Betalningsanmärkning

2015-03-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Om kronofogden fått i uppgift att kräva in ett skadestånd till en person, och den skadeståndsskyldiga betalar in beloppet under den tid som kronofogden gett till förfogande, får den som betalt skadeståndet ändå en betalningsanmärkning, bara för att kronofogden är inblandad?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om kravet avseende skulden är riktigt meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ett meddelat utslag är en offentlig uppgift som kan inhämtas av kreditupplysningsföretag och användas för att utfärda en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan således ges för giltiga skulder som handläggs av kronofogden, oavsett om betalning sker inom den av kronofogden förelagda tiden. För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning bör du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Mer information om betalningsanmärkningar finns att läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.Vänligen,

Kreditupplysningsföretag, rättelse, och sekretessbelagda uppgifter

2013-02-03 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, Jag har en vän som har fått betalningsanmärkning hos Kronofogden pga en obetald faktura på trängselskatt (Den är nu betald) Bakgrunden är följande: Fakturan hade ett förfallodatum på 2011-11-30. När han fick kännedom om fakturans existens ringde han den 2:a december 2011 till transportstyrelsen och meddelade personligen per telefon att han omgående skulle betala fakturan, vilket han också gjorde direkt efter samtalet. Han frågade också under samtalet om han skulle behöva betala någon påminnelseavgift, vilket de svarade nej på. Tyvärr hade han inte skrivit ner eller hade något minne av namnet på den handläggaren han då talade med. Betalningen på fakturan registrerades hos transportstyrelsen den 6:e december 2011. Efter samtalet kontaktade han kronofogden omgående och frågade om ärendet från transportstyrelsen och om det fanns något han skulle behöva betala. Detta då han inte fått några som helst delgivningar eller andra besked om att det fanns något som helst ärende hos kronofogden. Anledningen till att han inte betalat fakturan i tid var att det varit mycket problem med postutdelningen i det området han bor i. Han har annars god ekonomi så det finns inget skäl för honom att inte betala fakturan. Min fråga är : 1. kan detta ärende på något sätt leda till en anmärkning hos kronofogden? 2. Kan kronofogden utfärda en betalningsanmärkning utan att delgiva den enskilde om förslag till beslutet eller att ge den enskilde tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas? 3. Finns någon möjlighet för honom att få bort anmärkningen genom att begära rättelse av registeruppgifter? 4. Finns något bra rättsfall som ni känner till som just handlar om liknande situationer? Jättetacksam för svar!
| Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor! Fråga 1. Vad det angår skulder som man har dragit på sig till stat eller kommun gäller att dessa kan kronofogdemyndigheten driva in utan någon rättslig prövning. Det går alltså till så att myndigheten som man har en skuld till skickar över den obetalda fordran till kronofogdemyndigheten som sedan får i uppdrag att driva in den. Detta indrivningsförfarande skiljer sig från det förfarandet då det är en privatperson, eller ett företag som med hjälp av kronofogden vill driva in en skuld, eftersom personen som krävs inte har möjlighet att bestrida kravet på samma sätt. Processen regleras i Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., Indrivningsförordning (1993:1229), samt i Utsökningsbalken (1981:774). Detta betyder alltså att så fort ett ärende kommit in till kronofogden hänvisad av stat, eller kommun, kan indrivningsprocessen registreras och således utgöra en grund för kreditupplysningsföretag att registrera en betalningsanmärkning under ditt namn. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är kronofogden som sköter betalningsanmärkningar, utan det är självständiga kreditupplysningsföretag som inhämtar upplysningar från kronofogden. I 34 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) finns dock bestämmelser som sekretessbelägger handlingar om dylika indrivningsprocesser under förutsättning: Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts. Om dessa krav är uppfyllda är handlingen om indrivningen sekretessbelagd. Detta betyder att ett kreditupplysningsföretag inte får publicera information om en dylik process varför de inte kan registrera någon betalningsanmärkning. Så kan mycket väl vara fallet just i denna situationen, och i sådana fall har du faktiskt inte någon betalningsanmärkning, eftersom kreditupplysningsföretaget inte får publicera sekretessbelagd information. Fråga 2 Som sagt – kronofogdemyndigheten utfärdar inte betalningsanmärkningar utan hanterar indrivningsprocessen till fordringsägare som har en utstående skuld de inte fått betald. Det är istället privatägda kreditupplysningsföretag som sköter detta, och de skapar sina register med hjälp av information de hämtar från kronofogdemyndighetens verksamhet. Fråga 3 Det finns möjlighet att rätta beslut som tagits av kronofogdemyndigheten, och för att begära en sådan rättning tar man kontakt med myndigheten och förklarar vad som har hänt, och vari felet ligger. Om uppgiften sedan rättas och tas bort ur kronofogdens register, försvinner även uppgiften från kreditupplysningsföretagens register, och därmed också betalningsanmärkningen. Fråga 4 Det torde inte finnas något behov av att klargöra rättsläget genom ett rättsfall i denna situation, eftersom omständigheterna och deras effekter finns preciserade i lagtext. Jag rekommenderar ett besök till kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/), eftersom de har lättillgänglig information om hur just denna typ av ärenden hanteras.

Parkeringsanmärkning för okänd regel

2009-10-29 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hej, ännu en följdfråga på 2009-04-06 angående parkering och datumzon.Saken var den att jag bor inom zonen. Jag hade i ärlighetens namn ingen aning att dom infört datumzon i kommunen, men faktum kvarstår att jag kan inte sett denna skylt när jag färdades från mitt hus till platsen för parkering.De känns konstigt att jag inte skulle ha rätt rent juridiskt, jag kan ha tagit tåg och tagit mig hem, sedan tagit bilen till platsen för parkering, på så sätt missat att de är datumzon.Ligger det i mitt ansvar att ta reda på parkeringsregler eller bör jag ha rätt i detta fall ?(svara gärna till mailen också)
Gustaf Lidegran |Hej!Om skyltarna sitter på rätt plats ligger det tyvärr i ditt ansvar att känna till reglerna. Det gäller parkeringsregler precis som kommunens alla andra lagligen meddelade ordningsföreskrifter. Det bygger egentligen inte på att alla ska läsa kommunens regler regelbundet utan på att det skulle bli ohanterbart för kommunen att ha skyldighet att meddela nya regler direkt till alla invånare. Kommunens lokala trafikföreskrifter finns införda i en så kallad liggare som normalt förvaras i kommunhuset.Vänlig hälsningar

Hur påverkar betalningsanmärkning mig som företagare?

2008-12-15 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hej!Min fru har "klantat" sig med en bet. som nu har gått till betalningsanmärkning! (grrrrr) Vad kommer det att innebära för Mig som privatperson samt som Egenföretagare?? Hoppas på snabbt å bra svar!mvh Daniel
Jimmy Schiöld |Hej!Om räkningen var ställd till din fru påverkar det inte dig eftersom betalningsanmärkningar är personliga. Om räkningen var ställd till dig påverkar det i princip inte din verskamhet om den utgör en juridisk person.Men om ditt företag ex. är en enskild firma (ingen juridisk person) så kan en betalningsanmärkning anknuten till dig påverka om du ska ansöka om lån etc. Om det är kronofogden som utfärdat betalningsanmärkningen så ligger den dold för andra så länge du inte har någon annan betalningsanmärkning eller får en ny utfärdad under tiden, då kommer båda bara synliga får den som söker kreditupplysning på dig.Mvh

Betalningsanmärkning vid banklån

2015-02-02 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hejsan, min man har haft betal anmärkning innan, är grön nu.ville ha bil lån hos banken, deras svar var att vi vet ju om att du haft betalnings anmärkning innan och det säger ju en hel del om dig. får dom göra så ?då anmärkningen är borta och han är grön.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Banker och andra långivare tar oftast hjälp av kreditupplysningsföretag för att få reda på om en person har betalningsanmärkningar. Enligt Kreditupplysningslagen (se här) har företagen rätt att ha kvar uppgifterna om en betalningsanmärkning för en privatperson i tre år från att den uppkom. Detta står i 8 §. Därefter måste de gallra, dvs. ta bort uppgifterna från sitt register. Har det gått över tre år sedan din mans betalningsanmärkning uppstod har kreditupplysningsföretaget som lämnat ut informationen gjort fel, dvs. lämnat ut oriktig uppgift om din man. Ni bör i så fall kräva det felande kreditupplysningsföretaget på skadestånd; såväl ekonomisk skada på grund av det uteblivna lånet, som ideell skada med hänsyn till den eventuella kränkning din man känt av att felaktigt finnas kvar i registret. Regler om skadestånd mot felande kreditupplysningsföretag hittar du i 21 § Kreditupplysningslagen.

Parkeringsbot - P-skiva

2012-09-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej, jag fick en p-bot med överträdelsen att jag hade fler än en synlig p-skiva. Jag har en gammal, fastklistrad, manuell och en automatisk p-skiva. Den automatiska ställer ju sig själv och därmed hade jag giltig biljett. P-vakten borde veta hur en automatisk p-skiva fungerar och det bör inte finnas några tveksamheter. Finns det nån lag som säger att man inte får ha fler p-skivor när en ändå är korrekt?
|Hej! Jag vet inte vilken p-skiva du använder, det finns olika varianter. Det ska tydligen stå på p-skivans baksida att endast en får synas. I annat fall blir båda p-skivor ogiltiga. Det enligt företagets regler. DN har i ett fall kontaktat företaget "Carpark", för att utreda frågan. De menar att företaget måste upplysa om denna regel, och dem hänvisar till sitt regelverk och p-skivan. http://www.dn.se/diverse/p8-import-slask-motor/tva-p-skivor-ar-en-for-mycket

Registerutdrag och betalningsanmärkningar

2009-03-08 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Om man har fått prick hos kronofogden. Räknas det in som brottsligt i tex belastningsregister? Och kan företaget man är anställd hos begära ett utdrag hos polisen utan att jag själv vet om det?
Gustaf Lidegran |Hej!En så kallad betalningsanmärkning är inte en brottslig belastning och syns aldrig i belastningsregistret. Arbetsgivare kan inte få ett utdrag från belastningsregistret. Arbetsgivarens enda möjlighet att få ett sådant utdrag är att be en anställd eller arbetssökande att lämna ett utdrag.Vänliga hälsningar

Betalningsanmärkning som hinder för köp av bostadsrätt

2008-01-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |HejJag undrar om man kan köpa en bostadsrätt fast man har betalningsanmärkningar. Jag har inga skulder kvar allt är betalt, fast anmärkningarna sitter kvar i 3 år. Jag har också fast anställning och kommer inte alls att ha problem att betala månads hyran som kommer att bli på ca 2000 kr. Lägenheten kommer att kosta runt 40 000kr. Vad har jag för alternativ?
Ola Davidsson |Hej. Juridiskt sett finns det inget som hindrar att du införskaffar dig en bostadsrätt fast att du har s.k. betalningsanmärkningar. Det finns inget juridiskt förbud mot kredit (utlåning) till någon som har betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar registreras hos Kronofogden och kontrolleras vanligen då kreditgivare eller andra intressentar avser att undersöka någons ekonomiska situation. Detta innebär att banken kan ifrågasätta din kreditvärdighet om du avser att ansöka om lån för köp av bostadsrätten. Det kan också vara så att bostadsrättsföreningen ifrågasätter din kreditvärdighet såsom medlem i bostadsföreningen då du införskaffar din bostadsrätt. Att juridisk tvinga banken att ge dig lån eller bostadsrättsföreningen att acceptera dig som köpare är inte möjligt under förutsättning att någon form av diskriminering inte försigått. Min rekommendation är att du dels undersöker olika alternativ till kreditgivare (banker eller andra finansinstitut) som är villiga att bevilja dig lån. Du bör även för en öppen diskussion med bostadsrättsföreningen om din nuvarande ekonomiska situation. Kanske kan en vän eller släkting agera borgensman och garantera att du erlägger dina framtida betalningar. Mvh