Vad kostar det att upprätta ett testamente?

2020-05-01 i Testamente
FRÅGA |HejJag och min make är gifta.Mina föräldrar, som är till åren kommen, kommer att sälja sin sommarstuga i år. Jag vill skriva ett testamente att jag ska ärva min del i den. Att min man inte ska ha rätt till den. Vi är fyra syskon som ärver den.Skulle jag avlida vill jag att våra barn ska ärva den.Vad kostar det att få hjälp med denna "testamente handling"?Tack på förhand
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att du behöver upprätta ett testamente. Vi på Lawline kan hjälpa dig med att upprätta en testamentshandling. För att få ett kostnadsförslag från oss rekommenderar jag dig att skriva till oss och beskriva ditt ärende via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan man testamentera bort bröstarvingars arvsrätt?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA |Min sambo har tre vuxna barn, jag har inga. Vi har inte skrivit ett inbördes testamente där vi överenskommer att den efterlevande parten får tillgång till all den avlidnes kvarlåtenskap och att arvingarna får ut sitt arv när båda gått bort. Kan man skriva en överenskommelse med barnen att den efterlevande parten får tillgång till all den avlidnes kvarlåtenskap och att arvingarna får ut sitt arv när båda har avlidit? Vad heter ett sånt överenskommelse man tecknar med barnen?Behöver man skriva ett separat inbördes testamente också eller räcker det om man skriver ett testamente?
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor om arv hittar vi svar i Ärvdabalken (ÄB). I svaret nedan beskriver jag konsekvenserna av ett inbördes testamente mellan dig och din sambo och ett avtal mellan dig, din sambo och din sambos barn.Inbördes testamenteEftersom rätt till arv baseras på släktskap kommer din sambos barn ärva din sambo om hen skulle gå bort (2 kap. 1 och 4 § ÄB). Om du skulle gå bort kommer dina föräldrar, syskon, syskonbarn eller mor- och farföräldrar ärva dig (2 kap. 2-4 §§ ÄB). Om du inte har några levande arvingar kommer din kvarlåtenskap tillfalla den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Ett inbördes testamente är ett testamente i vilket du och din sambo förordnar er egendom till förmån för varandra. Om ni upprättar ett inbördes testamente är det endast den avlidnes barn som har rätt att kräva ut sin laglott vid en bortgång (7 kap. 3 § ÄB). Dina arvingar kan alltså inte få ut något arv vid din bortgång om du går bort före din sambo, men din sambos barn kan begära att få ut sin laglott om han går bort före dig genom att klandra testamentet. För att upprätta ett giltigt testamente måste vissa formkrav vara uppfyllda (10 kap. ÄB). Du kan läsa mer om det här.AvtalDet är möjligt att avtala med din sambos barn att de inte ska begära att få sin laglott förrän vid din bortgång, men det hindrar dem inte från att klandra ert testamente. De kan alltså få ut sin laglott även om ni avtalar om att de inte ska det. Om de strider mot avtalet har de istället begått avtalsbrott enligt Avtalslagen (AvtL) och du kan i så fall väcka talan om detta vid tingsrätt. Om du undrar hur detta fungerar kan du läsa mer här.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avtal eller testamente?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA |Jag undrar om ett avtal är gällande vid en persons bortgång och hur de efterlevande ska handskas med det i bouppteckningen?
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalAllmänna avtal regleras i Avtalslagen (AvtL). Enligt 1 kap. 1 § AvtL är det parterna som sluter avtal som är bundna av det. Efterlevande är alltså inte bundna av ett avtal. TestamenteI ett testamente kan dock en person ensidigt förfoga över sin kvarlåtenskap efter sin död. I arvskiftet är testamentet bindande med vissa undantag i Ärvdabalken (ÄB). Man kan exempelvis inte testamentera bort sådan egendom som ärvts med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § 1 st. ÄB) eller bröstarvingars laglotter (7 kap. 5 § ÄB). För att ett testamente ska vara bindande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Man måste vara över 18 år gammal för att kunna skriva ett giltigt testamente (9 kap. 1 § ÄB) och det ska bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Dessa vittnen ska bland annat vara över 15 år gamla och inte ha en sådan nära relation till testatorn som listas upp i 10 kap. 4 § ÄB. Om testamentet strider mot formkraven kan det klandras av arvtagarna och bli ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Under vissa förutsättningar kan testamentet vara automatiskt ogiltigt, till exempel om det förfalskats. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arv och testamente

2020-04-27 i Testamente
FRÅGA |Hej, vi är gifta med barn och föräldrar i livet. Vi undrar om vi kan skriva ett testamente så att om en av oss avlider så ska den andra ärva när den avlidnes föräldrar i sin tur avlider.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att er önskan är att den maken som är i livet ska få ärva föräldrarna till den avlidna maken. Till att börja med så kan nämnas att ni inte kan upprätta ett testamente som avser hur era föräldrars arv ska fördelas. Testamenten är strikt personliga, se 9 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln i en situation som du beskriver ovan är att föräldrarnas barn ärver i första taget, dvs din maka/make och eventuella syskon till hen (2 kap. 1§ ÄB). I det fall där barnen till arvlåtaren är avliden, som vore fallet om din make/maka avled, då är det eventuella avkommor till dessa som skulle få ärva, dvs barnbarn till era föräldrar.Den efterlevande maken har som huvudregel ingen rätt att ta del av arvet när den andre maken avlider före dess föräldrar avlider. Dock så kan era föräldrar testamentera, om de så önskar, att arvet ska fördelas på det sättet du beskriver. Värt att ha i åtanke är att om era föräldrar har andra barn, syskon till er, har dessa rätt att få ut sin laglott. Laglotten består av halva arvslotten, 7 kap. 1§ ÄB. Jag kan illustrera detta med ett exempel: Vi antar att den avlidne maken har två syskon. Föräldrarna till dessa dör och efterlämnar 100 000 kr i kvarlåtenskap. Huvudregeln är att barnen får dela lika på arvet, dvs att de får 50 000 kr vardera. Denna summa utgör barnens arvslott. Således går det att testamentera bort en del av arvet så att barnen endast får ta del av sin laglott, dvs 50 000/2 = 25 000 kr vardera.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan man klandra en tolkning av testamente?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min moster, född 1921, avled 15/2-20, träffade en dam, född 1966, på ett tåg ca 4 år sedan. Denna dam blev en kontakt som blev jobbig för moster ,ringde i stort sett varje dag, alla tider, moster svarade artigt ,men beklagade sig att hon inte får vara ifred , plågar henne i tid och otid. Vi hörde samtal. Men denna dam ville inte träffa oss. Vi frågade vad är hon ute efter, nej hon vill inte ha något sa hon i början, men efter en tid sa moster att hon vi köpa ny bil och starta ett eget bolag. Damen kommer och hämtar moster när vi inte är där skjutsar henne runt i bil bjuder ut henne m.m. Inte släkt inte jämnåriga bara ren sol-och -vårare. Plötsligt vid testamentet får hon allt !! De enda släktingar är två syskon barn.
Sanna Warnemyr |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kvarlåtenskapen kan testamenteras bortVid frågor om arv hittar vi svar i Ärvdabalken (ÄB). Det är endast bröstarvingar som har en lagstadgad arvsrätt, kallad laglott, som inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 och 5 §§ ÄB). Testamentet går alltså före syskonbarns rätt till arv.Tolkning av testamentetOm arvingarna är missnöjda med tolkningen av testamentet kan de klandra det inom sex månader från det att de tagit del av det (14 kap. 5 § ÄB). Tolkning av testamente finns dessutom reglerat i 11 kap. ÄB. Fokus ligger på att testamentet ska tolkas i enlighet med testatorns yttersta vilja (11 kap. 1 § ÄB). Om arvingarna kan visa på att testamentet inte uttrycker din mosters vilja finns det en möjlighet att få det ogiltigförklarat. Det gäller dock i första hand om testamentet är svårtolkat och kan alltså bero på hur det är formulerat. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man avtala bort arvsrätten i ett samägaravtal?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA |Kan man skriva ett samägaravtal så att arvsrätten tas bort? (Gäller maka, inga bröstarvingar)? Kan man skriva i det avtalet att det har företräde framför testamente?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarNja, det är möjligt men inte lämpligt. Ett inbördes testamente är troligtvis en bättre lösning. För utförligt resonemang, se nedan.Allmänna förutsättningarJag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att i ett avtal samägare emellan bestämma att när den ene samägaren går bort så tillfaller den avlidnes andel i den samägda egendomen den andre samägaren. Återkom gärna om så inte är fallet.Regler som berör arvsavtal finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).Kan man "avtala bort arvsrätten"?I 17 kap. 3 § ÄB anges att om en arvlåtare genom avtal förfogat över sin kvarlåtenskap är det inte gällande. Avtalet är dock inte per automatik ogiltigt, utan blir så först när någon vars rätt det inkräktar på, exempelvis en arv- eller testamentstagare, angriper det (Lind & Wallin, Ärvdabalken Del I). På så vis är det faktiskt möjligt att "avtala bort arvsrätten", men knappast lämpligt. Bestämmelsen innebär att det i praktiken endast genom testamente är möjligt att förfoga över sin kvarlåtenskap och har som bakomliggande tanke att testationsrätten ska lämnas oinskränkt; man ska alltid genom testamente kunna förordna om sin kvarlåtenskap, ohindrad av vad man tidigare lovat. Av samma anledning är det inte heller möjligt att avtala om att ett testamente inte får återkallas (10 kap. 5 § ÄB).Inbördes testamenteEn bra lösning hade varit att upprätta ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär att minst två testatorer upprättar ett gemensamt testamente kring de egendomar de önskar att den överlevande parten ska erhålla från den som avlider först. På så vis är det inte helt olikt ett avtal, men särskilda formkrav gäller eftersom det är ett testamente (ex. 10 kap. 1–2 §§ ÄB).För inbördes testamenten finns även en särskild skyddsregel för testatorerna. Om en testator ensidigt återkallar eller ändrar sitt förordnande så att förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet väsentligen rubbas så förlorar hen sin rätt (10 kap. 7 § ÄB).SlutsatsAtt upprätta ett inbördes testamente till förmån för varandra är troligtvis den bästa lösningen om ni vill säkerställa att den samägda saken tillfaller den samägare som överlever den andre.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

När är ett muntligt nödtestamente giltigt?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA |Dagen innan svärfar gick bort upprättade vi ett testamente muntligt. Jag skrev ner allt på datorn och svärfar, jag och en nära vän till honom var där när jag skrev ner allt på datorn. Sjukhuset kunde inte hjälpa mig skriva ut testamentet och dagen efter dog han. Gäller detta som ett nödtestamente?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar din svärfars bortgång.Kort svarTyvärr så gäller inte det du beskriver som ett nödtestamente eftersom du inte kvalificerar som vittne i ärvdabalkens mening. Det kan dock vara möjligt för dödsbodelägarna att träffa avtal så att arvet fördelas enligt förordnandet. För utförlig motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarReglerna om testamentes giltighet finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).Hur upprättas ett giltigt testamente?Ett testamente ska som huvudregel upprättas skriftligen inför två vittnen. Både testator (den som förordar om sin kvarlåtenskap) och vittnena måste skriva under handlingen (10 kap. 1 § ÄB).I vissa fall kan ett testamente upprättas på annat sätt, ett så kallat nödtestamente, vilket regleras i 10 kap. 3 § ÄB. Någon ska på grund av sjukdom eller annat nödfall vara förhindrad att upprätta testamente på det sätt som anges i 1 §. Förordnandet kan göras antingen muntligen inför två vittnen, eller skriftligen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. För både "vanligt" testamente och muntligt förordnat nödtestamente gäller särskilda bestämmelser kring vem som får vara vittne. Dessa återfinns i 10 kap. 4 § 1 och 2 st. ÄB. Kortfattat kan sägas att vissa släktingar till testator, inklusive svågrar, inte får vara vittnen. Ingen får heller bevittna ett förordande till förmån för sig själv eller till vissa av sina släktingar.Bedömning i ditt fallDet som ligger närmast till hands i fallet du beskriver skulle vara ett muntligen förordnat nödtestamente. Däremot kvalificerar sig inte du som vittne, eftersom du står i svågerskap till din avlidne svärfar. Om förordnandet som uttalades dessutom var till förmån för din svärfars nära vän är även hen diskvalificerad som vittne.Det som krävs för testamentets giltighet är således att det fanns ytterligare en eller två personer som bevittnade förordnandet och kvalificerar sig som vittnen i 10 kap. 4 § ÄB:s mening, exempelvis vårdpersonal eller liknande.Arvsrätten är dispositivOm din svärfars förordnande inte kan komma till stånd på grund av att det är ogiltigt vill jag bara upplysa om att arvsrätten som huvudregel är dispositiv, vilket innebär att det står dödsbodelägarna fritt att avtala om hur arvet ska fördelas. På så vis kan din svärfars förordnande ändå komma till stånd. Om du undrar mer kring detta rekommenderar jag att du kontaktar en yrkesverksam jurist.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man testamentera till utomstående om man har barn?

2020-04-27 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera sitt företag till utomstående om man har barn?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken.Huvudregeln är att du kan testamentera vilken egendom du vill till vem du vill. Du kan därför testamentera ditt företag till en utomstående person även om du har barn.Ett undantag till din möjlighet att testamentera din egendom är att dina barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten beräknas genom att dela din totala egendom på antalet barn du har (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Dina barn har genom laglotten rätt till hälften av det arv som barnet skulle ha fått om ett testamente inte funnits. Till exempel om du har två barn så blir arvslotten 50% av arvet och laglotten blir 25% av arvet per barn.Det innebär i ditt fall att du kan testamentera bort ditt företag till en utomstående person förutsatt att dina barn får ut sin laglott på annat vis. Om du testamenterar bort ditt företag och värdet på arvet som blir kvar understiger värdet på barnens laglott, kan dina barn påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken). För att påkalla jämkning av testamentet räcker det med att dina barn säger till testamentstagaren att de vill ha ut sin laglott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,