Kan en bostadsrättsförening klippa upp lås på cyklar och flytta dem?

2021-04-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Bostadsrättsföreningen har rensning av cykelrummet och cykelparkering på innergården. Kan styrelsen klippa upp låsen på cyklar och ställa dem i annat rum? Kan cyklarna skänkas eller säljas efter 3 månader?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man får inte bryta upp cykellåsSom huvudregel är det inte tillåtet att bryta upp cykellås (8 kap. 8 § brottsbalken (BrB)). Om någon klipper lås på en cykel och flyttar kan de göra sig skyldig till brott. Om låsen på cyklarna bryts upp och cyklarna flyttas utan ägarens samtycke innebär det att den som flyttar egendomen "olovligen tillgriper" egendom som tillhör annan. Att understryka är att det inte spelar någon roll om cykeln fungerar eller inte utan samtycke från ägaren krävs ändå. Att olovligen tillgripa vad som tillhör annan kan innebära att föreningen gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalk (BrB). Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år. Det räknas även som egenmäktigt förfarande om cyklarna i och för sig inte tillgrips men lås bryts upp och detta är till skada för ägaren av cykeln.Det är alltså inte tillåtet för styrelsen att klippa upp låsen på cyklarna och ställa dem i ett annat rum.Vad ska styrelsen göra istället?Den som hittar något och inte vet vem som är ägare ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd ska upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet (1 § hittegodslagen). Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut godset inom en månad tillfaller godset upphittaren (4 § hittegodslagen).Efter dessa månader får alltså styrelsen göra vad de vill med cyklarna om ägaren inte hämtat ut sin cykel. Det stämmer alltså att styrelsen kan skänka eller sälja cyklarna efter tre månader om ovanstående steg har gjorts. Som ett alternativ till att slänga cyklar kan föreningen ansöka hos Kronofogden om borttagande av kvarlämnad egendom. Detta kräver dock att föreningen känner till vem som är ägare, och att föreningen skriftligen uppmanat ägaren att senast ett visst datum ta bort egendomen samt att Kronofogden annars kommer att göra det på hens bekostnad. Sammanfattning:Det är inte tillåtet att bryta upp lås på cyklar och flytta dem till ett annat rum. Detta kan räknas som egenmäktigt förfarande vilket kan föranleda böter eller fängelse i högst ett år. Ägaren av cykeln kan även kräva skadestånd. Styrelsen kan istället anmäla cyklarna som hittegods hos polismyndigheten eller hos ägaren. Om ägaren inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut cykeln inom en månad tillfaller cykeln styrelsen och de kan göra vad de vill med cykeln. Styrelsen kan även, om ägaren är känd, ansöka om borttagande v kvarlämnad egendom hos Kronofogden.

Kan min sambo kasta ut mig med en dags förvarning?

2021-04-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Bor med min sambo i en bostadsrätt sedan 1 år tillbaka. Han äger lägenheten.Har han rätt att kasta ut mig och ge mig 1 dag att flytta?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpliga bestämmelser finns främst i lagen om uthyrning av egen bostad (UEB) och 12 kap. jordabalken (JB). Tre månaders uppsägningstid gällerEftersom din sambo är ägare av bostadsrätten räknas du som någon som hyr bostaden av din sambo i andra hand (1 § UEB och jmf. 12 kap. 1 § fjärde stycket JB). Detta gäller oberoende av om ni har något formellt hyresavtal. Som hyresgäst har du rätt till minst tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som ligger närmast efter uppsägningen (3 § andra stycket UEB). Din sambo har alltså inte rätt att kasta ut dig innan denna tid har passerat. Dessutom ska uppsägningen vara skriftlig i ditt fall eftersom du har bott i lägenheten mer än tre månader i följd (1 § andra stycket UEB och 12 kap. 8 § JB). Bostadsrätten kan utgöra samboegendomDet framgår inte i din fråga om din sambo har köpt bostadsrätten för er gemensamma användning eller om han hade den sedan tidigare. Är den köpt för er gemensamma användning så utgör den nämligen samboegendom (3 § sambolagen). Detta innebär att om ni inte har avtalat om något annat (skriftligt) så ska bostadsrätten ingå i bodelningen när samboförhållandet upphör och någon av er begär det inom ett år (2, 8, 12-14 § sambolagen). I ett sådant fall har du även en rätt till en del av bostadsrätten. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för köksfläkten i en bostadsrätt?

2021-04-19 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej jag bor i liten bostadsrätt Förening X BRF vi är Y lgh.Min fråga är vem som ska stå för kostnaderna när köksfläktengår sönder. Vi bor i en ombyggd skola där all ventilation tagits bortoch ersatts med fläcktwood köksfläktar till varje enskild lgh. Den tarin friskluft och fördelar i rummen samt suger i badrum.Det är alltså den enda möjligheten att få ny luft om den går sönder. Det finns olika åsikter om detta. Någon säger att det är lägenhetsinnehavaren som ska stå för kostnaderna och någon tycker att BRF ska stå för kostnaderna.Har du erfarenhet av detta problem och vore tacksam för ett svar
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du bor i en lägenhet med bostadsrätt och att din köksfläkt har gått sönder. Du undrar nu vem som är ansvarig för att byta din köksfläkt. Bostadsrätter regleras i huvudsak i bostadsrättslagen (BRL). Utgångspunkten är att den som innehar en bostadsrätt är ansvarig för det inre innehållet (7 kap. 12 § BRL). Det är möjligt för föreningen att genom stadgarna åta sig ett större ansvar än vad som följer av lagen, och då gäller stadgarna.Ni behöver därför först kontrollera stadgarna och om stadgarna inte svarar på frågan gäller bostadsrättslagen och ansvaret faller på bostadsrättsinnehavaren. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Stämmobeslut eller styrelsebeslut vid balkongrenovering?

2021-04-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Behövs ett stämmobeslut för att byta balkongplåt i en förening
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller reparationer och underhåll så behöver inte stämman ta beslut om åtgärden. Detta kan motiveras med att beslut om nödvändigt underhåll annars skulle kunna röstas ned av stämman. Styrelsen är ju som bekant ansvarig för förvaltningen av föreningen (7 kap. 4 § lag om ekonomiska föreningar).I bostadsrättslagen så anges att beslut som innebär väsentliga förändringar i föreningens hus eller mark måste tas på stämman i föreningen (9 kap. 15 § bostadsrättslagen). Huruvida en åtgärd innebär en väsentlig förändring eller inte är en fråga om utseende och inte ekonomi. Med väsentlig förändring avses främst ombyggnader och tillbyggnader (prop. 1990/91:92 s. 218). I ditt fall är det som jag förstår det varken fråga om en tillbyggnad eller en ombyggnad och styrelsen borde därför vara behöriga att ta beslut i frågan. Du bör under alla omständigheter utgå från bestämmelserna som ni har i eran förening, exempelvis kan stadgarna innehålla regler som innebär att frågan bedöms på ett annat sätt, d.v.s. att stämmobeslut även behövs i "mindre" frågor. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om styrelsen i enbostadsrättsförening inte åtgärdar ett fel som de ansvarar för

2021-04-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, Jag äger en bostadsrätt på 8e våningen där ett glas på balkongen spruckit och som nu gör att vi ej kan vistas på vår balkong (Vi har barn) Glaset är ett säkerhetsglas och det enda som skyddar, och är enbart fäst i golvet på balkongen (design) men nu när glaset är trasigt så svajar det då det enbart hålls ihop av det plast laminat som är menar glaspartierna i själva glaset.Har haft 2 glasmästare här som konstaterar konstruktionsfel i kombination med glaset. Styrelsen är informerad och tar det som garantiärende med byggherren ett ärende som kan pågå i oviss tid och detta är vår enda vädrings punkt i lägenheten men vi kan inte ha denna dörr öppen då fallrisk förekommer.Vet att styrelsen ansvarar för yttre delar på fastigheten (denna del) men jag vill påskynda detta med åtgärd och sen får de ta twisten med garantifrågan med byggherren. Kan jag stämma styrelsen för att de inte agerar snabbt då dett är fara för liv att nyttja denna yta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din situation som att fönstret har varit trasigt en längre tid, med tanke på att du har haft två glasmästare där, samt att ingen garantiåtgärd har gjorts.Beroende på hur gammalt huset är kan garantin gälla precis som styrelsen påpekar.Styrelsen har dock ansvar för att hålla huset och marken i gott skick enligt 7 kap 4 § bostadsrättslagen. Precis som du skriver finns det ett ansvar för föreningen för vissa delar och ett ansvar för bostadsrättsinnehavaren för att hålla lägenheten i gott skick, se 7 kap 12 § bostadsrättslagen.Fönstret är en del av fasaden, därmed blir föreningen ansvarig. I det fall styrelsen inte åtgärdar fönstret har du rätt till avdrag på din årsavgift enligt 7 kap 2 § bostadsrättslagen. Föreningen blir även ansvarig i det fall det sker en olycka i samband med det trasiga fönstret. Exempelvis om det faller ner mot marken och någon blir skadad.SammanfattningFönstret är föreningens ansvar att åtgärda. Eftersom du har meddelat styrelsen, men det verkar inte ha hänt någonting, kan du kräva skälig nedsättning av årsavgiften för den tid som fönstret är trasigt.Vänligen,

Får jag bygga spa på min uteplats i en bostadsrätt

2021-04-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har köpt en bostadsrättslägenhet med inglasad uteplats, där tidigare ägare har sökt bygglov. Då det är tegelväggar på insidan undrar jag om jag får måla om det från gult tegel till vitt? Enbart på insidan.Då tidigare ägare satte in fönster istället för dörrar, så undrar jag om jag får ta bort teglet under fönsterna och sätt in dörrar istället?Tänkte ställa in ett spa i uterummet, därav att jag vill ha dörrar istället för fönster. Får man ställa ett spa i uterummet?Vi är endast 6 stycken som bor i fastigheten och jag är den enda som har uteplats. Alla har tillgång till gräsmattan och det som finns utomhus.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att du har köpt en bostadsrättslägenhet innebär inte att du äger bostaden. Du äger rätten att bo i bostaden. Bostaden ägs av bostadsrättsföreningen. När du köpte bostadsrätten blir du visserligen en delägare i bostadsrättsföreningen, se 1 kap 3-4 § bostadsrättslagen.BostadsrättsföreningarOfta har en förening olika regler om vad som gäller för de som är medlemmar i föreningen. Det kan gälla uthyrning, renovering med mera. Vad som gäller angående att inrätta ett spa är grundregeln att bostaden ska avses för att bo i. Se 7 kap 6 § bostadsrättslagen. Givetvis är allt beroende på vad du avser med spa. Om de är mer en relaxavdelning, eller om du tänker dig någon form av bubbelbad eller liknande. Den frågan måste du ställa till styrelsen i din förening.RenoveringSom bostadsrättsinnehavare har man både skyldigheter och rättigheter gällande skicket på bostaden. Det finns exempel på vad du som innehavare inte får göra: Du får inte göra ingrepp i bärande konstruktion eller annan väsentlig förändring av lägenheten, se 7 kap 7 § bostadsrättslagen. Att måla om en del av fasaden är förmodligen att se som en väsentlig förändring. I ditt fall är den en del av din inglasade uteplats. Det blir därför svårt att avgöra utan att se exakt hur det ser ut. Även i det fallet råder jag dig till att kontakta styrelsen för att höra vad de anser om att måla om och sätta in dörrar.SammanfattningSom bostadsrättsägare, äger du nyttjanderätten till lägenheten. Det finns regler vad en bostadsrättsinnehavare får göra och vad den har rätt till. I det flesta fall finns det regler inom föreningen som du måste förhålla dig till. I ditt fall råder jag dig till att prata med din förening och förklara precis vad du tänkt göra. Om du sedan får godkänt av styrelsen, se till att upprätta ett avtal på er överenskommelse. Vill du ha hjälp med att ingå ett avtal om ombyggnad är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Jag har hyrt ut min bostadsrätt utan tillstånd och hur fungerar tvångsförsäljning av bostadsrätt?

2021-04-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, vi har en bostadsrättslägenhet som vi pg a missförstånd har hunnit hyra ut i andra hand innan avtal och underskrift skett med styrelsen. Nu har det diskuterats med styrelsen och överenskommet att hyresgästerna ska flytta ut snarast möjligt. Min undran är ifall hyresgästerna inte hinner hitta något nytt boende och det dröjer. Vad har styrelsen för rätt gällande hysning eller tvångsförsäljning. Vad innebär det då om det kommer till tvångsförsäljning. Går det till kronofogden och säljs till ett skampris eller att huset går ut till visning och säljs därefter.Eller blir man bara av med lägenheten utan att få något för det.Tack för hjälpen.Mvh,
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätter regleras i huvudsak av bostadsrättslagen (BRL). Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt utan tillstånd från styrelsen (7 kap. 10 § BRL). Om en bostadsrätt hyrs ut har föreningen rätt att säga upp bostadsrätten och tvinga innehavaren att flytta (7 kap. 18 § BRL). Det gäller dock inte om bostadsrättsinnehavaren slutar med andrahandsuthyrningen utan dröjsmål eller ansöker om tillstånd och får det beviljat (7 kap. 20 § BRL). Vad som är utan dröjsmål är inte definierat i lagen men det kan tänkas vara skälig uppsägningstid för din hyresgäst. Att din hyresgäst inte har hittat ett nytt boende är inte en giltig anledning till att fortsätta hyra ut i andra hand. Om du inte slutar med andrahandsuthyrningen och blir uppsagd ska bostadsrätten tvångsförsäljas så snart som möjligt (7 kap. 30 § BRL).Bostadsrättsföreningen ansöker om tvångsförsäljningen som genomförs av Kronofogdemyndigheten (8 kap. 1 § BRL).Kronofogdemyndigheten säljer sedan bostadsrätten till högstbjudande och du får köpeskillingen med avdrag för Kronofogdemyndigheten och bostadsrättsföreningens kostnader (8 kap. 2 § BRL).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Får bostadsrättsföreningen bestämma att man inte får ha katt utomhus?

2021-04-17 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om brf får bestämma att man inte får lov att ha katt ute om man bor i bostadsrätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i Bostadsrättslagen. I denna lag finns dock endast regler på ett generellt och övergripande plan. Specifika frågor som gäller för just bostadsrättsföreningen i ditt fall regleras istället i bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman (1 kap 2 § första stycket). Det saknas regleringar i bostadsrättslagen som hindrar bostadsrättsföreningen från att ställa upp en regel som innebär att boenden inte får ha husdjur utanför bostaden. Det innebär att bostadsrättsföreningen alltså kan anta en sådan regel i sina stadgar. Som bostadsrättsinnehavare ska du rätta dig efter de särskilda regler som föreningen beslutat om (7 kap 9 § första stycket tredje meningen). Som bostadsrättsinnehavare har du en skyldighet att se till att grannar inte utsätts för störningar samt gör vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick både inom och utanför bostaden (7 kap 9 § första stycket). Detta görs alltså bland annat genom att följa de ordningsföreskrifter som föreningen fastställt i sina stadgar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,