (Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19), begränsar i viss mån antalet personer som får vistas på en och samma plats. Lagen omfattar dock verksamheter som exempelvis biografer, fotbollsmatcher, gym, museer, butiker, köpcentrum, kollektivtrafik, lokaler och platser för privata sammankomster i exempelvis festvåningar, allmänna platser som exempelvis badplatser, och inte den "privata sfären". Lagen reglerar inte vad vi gör på privata platser som i hemmet. Lagen skulle möjligen kunna innebära att folksamlingar på skidtorg m.m. begränsas, men inte hur många ni är i en privat stuga. Om det meddelas föreskrift (12-13 §) om förbud mot att samlas på viss allmän plats, kan ni få böter (24 §) om ni ändå är på den platsen och alltså bryter mot föreskriften. Men det förutsätter alltså att det meddelas ett specifikt förbud först, gällande en allmän plats. För att svara på din fråga så kan ni alltså, utan att bryta mot den nya lagen, vistas 10 personer i er fjällstuga. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,