FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad31/01/2022

Går det att ändra ett bodelningsavtal i efterhand om den ena maken har agerat oärligt?

Min exman och jag skilde oss för ca ett år sedan. Vid bodelningen behöll han för egen del aktier för ca 500.000 kr som han får i utdelning varje år av det företag han arbetar för då han menade att dessa var personliga och inte skulle räknas in som en tillgång i bodelningen. Nu i efterhand har jag uppfattat det som att de visst skulle ingå och att han agerade oriktigt. Går det att ändra ett bodelningsavtal efter så lång tid med anledningen att han varit oärlig och ljög ang aktierna? Jag mådde oerhört dåligt vid detta tillfälle och hade ej ork eller förmåga att kolla upp detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din exman skilde er för ca ett år sedan. Ni gjorde en bodelning där hans utdelning av aktierna inte ingick. Du undrar nu om det är möjligt att ändra bodelningsavtalet. Din fråga aktualiserar dels regler om bodelning som finns i äktenskapsbalken (ÄktB), dels regler om ogiltighet av avtal som finns i avtalslagen (AvtL). Jag kommer därför att utgå ifrån båda dessa lagar när jag besvarar din fråga.

I det följande kommer jag inledningsvis allmänt redogöra för reglerna kring hur en bodelning går till vid äktenskapsskillnad (skilsmässa). Därefter kommer jag att redovisa en bedömning i ditt specifika fall.

Allmänt om bodelning

När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller dödsfall, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Utgångspunkten i svensk rätt är likadelning, d.v.s att makarnas egendom ska delas 50/50. Uppdelningen av makars egendom görs i giftorättsgods och enskild egendom. I bodelningen d.v.s. det som ska delas mellan er, ingår endast giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas all egendom som inte har gjorts enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen och delas alltså inte lika mellan er. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det kan exempelvis vara egendom som en make har fått genom testamente eller gåva med villkor att egendomen ska vara den makens enskilda. Makarna kan också själva genom äktenskapsförord göra egendom till enskild och därmed undanta den från bodelningen. Huvudregeln är sedan att en likadelning av giftorättsgodset ska ske mellan makarna.

Utdelningen ska ingå i bodelningen

Det stämmer att utdelningen av aktierna är giftorättsgods och ska ingå i en bodelning. Även om din exmakes aktier skulle vara enskild egendom till exempel genom ett äktenskapsförord så räknas själva utdelningen av aktierna som avkastning och därmed som giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Utdelningen ska alltså ingå i bodelningen även om din make tycks mena att de var personliga.

Vad är ett bodelningsavtal?

Bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans och över bodelningen ska en handling upprättas, s.k. bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makar om hur giftorättsgodset ska fördelas vid en bodelning. För att ett bodelningsavtal ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av er båda (9 kap. 5 § ÄktB). Jag utgår ifrån att formkraven är uppfyllda i ditt fall.

Går det att ändra ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtal lyder under bestämmelserna i avtalslagen (AvtL). Avtalet kan inte ensidigt ändras av den ena maken. Det enda sättet att angripa ett redan upprättat bodelningsavtal är genom avtalslagens ogiltighetsgrunder som återfinns i lagens tredje kapitel. Ett bodelningsavtal kan exempelvis förklaras ogiltigt till följd av vilseledande eller svek (30 § AvtL) eller om avtalet anses strida mot tro och heder (33 § AvtL). Domstolen tillämpar dock dessa bestämmelser restriktivt, då principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) värdesätts högt i svensk rätt. Det bör även noteras att det är den make som vill ogiltigförklara ett bodelningsavtal (i det här fallet du) som har bevisbördan.

Det som jag redogjort för ovan gäller om endast en av makarna (i det här fallet du) vill angripa bodelningsavtalet och göra ändringar. Om däremot båda är överens om detta är det självfallet inga problem. Ni kan då dela upp egendomen mellan er hur ni vill. Jag förstår dock att detta kan bli svårt i din situation.

Sammanfattning

Utifrån förutsättningarna i din fråga gör jag bedömningen att ert upprättade bodelningsavtal är bindande, så länge du inte med framgång lyckas bevisa någon av ogiltighetsgrunderna i avtalslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?