Betalningsanmärkning

2008-01-20 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hejsan!Jag har fått betalningsföreläggande hos Kronofogden (har missat betala 1 kr för räntekosnader till Vägverket).Kommer jag att få anmärkning, eller hamna i några register om jag betalar nu.
Tobias Andersson |Hej! Ja, när du fått betalningsföreläggande innebär detta att kronofogden meddelat beslut om detta. När kronofogden gjort detta registreras du för en betalningsanmärkning i kronofogdens register oavsett om du betalar eller ej. Denna står kvar i tre år. MVH

Hur får man reda på att man har en betalningsanmärkning

2006-07-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hur ska man veta att man har betalninigsanmärkning ?
Fredrik Jorstadius |Hej!Det lättaste sättet att få reda på det är att höra av sig till kronofogdemyndigheten och fråga dem. Mvh

När försvinner betalningsanmärkningen?

2006-01-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Om man fått en betalningsanmärkning 2003-10, när försvinner den?
Sofie Olofsson |Om du är en privatperson försvinner betalningsanmärkningen normalt tre år efter att den registrerats hos Kronofogdemyndigheten och om det gäller ett företag kan betalningsanmärkningen finnas kvar i fem år. Information om detta hittar du bl.a. i 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) som du finner http://lagen.nu/1973:1173 och på Kronofogdens hemsida som du finner http://kronofogden.se/arkiv/betalningsanmarkning/5.14db52b102ed4e5fe380004979.html

Anmärkning trots att jag betalar innan förfallodag?

2005-11-17 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Innebär en betalningsanmodan från kronofogdemyndigheten på en felparkeringavgift att man får en anmärkning trots att beloppet är betalt innan betalningsanmodans förfallodag?
Sofie Olofsson |Om den betalningsanmodan du fått nu är det första och enda krav du fått från kronofogdemyndigheten kan du undvika att få en betalningsanmärkning. Betalar du beloppet innan förfallodag blir uppgifterna sekretessbelagda och uppgifterna ändras hos kreditupplysningsföretagen, under förutsättning att du inte får någon ny skuld hos myndigheten inom två år. Om det kommer in en ny skuld till myndigheten inom två år kommer däremot skulden att synas som betalningsanmärkning. Har du innan denna betalningsskuld haft andra skulder under den senaste tvåårsperioden så gäller på samma sätt att den kommer att synas som betalningsanmärkning. Mer information om betalningsskulder och kronofogdemyndigheten kan du finna http://www.skatteverket.se/kronofogden/index.html .

Betalningsanmärkning

2006-12-23 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Betalningsanmärkning eller ejOm jag blir krävd på en gammal skuld genom kronofogdemyndigheten (exekutuinstitel finns) och gör preskriptionsinvändning avgörs ju frågan ev. i tingsrätten. Om jag förlorar ett sådant mål och därefter betalar in kravet via kronofogdemyndigheten kommer jag då ändå, trots att jag betalat när frågan juridiskt avgjorts, att få en betalningsanmärkning. Beloppet är inte så stort och inför risken att få en betalnings-anmärkning betalar jag förmodligen hellre. Å andra sidan känns det fel att riskera betalningsanmärkning bara för att man vill ha frågan opm preskription juridiskt prövad. Det handlar ju inte om jag har råd att betala eller inte.
Anna Bergman |HejEn betalningsanmärkning är uppgifter som kreditupplysningsföretagen registrerar och som betyder att man inte har betalt sina skulder i tid. Kreditupplysningslagen (http://lagen.nu/1973:1173 ) reglerar kreditupplysningsverksamheten och Datainspektionen utövar tillsyn och meddelar tillstånd. För privatpersoner får endast betalningsförsummelser som har slagits fast av domstol eller annan myndighets avgörande registreras, samt om betalningsförsummelsen har lett till inställda betalningar, ansökan om konkurs eller ackord. Om du bestrider din betalningsskyldighet och frågan blir rättsligt prövad, är det ingen försummelse från din sida att du inte betalar förrän domstolen fastställer att du ska betala. Du får därmed ingen betalningsanmärkning om du betalar i tid när domstolen väl har dömt att du är skyldig att betala. En annan sak är det ifall du inte närvarar vid domstolsförhandlingen så att det meddelas en tredskodom. Domstolen slår då fast din betalningsförsummelse och du får en betalningsanmärkning. Läs mer om betalningsanmärkningar i Datainspektionens informationsblad som du hittar http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/betanm.pdf .Vänliga hälsningar,

Betalningsanmärkning, skuldsanering m.m.

2006-03-07 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Mitt företag har tänkt befordra mig till arbetsledare men säger att det inte går då jag har betalningsanmärkning. Avdrag på min lön med nästan 5000 kr av mina 16 000 kr/ mån gör att min familj inte har så mycket kvar att leva av. Min skuld beror på missat underhållsbidrag och ligger idag hos Kronofogden. Beloppet är ca 120 000 kr. Jag skulle verkligen behöva den löneökning som arbetsledarlönen skulle innebära. Hur gör jag för att få min anmärkning att avskrivas och kan man få en skuldsanering?
Sofie Olofsson |En betalningsanmärkning ligger vanligtvis kvar tre år efter att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten. Detta framgår av 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) se http://lagen.nu/1973:1173 . Det är i princip omöjligt att bli av med betalningsanmärkningen innan dessa tre år har förflutit, så länge det inte är Kronofogdemyndigheten som förfarit felaktigt. Eftersom detta inte är fallet för din del kommer betalningsanmärkningen inte kunna ”avskrivas” i förtid.Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Ansökning görs hos skuldsaneringsenheten och ska föregås av försök till uppgörelse med borgenärerna på egen hand (eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare). För att skuldsanering ska beviljas måste vissa krav uppfyllas. Dessa är bl.a. att man inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det ska i princip inte gå att se att detta förhållande kommer att upphöra inom överskådlig tid. Dina personliga och ekonomiska förhållanden ska vara sådana att det är skäligt att medge skuldsanering. Vid en skälighetsbedömning ska beaktas bl.a. behovet av ekonomisk rehabilitering, skuldernas ålder (i regel ska skulderna vara äldre än tre-fyra år) och omständigheterna vid skuldernas tillkomst. En skuldsanering pågår vanligtvis (minst) fem år. Under hela denna tid kommer även betalningsanmärkningen/arna att ligga kvar. Jag tror inte att skuldsanering är ett alternativ för dig. Du har, i alla fall enligt vad som framgår av frågan, bara en skuld som inte heller är särskilt stor. Du kommer troligen att kunna betala tillbaka denna utan alltför stora svårigheter. För mer information om detta råder jag dig att själv ta kontakt med Kronofogdemyndigheten. De kan också ge ett säkrare besked om vad som gäller för just dig.Sammanfattningsvis måste du alltså leva med betalningsanmärkningen till dess att den tas bort ur registret. Det låter dock märkligt att du inte skulle få jobbet som arbetsledare p.g.a. betalningsanmärkningen. Jag tycker att du ska ifrågasätta detta hos din arbetsgivare. Om du vill ha mer hjälp i frågan föreslår jag att du tar kontakt med ditt fackförbund.

Betalningsanmärkning genom frivillig skuldsanering

2006-01-18 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Min pappa sökte skuldsanering för ca 10 år sedan. Detta enbart i ett förebyggande syfte eftersom han skulle ingå i en skiljsmässa och hade ett lån på huset som min familj bodde i vid tillfället. Men efter det att han sökt skuldsaneringen så fick han en betalningsanmärkning, när han aldrig varit sen med en räkning. Så rent automatiskt fick han en anmärkning för att han sökte skuldsaneringen. Och saken är den att innan han sklijde sig så lyckades han betala av sitt lån. åren har nu gått och han känner sig kränk eftersom han efter aldrig kunna lånat pengar som en vanlig " Svensson" kan göra, för jag vet att alla bilar, hus, resor och grymma lcd-TV sker via kreditköp. Men min far har i och med sin anmärkning aldrig kunnat göra detta, en rättighet som alla haft om man alltid skött sina räkningar. Att nämna är att han i dag har skulder hos kronofogden, men dessa har i roten kommit från hans felaktiga bet.anärkning i och med att han sökte skuldsaneringen. Jag skulle vilja yrka på em konstant kränkning under alla dessa år. Uppskattar all respons, för mer information eller en för luddig beskrivning maila mig.. Tack på förhand/ JOHAN
Joel Wickman |Hej! Att söka skuldsanering p.g.a. skilsmässa går i princip inte om det inte finns andra bakomliggande skäl. Skuldsanering är en aktuell process uteslutande om man har ekonomiska problem, dvs. långt gångna och stora skulder som det inte finns möjlighet att betala under den rådande ekonomiska situationen. Det är svårt i ditt fall att veta exakt vad som legat till grund för skuldsaneringen, men att betalningsanmärkning kommer automatiskt vid skuldsanering är ganska naturligt eftersom de fordringar som ingår i skuldsaneringen i de flesta fall ligger hos kronofogden. Trots att fordringarna avskrivs i och med saneringen ligger fortfarande betalningsanmärkningen kvar i tre år hos kronofogdemyndigheten. Det enda sättet att få en betalningsanmärkning är genom det förfarande som sker genom kronofogdemyndigheten. Från det att en skuld uppkommer till att betalningsanmärkning fastslås får man många chanser att betala genom påminnelser inkassokrav och dyl. När ärendet lämnas över till Kronofogden genom ansökan om betalningsföreläggande har i regel en avsevärd tid förflutit. Anser man att kravet är felaktigt bör man protestera mot kravet hos kronofogden. Detta måste ske inom den tid som anges i betalningsföreläggandet. Om fordringsägaren fortfarande står fast vid sina krav, kan han vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Förlorar fordringsägaren i rätten behöver man inte betala något. Men om domen ger fordringsägaren rätt måste den skuldsatte betala såväl skulden som dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna. Det är kronofogden som genom utmätning verkställer både sitt eget avgörande (utslag) och i de fall domstol avgjort tvisten genom en dom. Anser du och din pappa att ni blivit kränkta kan ni yrka på skadestånd. En förutsättning för detta är i så fall att betalningsanmärkningen ålagts din pappa på felaktiga grunder. Från det att din pappa fick betalningsanmärkningen kan man upp till en månad ansöka om återvinning d.v.s. få frågan omprövad. Efter denna tidsfrist är det svårare att få beslut upprivna, din pappa har genom sin underlåtenhet godkänt kronofogdens förfarande. Dock kan beslut undanröjas efter ett lagakraftvunnet beslut eller en dom med domvilla som skäl. Detta är dock mycket ovanligt och bygger på at något allvarligt handläggningsfel eller rättegångsfel begåtts.

Möjlighet att bli av med en betalningsanmärkning

2005-10-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |För ett tag sen beställde jag en köksmaskin på nätet. Jag fick maskinen och betalade räkningen. Men något blev fel och pengarna gick inte fram. Samma månad flyttade jag och adressändringen verkar inte ha funkat perfekt för påminnelserna hamnade i min gamla lägenhet. Jag var helt ovetande om att jag fick påminnelser och tappade hakan när jag fått en betalningsanmärkning. Kan jag få bort den på något sätt? Den gör det svårt att få bostad, lån m.m. och det var ju inte helt mitt fel anser jag.
Joel Wickman |Hej! Att få bort en betalningsanmärkning i ett fall som ditt är i princip omöjligt så länge det inte är Kronofogdemyndigheten som förfelat. Du har ansvaret gentemot din avtalspart att fullgöra betalning och det spelar då ingen roll om posten eller din bank klantat sig. Betalningsanmärkningen försvinner dock efter tre år men fram till dess är det precis som du skriver svårt att ta lån, öppna telefonabbonemang, hyra bostad o.s.v. Det enda rådet jag kan ge dig för att mildra ditt lidande är att föra en skadeståndstalan, antingen mot Posten om det visat sig att de inte har fullgjort tjänsten du betalat för, eller eventuellt mot din bank om de brustit i sitt åtagande att föra över betalningen. Det är svårt att utifrån de fakta du givit, säga hur utgången i ett sådant skadeståndsmål skulle bli. Som huvudregel gäller att ett företag, som inte fullgjort sin förpliktelse gentemot en konsument och detta leder till skada för denna, är skyldig att ersätta skadan. Konsumenten har dock en skyldighet att begränsa sin skada. I ditt fall kan tänkas att du brustit i den förplikteksen eftersom du från dagen för betalning fram till att du erhöll betalningsanmärkningen (det brukar röra sig om en avsevärd tidsrymd) borde ha märkt att du inte fått din post och undersökt saken.