Solidarisk gäldenärs ställning vid beslut om skuldsanering respektive ackorduppgörelse.

2010-08-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Har sedan 17 år tillbaka gemensamma skulder med min tidigare hustru som jag kallar (A) där vi båda har stått som solidariskt betalningsansvariga. För något år sedan har (A)sökt och beviljats en uppgörelse med våra geldenärer om att betala en fast summa i 5 år och sedan är hennes del av skulden betald. Detta har dom däremot inte biviljat mig utan jag betalar fortfarande en månatlig summa som dras från min lön och går direkt till kronofogden. Jag har nu fått reda på att trots att (A) fått en uppgörelse och inte längre står kvar som solidariskt betalningsansvarig i Kronofogdens register, kvarstår hela skulden, och jag beläggs med räntorna även på den del altså 50% av skulden som hon har en uppgörelse om. Min fråga är altså, kan man göra en uppgörelse med den ena parten och sedan låta den andra parten även betala hennes del? Plus räntor? Är inte detta en dubbel debitering? Tackar på förhand.
Anna Eriksson |Hej, Först och främst måste vi klarlägga att solidariskt betalningsansvar innebär att samtliga gäldenärer bär fullt ansvar för att skulden blir betald. Man är alltså inte ansvarig för endast sin del av skulden utan borgenären kan välja att vända sig till vem som helst av gäldenärerna och kräva betalning för hela skulden. Det är sedan upp till gäldenärerna att sinsemellan göra upp eventuella regressanspråk. När du pratar om A:s betalningsuppgörelse med sina borgenärer på en 5 års plan så framgår det inte riktigt om det rör sig om ett beslut om skuldsanering (från Kronofogdemyndigheten) eller en privat uppgörelse från A:s sida med sina borgenärer. Det är en markant skillnad mellan de båda då en skuldsanering löser A från sitt betalningsansvar för skulden efter att de 5 åren är till ända, medan solidariska gäldenärer fortfarande är betalningsansvariga för den kvarvarande skulden. Givetvis skall de betalningar som A gör dras av från skulden, men det finns inte längre någon regressrätt för de kvarvarande gäldenärerna. Skulle man däremot ha gjort en privat uppgörelse med sina borgenärer, ett så kallat frivilligt ackord så kan man inte som borgenär sedan kräva återstoden av skulden från en annan solidarisk gäldenär för samma skuld. Ackordet innebär en slutreglering av skulden där borgenären efterger en del av beloppet, för samtliga gäldenärer. Vad gäller räntor så löper den avtalade räntan på skulden tills skulden är slutreglerad om ingenting annat avtalats eller beslutats genom exempelvis en avbetalningsplan med sänkt/fryst ränta eller ett beslut om skuldsanering. Det är därför svårt för mig att besvara din konkreta fråga utan att veta vilken sorts uppgörelse din fru har, men som sagt vid ett skuldsaneringsbeslut har era borgenärer rätt att fortsätta kräva dig på pengar tills skulden är betald. Det blir ju inte en dubbel debitering då du som solidarisk gäldenär svara för hela skulden gentemot borgenären. Jag hoppas att jag har kunnat vara till lite hjälp! Med vänliga hälsningar

Detaljplans löptid vid skuldsanering

2009-09-10 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsaneringslagen ändrats från att gälla under 5år till att nu vara 3år ?
Erik Osmark |Hej,Den detaljplan som enligt 4 § Skuldsaneringslagen (se https://lagen.nu/2006:548#R2 ) skall bestämmas skall löpa under fem år om inte det finns särskilda skäl att besluta om en kortare tid. Detta anges i 9 § Skuldsaneringslagen. Se https://lagen.nu/2006:548#R4 . Som särskilda skäl för en kortare tid omfattar enligt regeringens proposition i princip bara fall då gäldenären lider av en livshotande sjukdom eller är relativt gammal. Då föreslås i allmänhet en kortare betalningsperiod, vanligen tre år.Vid en omprövning av beslut om skuldsanering för löptiden för betalningsplanen förlängas till som längst sju år. Se 26 § Skuldsaneringslagen https://lagen.nu/2006:548#R13 .Vänliga hälsningar

Skuldsanering

2008-06-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur vanligt är det med att man kan få sin skuld nedskriven, så att det går att betala den under en 5 års period.
Louise Danielson |Hej! Jag utgår ifrån att din fråga rör s.k. skuldsanering som innebär att svårt skuldsatta personer ges möjlighet att under fem år betala av så mycket som möjligt av sina skulder och att skulderna efter det anses som avskriven. Skuldsanering (se skuldsaneringslagen http://lagen.nu/2006:548 ) skall ansökas om hos Kronofogden. Hur vanligt de är kan jag inte direkt svara på utan Kronofogden gör en bedömning i varje enskilt fall. Det krävs dock att gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas kunna betala sina skulder inom överskådlig tid och att det anses skäligt att han eller hon beviljas skuldsanering (se 4 §) Hoppas du fått ett lite svar på din fråga i alla fall! Vänligen,

Skuldsanering efter konkurs?

2007-11-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan man ansöka om skuldsanering när man precis har försatts i personlig konkurs?
Caroline Perlström |Nej, det kan man inte. När en konkursförvaltare har utsetts får personen inte längre förfoga över sin egendom. Personen kan inte sluta avtal om egendomen och inte heller ansöka om skuldsanering.Med vänlig hälsning

Verkning av skuldsanering

2010-05-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Min hustru och jag genomgick en skuldsanering år 2000 som fullgjordes. Nu har vi fått brev från handelsbanken att de vill föränga borgenstiden.Lånet ingick dock i Tingsrättens beslut om skuldsanering. Vad Gör man och vad gäller? Tacksam för svar. Rune Finneskog
Jenny Ulfsdotter |Hej, reglerna om skuldsanering hittas i skuldsaneringslagen, se https://lagen.nu/2006:548. Efter utgången av en skuldsaneringsperioden är gäldenären, dvs. du och din fru, definitivt befriade från skyldigheten att betala något ytterligare på de skulder som omfattas av skuldsaneringen, 23 §. Avsikten är att en skuldsanering ska vara definitiv, alltså, inte möjlig att riva upp. Det finns vissa bestämmelser som möjliggör en omprövning av beslutet, dessa regleras i §§ 24-28. Vad som framkommer av frågan så är det inte tal om någon omprövning och om lånet ingick i tingsrättens beslut om skuldsanering så ska ni vara befriade från skyldigheten att betala mer. Jag tycker ni ska kontakta banken och höra varför de skickat brevet. Hälsningar

Hur påverkas skuldsanering av arv?

2009-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA |HejOm man har skuldsanering och sedan får ärva får man behålla arvet då eller tar dom detta?
Sofia Waadeland |Hej,Vid en skuldsanering görs en betalningsplan för hur den efter skuldsaneringen återstående skulden ska betalas, 9 § Skuldsaneringslagen (2006:548). När denna plan upprättas tar man hänsyn till den skuldsattes situation och betalningsförmåga och bestämmer betalningsbeloppen till en summa som ger den skuldsatte ett utrymme för behövliga levnadskostnader (bostad, mat m.m.). Om den skuldsatte genom t.ex. ett arv får väsentligen förbättrade ekonomiska förhållanden kan det, på en av borgenärernas ansökan, leda till en omprövning av skuldsaneringen, 24 § skuldsaneringslagen. Detta kan, om situationen befinns vara väsentligen förbättrad, leda till att skuldsaneringen upphävs (d.v.s. att den skuldsatte återigen är betalningsskyldig för hela sin skuld) eller att betalningsplanen justeras så att ett högre belopp betalas varje månad, eftersom det nu finns ett större betalningsutrymme efter avdrag för nödvändiga levnadskostnader (det senare torde vara den mest normala följden). Hur stort ett arv måste vara för att få denna effekt går inte att säga precis. I RH 2003:59 fick ett förordnande i testamente om 400 000 kronor den effekten (trots att gäldenären avstod från förordnandet). Av motiven till lagen synes det vara extraordinära förbättringar som avsetts, men av praxis bl.a. i hovrätterna (opublicerade fall) framgår att även oförutsedda inkomstökningar av mindre storlek kan leda till omprövning.Sammanfattningsvis kan alltså ett arv få konskvenser för skuldsaneringen.M.v.h.

Kan blivande make påverkas av min skuldsanering?

2008-09-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en skuldanering och har 3 år kvar men jag skulle vilja gifta mig med min särbo. Hur påverkar det saneringen och kan särbon bli delaktig på något vis när vi flyttar tillsammans.Tack på förhand
Siri Mårtensson |Hej,Makar äger sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder enligt ÄktB 1:3, https://lagen.nu/1987:230#K1P3. Detta innebär att din skuldsanering som utgångspunkt inte skall påverkas av ert giftermål. Så länge du sköter dina betalningar och utmätning inte blir aktuellt kan särbon inte bli indragen på något sätt. Din särbo har ingen som helst anknytning till dina skulder och skall därför inte dras in i din skuldsanering. Det enda sätt särbon skulle kunna påverkas på är om utmätning av någon anledning skulle bli aktuellt. Då presumeras de tillgångar som finns i ert gemensamma hem tillhöra dig, dvs om din särbo äger en dyrbar tavla men inte kan bevisa att den är hans/hennes kan den utmätas för dina skulder enligt UB 4:19, https://lagen.nu/1981:774#K4P19. Särbon bör därför samla ägandebevis för dyrbar egendom som han/hon tar med sig in i det gemensamma hemmet. Men som sagt, så länge du sköter din skuldsanering skall din särbo inte påverkas av att ni gifter er och flyttar samman. Vid övriga frågor angående skuldsaneringen rekommenderar jag att du tar kontakt med Kronofogdemyndigheten (KFM) då de kan ge utförligare svar angående just ditt ärende.Lycka till,Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2007-01-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Efter en konkurs av mitt företag för flera år sedan har mina skulder blivit stora och KF har gett mig rådet att söka skuldsanering. Jag har en tjänst på socialförvaltningen och vill därför inte ta hjälp av kommunens konsumentombudsman eller rådgivare eftersom de tillhör socialförvaltningen. Kan jag vända mig till en jurist för hjälp och råd i detta? Är det skillnad på en ekonomisk jurist och jurist? Vem bör jag vända mig till? Hoppas ni kan ge mig ett råd i detta!!
Andreas Heed |Hej,Det är möjligtvis inte nödvändigt för dig att uppsöka jurist. På kronofogdemyndighetens (KFM) hemsida finns mycket information och även ansökningsblanketter angående skuldsanering. Du börjar med att kolla om du uppfyller kraven för skuldsanering. Du kan få skuldsanering om * du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens). *det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. *du är folkbokförd i Sverige.*Du får inte ha pågående näringsförbud.Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll(Källa http://www.kronofogden.se)Efter detta så fyller du i en ansökan som finns att ladda ner från hemsidan. Kronofogden gör sedan en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden samt en skälighetsprövning bestående i en samlad bedöming av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Uppfyller du kraven för skuldsanering beslutar kronofogden att inleda skuldsanering. Beslutet innebär i praktiken att KFM upprättar ett förslag innehållande en betalningsplan som grundas på din betalningsförmåga. Om du godkänner detta förslag skickas det till alla fordringsägare. Nämnas kan att KFM kan besluta om skuldsanering trots att inte alla borgenärer samtycker. För mer info och ansökningsblanketter se KFM:s hemsida om skuldsanering http://www.kronofogden.se/navigering/grupp3/skuldsanering/skuldsanering.106.7459477810df5bccdd4800032667.html Angående din fråga om ekonomisk jurist, det finns ingen titel som heter "ekonomisk jurist". Det torde endast innebära att en viss jurist har mer ekonomiska kunskaper än jurister i allmänhet.