Vid skilsmässa har maken med bäst behov rätt till den gemensamma bostaden

2020-12-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vi är gifta och kommer ansöka för skilsmässa. Vi har ett gemensamt barn på 13 år och vi bor i en hyresbostad/första hand kontrakt som min man står på kontraktet. Jag och vårt gemensamma barn är folkbokförda på adressen och bor fortfarande tillsammans.Vi är överens om att vi kommer ha gemensamt vårdnad för vårt barn som kommer bo 50% med pappan/min man och 50% med mig. Min man vägrar flytta ut och tycker att det är jag som ska flytta. Hur ska vi lösa problemet? Jag har ingen annan bostad som jag kan flytta till. Hoppas att jag kan få juridisk hjälp angående vårt gemensamma hyresrätt.Tack på förhand. Med vänlig hälsning
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Den make med bäst behov har rätt till bostadenDen make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt till att överta bostaden vid en skilsmässa, övertagandet måste vara skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Detta gäller inte om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller gåva med löfte om enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).En helhetsbedömning ska göras för att se vilken make som har bäst behov och vad som kan anses skäligt. Om det finns barn som ska bo hos den ena maken anses ofta denne make ha bäst behov av bostaden. Vidare kan det spela in hur stor möjlighet vardera make har att finna en ny bostad, den som har sämre möjlighet kan ha bättre rätt till bostaden (här kan exempelvis makarnas ekonomi vara av intresse). Då ni bor i en hyresrätt sätts värdet av bostaden till 0 kr, vilket innebär att övertagande make inte ska lösa ut den andra maken ekonomiskt. Eftersom en helhetsbedömning måste göras kan jag dessvärre inte avgöra vem av er som har bäst behov av bostaden. Om ni inte kan komma överens finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska förordnas (17 kap. 1 § ÄktB).Med vänlig hälsning,

Jag vill skilja mig, vad ska jag göra?

2020-12-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag vill skilja mig. Min man är en alkolist och har varit i många år men han erkänner inte detta. Han anklagar mig hela tiden och kallar mig det ena efter det . Vad ska jag göra ?? Vill inte leva med honom mer. Han har gjort att kontakten med våra barn har försvunnit. Nu menar min sk man på att jag inte kan bo själv, jag behöver hans ekonomi????
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska gå tillväga för att få en skilsmässa, samt hur en äktenskapsskillnad påverkar din ekonomiska situation. Det framgår inte av frågan hur er ekonomi ser ut. Vidare framgår det inte huruvida ni har ett äktenskapsförord. Därför kommer jag att ge en generell förklaring till hur ni ska fördela tillgångar i bodelningen. Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan ansöka om skilsmässa Äktenskapets upplösningEtt äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att begära äktenskapsskillnad krävs ingen betänketid om barnen inte bor hemma (5 kap., 1 §, ÄktB). Om enbart en part (här dig) vill upplösa äktenskapet krävs sex månaders betänketid (5 kap., 2 §, ÄktB). Betänketiden inleds när ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när ditt yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Det innebär att du ska ansöka om äktenskapsskillnad via tingsrätten där ni bor. När betänketiden har löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas, om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om detta. Det är alltså viktigt att du kommer ihåg att "upprepa" ditt yrkande om skilsmässa efter sex månaders betänketid. Har ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit (5 kap., 3 §, ÄktB). Ifall ni inte bor tillsammans krävs ingen betänketid (5 kap., 4 §, ÄktB). BodelningVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap., 3 §, ÄktB). När äktenskapets upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Jag kommer kort att redogöra för vad som ingår i bodelningen. Ni ska dela värdet på samtliga tillgångar förutom är enskild egendom Huvudregel är att ni ska dela värdet på samtliga tillgångar, s.k "giftorättsgods". Ni ska utgå från egendomsförhållanden på dagen för din ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap., 2 §, ÄktB).Giftorättsgods är i stort sett all egendom som inte är enskild egendom (10 kap., 1 §, ÄktB). Detta innebär att ni ska dela värdet på allting ni äger, till exempel hus, bil, aktier med mera. Ni kommer att få skuldtäckning innan andelerna beräknas (11 kap., 3 § och 6 §, ÄktB)ExempelOm din man till exempel har en bil, ska ni dela på bilens värde, fastän han har köpt bilen för sina pengar. Men han kan få välja mellan att behålla bilen och betala hälften av värdet eller ge dig egendom av ett värde som motsvarar din del (10 kap., 1 §, och 11 kap., 7 §, ÄktB).Vad ingår inte i en bodelning?Om ni har ett äktenskapsförord kan det finnas viss egendom som er enskild genom äktenskapsförordet. Det kan även finnas egendom som är enskild därför att en av er har erhållit egendomen genom testamente, arv eller gåva med förbehåll att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap., 1 §, ÄktB). Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods och ska delas lika mellan er.Personlig egendom såsom smycken, kläder, pensioner och liknande rättigheter ingår inte i bodelningen (10 kap., 2 §, ÄktB). Din man kan bli underhållsskyldig gentemot dig Huvudregeln är att varje själv står för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken, efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Om den ena maken har svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts, eller ifall det finns andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid (6 kap., 7 §, ÄktB). Jag vill vara tydlig med att underhållsstöd efter äktenskapet endast ges i undantagsfall. Eftersom jag inte vet hur din ekonomi ser ut, tänkte jag att det ändå är bra att förklara även detta. Hur du kan gå vidare med din frågaAvslutningsvis vill jag påpeka att regelverket är organiserad utifrån tanken att man inte ska tvingas stanna kvar i ett äktenskap enbart av ekonomiska skäl. Därför anser jag att det är positivt att du tar har kontaktat oss för att utreda dina rättigheter.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag önskar dig god jul och gott nyår! Vänligen,

Har en make rätt att sälja fast egendom i form av en gård och vad kan maken i så fall göra med pengarna?

2020-12-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag o min man lever åtskillda.Han äger en gård på ett värde runt 13 miljoner minus skatter o lån.Han ska sälja den om några månader.Vi har inte äktenskapsförord.Vad kan han göra med pengarna för sin gård? Han borde ge mig en del av den men kan han när han sålt gården ge dem till nån annan ,vi lever ett dåligt äktenskap.Vilket är bäst skilja sig innan el efter han sålt gården ,känns som han vill lura mig.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din situation som att du är gift, men att du och din man inte bor ihop. Han bor på sin gård som han snart ska sälja. Utifrån de omständigheter som finns i din fråga, tolkar jag det som att du vill ha svar på följande frågor:1. Vad han kan göra med pengarna för gården,2. om det spelar någon roll om skilsmässa sker före eller efter försäljningen av gården för att du ska få ta del av pengarna.I mitt svar till dig kommer jag att utgå från dessa frågor, och börja med att precisera utgångspunkten i din situation för att sedan titta på eventuella undantag. I slutet av mitt svar kommer jag lägga till en sammanfattning och rekommendationer på vad du kan göra härnäst.Regler om äktenskap och skilsmässa finns i äktenskapsbalken, som jag kommer förkorta med ÄktB.Har din man rätt att sälja gården och vad kan han i så fall göra med pengarna?Du skriver att du och din man inte bor ihop, utan att han bor på sin gård som han snart kommer att sälja.Huvudregeln är att varje make sköter sin egendom och sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att man själv bestämmer över sin egendom och sköter sina egna skulder i ett äktenskap. Då gården är din makes egendom, kan han själv bestämma över den. Om han väljer att sälja den, blir också pengarna för gården hans egendom och kan bestämma över dem själv.Till huvudregeln finns undantag. En make får inte utan den andre makens samtycke göra sig av med fast egendom som inte är makars gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods (7 kap. 5 § 2 stycket ÄktB). För att lättare förstå vad detta betyder, kommer jag först förklara vad begreppet giftorättsgods betyder och sedan applicera denna regel på din situation.I ett äktenskap skiljer man på 2 olika sorters egendom. Den ena egendomen är giftorättsgods och den andra egendomen är enskild egendom.Enskild egendom är egendom som har bestämts att den endast tillhöra den ena maken och ska därför inte heller delas på genom skilsmässa och bodelning. Enskild egendom kommer till genom:- ett äktenskapsförord som anger att egendomen ska vara enskild- en gåva från någon annan än den andra maken med villkor om att det är enskild egendom- egendom som make ärvt genom testamente i form av enskild egendom- egendom som make fått genom försäkring med villkor om att det ska vara enskild egendom- eller egendom som tar över annan enskild egendoms plats, om det är bestämt att denna egendom ska göra detta.(7 kap. 2 § 1 stycket ÄktB).Giftorättsgods är allt annat som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Till exempel, om du får ett halsband av någon i gåva och det framgår vid överlämnandet av halsbandet att det ska vara din enskilda egendom, då blir denna din enskilda egendom. Om du istället får halsbandet i gåva utan ett villkor om att den ska vara din enskilda egendom, kommer denna räknas som ditt giftorättsgods.Om det finns ett villkor som säger att din mans gård är hans enskilda egendom, då kan han göra vad han vill med gården. Finns inget villkor om enskild egendom, då är hans gård hans giftorättsgods och han har då inte rätt att sälja den utan ditt godkännande, även om du inte bor tillsammans med honom på gården. Du kan i så fall berätta för honom att du inte vill att han ska sälja sin gård och försöka hindra köpet redan här.Det som kan hända om du inte godkänner försäljningen är att din man kan ansöka hos domstol att de ska tillåta försäljningen istället (7 kap. 8 § ÄktB). Det betyder att om du inte lämnar samtycke till försäljningen, kan han ansöka hos domstol att få tillåtelse till försäljningen av gården.Skilsmässa innan försäljningVid en skilsmässa så ska egendomen i äktenskapet delas upp vid en så kallad bodelning. I denna bodelning kommer den egendom som är giftorättsgods att ingå, och inte den enskilda egendomen (10 kap. 1 § ÄktB). Så om det inte finns ett villkor om att din mans gård är hans enskilda egendom, så är gården hans giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa.Om ni har några skulder, kommer de att täckas med ert giftorättsgods (11 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Det som återstår efter att skulderna är borttagna, kommer att läggas ihop och sedan delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).Ett exempel: Din man har som giftorättsgods gården till ett värde av 13 miljoner kronor och en skuld på 1 miljon kronor. Du har egendom som är giftorättsgods som är värt 10 miljoner kronor. Då kommer först hans skuld att tas bort med hjälp av hans giftorättsgods, och han kommer att ha 12 miljoner kronor kvar i giftorättsgods. Era giftorättsgods kommer sedan att slås ihop och delas lika. Detta blir då 10 miljoner kronor + 12 miljoner kronor som blir 22 miljoner kronor, och av dessa kommer ni få 11 miljoner vardera.Det betyder att du fortfarande kommer att kunna få ta del av värdet av gården om du begär skilsmässa och bodelning sker innan han säljer sin gård.Skilsmässa efter försäljning av gårdenOm din man har sålt gården och gjort sig av med summan som han fått av försäljningen kan den summan ändå ingå i bodelningen (11 kap. 4 § 1 stycket ÄktB). För det krävs att:- maken utan samtycke minskat sitt giftorättsgods- det ska ha skett inom 3 år före talan om skilsmässa väcktes- det ska handla om en minskning av inte obetydlig omfattningDin mans gård är värd ungefär 13 miljoner kronor, och din man väljer att ge bort denna summa pengar efter försäljningen. Det är en stor summa pengar som han gör sig av med. Då ska den summan pengar fortfarande ingå vid er skilsmässa, om detta sker inom 3 år före talan om skilsmässa väckts och du inte har godkänt att denna summa pengar försvinner ur hans giftorättsgods.SammanfattningOm det inte finns något villkor om att din mans gård är hans enskilda egendom, kan du försöka hindra försäljningen genom att inte godkänna den. Din man då istället ansöka om tillåtelse att sälja gården hos domstol.Skulle din man ändå sälja gården, kan han göra vad han vill med pengarna, då det fortfarande är hans egendom som han själv bestämmer över. Om du begär skilsmässa innan försäljningen av gården, kommer värdet av hans gård räknas med i hans giftorättsgods om det inte finns något villkor om att det är hans enskilda egendom.Begär du istället skilsmässa efter försäljningen, finns ändå möjlighet att värdet av pengarna han får vid försäljningen av gården räknas med i skilsmässan och bodelningen. För detta krävs också att gården är hans giftorättsgods och att det inte finns något villkor om att det är hans enskilda egendom.Jag skulle rekommendera att prata med din man om försäljningen av gården och nämna att du inte tycker det är okej om inte du också kan få ta del av pengarna. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och din man är du alltid välkommen att vända dig till våra jurister här på Lawline: https://lawline.se/boka Eller ringa in till oss för mer råd: 08-533 300 04Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Vänligen,Hilma Nilsson.

Vad har jag rätt till vid skilsmässa?

2020-12-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag & min exman ligger i skilsmässa, det är 6 månaders betänketid, hans pappa gick nyligen bort & han får ut över 40tusen kr i månaden från arv etc. Jag har inga pengar över då jag är mammaledig & han hjälper inte till med ens en krona. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord, har jag rätt till hans pengar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods förstås allt som inte gjorts till enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom villkor från tredje man i samband med gåva, arv eller testamente (7 kap. 1 § ÄktB). Har egendom inte gjorts till enskild egendom utgör den giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna. Från vilken tidpunkt ska giftorättsgodset beräknas?Vid en skilsmässa räknas den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs när ansökan inkom till tingsrätten, som den kritiska tidpunkten. Bodelningen ska sedan göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena från den kritiska tidpunkten. Egendom som förvärvats efter den kritiska tidpunkten ska således inte ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Vad har jag rätt till vid skilsmässa?När ett äktenskap upplöses är huvudregeln att makarnas giftorättsgods ska fördelas mellan dem i en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Egendomsförhållandena utgår från den kritiska tidpunkten och beräknas alltså efter vad som fanns i boet vid den tidpunkten. Utgångspunkten är att allt giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock jämkningsmöjligheter som kan föranleda en annan fördelning om resultatet exempelvis skulle bli oskäligt vid en likadelning. Om din exman erhållit arv som inte är villkorat som enskild egendom innan ni ansökte om äktenskapsskillnad vid tingsrätten ska detta som utgångspunkt ingå i bodelningen mellan er. Om din exman däremot erhållit arv efter att ni ansökte om äktenskapsskillnad vid tingsrätten, dvs efter den kritiska tidpunkten, ska det inte ingå i bodelningen. Det är bara det giftorättsgods som fanns i boet vid tiden när talan om äktenskapsskillnad väcktes som ska ingå i delningen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skulder vid äktenskapsskillnad

2020-12-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om min man har mycket skulder i Sverige ska de delas upp efter skiljmässa? Eller är det bara hans skulder? Om de står på hans namn.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att ni inte har något äktenskapsförord där ni reglerat vad som är enskild egendom och inte och att dessa skulder står i din partners namn. Enligt äktenskapsbalken (1 kap. 3 § ÄktB) svarar varje make för sina egna skulder, vilket innebär att du inte är skyldig att betala av din mans skulder. Det som däremot kommer att ske är att allt som inte är enskild egendom räknas som gifterättsgods och detta giftorättsgods ska användas för att täcka skulderna hänförliga till din man, innan ni lägger ihop giftoträttsgodset och delar det på två (11 kap. 3 § ÄktB). Du behöver alltså inte betala din mans skulder men din man får täcka sina skulder med dennes giftorättsgods innan ni slår ihop ert giftorättsgods och delar mellan er. Observera att i det fall skulderna överstiger giftorättsgodset blir det 0 och du kommer alltså inte behöva täcka den då heller, utan den delen av skulden som eventuellt inte täcks av giftorättsgodset ska din man isåfall behålla själv.Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Vad händer om skilda fortsätter bo ihop?

2020-12-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Fortsätta som sambos efter skilsmässa, vad gäller?Min dotter ägde bostadsrätten, INNAN hennes blivande make flyttade in.INNAN giftermålet skrev de ett Äktenskapsförord, att bådas egendomar, blir Enskild egendom.1. Fråga: Om de skiljer sig, efter några år, men FORTSÄTTER att bo tillsammans som SAMBOS, men separerar efter 1 år: Vad händer vid bodelningen? Äger min dotter fortfarande bostadsrätten 100%?2. Fråga: Om de skiljer sig, efter några år, men fortsätter att bo tillsammans som vänner, han betalar hyra? Vad behöver hon göra juridiskt, för att skydda bostadsrätten?Tack för svar.
Victor Nilsson |Hej, tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!När gifta blir sambosFör att få svar på din fråga måste vi titta på både äktenskapsbalken (ÄktB) och sambolagen. Äktenskap kan avslutas genom skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Äktenskapet är i så fall över när en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).Sambolagen är tillämplig på par som stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Om dottern och hennes make fortsätter sammanbo efter skilsmässa kommer de alltså vara sambos istället för makar, och sambolagen kommer bli tillämplig istället för äktenskapsbalken.Eftersom din dotters bostadsrätt är enskild egendom kommer den som utgångspunkt inte att ingå i en eventuell bodelning om äktenskapet tar slut (10 kap. 1 § ÄktB). När de inte längre är gifta kommer äktenskapsförordet inte gälla.Om samboförhållandet upphör kan den ena sambon begära att samboegendomen ska delas genom bodelning (8 § sambolagen). Den egendom som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensamt bruk (3 § sambolagen).Jag tolkar din fråga som att din dotter ägde bostadsrätten innan hon träffade sin make. I så fall är bostadsrätten inte förvärvad för gemensamt bruk, och kommer därför inte ingå i någon bodelning ifall de skulle separera.Om de sammanbor utan att vara sambosJag tolkar din andra fråga som att din dotter och hennes make fortsätter bo ihop utan att vara sambos. I så fall finns det ingen juridisk grund som skulle ge maken rätt till ägandet av bostadsrätten.När man är inneboende hos någon har man, till skillnad från andra hyresgäster, inget direkt besittningsskydd (12 kap. 45 § jordabalken (JB)). Det innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet mot hyresvärdens vilja.Sammanfattningsvis att din dotters bostadsrätt juridiskt skyddad från hennes make.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man bo kvar i den gemensamma bostaden under separation?

2020-12-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid skilsmässa kan vi avvakta med bodelning och bo kvar på samma adress tills dess
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Oftast brukar en skilsmässa förenad med en betänketid på sex månader. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till och om man ska ha betänketid eller inte.Är ni båda varit överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det hade då inte blivit någon betänketid. (har man barn under 16 år, måste man ha en betänketid se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB)Skickar ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni istället kommer överens om att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol.I ditt läge framkommer det inte om ni båda är ense om att skiljas. Men skulle det bara vara du som vill skiljas, då får du på egen hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. När bara den ena parten skickar in en ansökan så ska den föregås av en sex månaders betänketid innan ni kan skiljas (se 5:2 ÄktB). Denna betänketid börjar löpa från den dagen din man fått meddelande om att du har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa till domstol. (14:4 ÄktB). När du gjort en ensam ansökan om skilsmässa kommer den föregås av sex månaders betänketid innan ni väl kan skilja er.När betänketiden är över måste du eller din make, om du eller ni fortfarande vill skiljas, framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa).Har han någon laglig rätt att bo kvar en period?Perioden är 6 månader. Betänketiden är just till för att kunna ställa om, så som att få tid på sig att flytta ifrån varandra samt komma överens om eventuell bodelning. Det går inte att skicka ut någon hur som helst eftersom att det finns både ett socialt och ekonomiskt skydd i lagen. Även om vi antar att bostaden skulle vara din genom äktenskapsförord så räknas den fortfarande som gemensam bostad i lagens mening, tills dess att betänketiden löpt ut och en bodelning är gjord (se 7 kap 4 § Äktb). När väl bodelning är klar och det finns bodelningsavtal som visar på att du ska bo kvar i bostaden kan du börja kräva att han ska flytta. Men innan dess har din make rätt att bo kvar i huset.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

2020-12-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ett par har varit skilda c:a 10 månader och mannen undrar nu om fd hustrun har rätt till hans hus. Huset står enbart i hans namn. Han ägde huset innan de gifte sig och de har aldrig bott i huset?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Det korta svaret på din fråga är att frun kan ha rätt till huset i den bemärkelsen att det utgör giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning som ska genomföras då de skilt sig. Jag utvecklar detta svar nedan.BodelningVid en skilsmässa ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen sker med utgångspunkt i hur egendomen såg ut den dag då ansökan om bodelning kom in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB).Det som ingår i en bodelning är det s.k. giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB), vilket utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB), eller egendom som innefattas av äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Från giftorättsgodset har därutöver varje make rätt att ta undan personliga saker och presenter, t.ex. kläder, smycken, parfymer eller liknande (10 kap. 2 § ÄktB).Med detta sagt tillsammans med vad som framgår av din fråga bör huset ingå i bodelningen som giftorättsgods och ska därför delas mellan makarna – på så sätt kan den f.d. hustrun ha en rätt till huset. Hustrun har alltså inte nödvändigtvis en rätt att ta över huset och bo där men däremot en rätt till sin andel av huset via bodelningen.En kort notering. Informationen om att huset enbart står i hans namn, han ägde huset innan de gifte sig och att de aldrig bott i huset, skulle haft betydelse om de istället var sambos. De omständigheterna hade i ett samboförhållande sannolikt inneburit att huset inte skulle delas i en eventuell bodelning. Nu har de dock varit gifta och därför har den informationen inte samma betydelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,