Invändningsrätt mot ny borgenär

2017-04-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående orderskuldebrev. Det jag vet är att vid överlåtelse av ett orderskuldebrev så ska den nya borgenären (B2) antecknas på skuldebrevet. Det jag undrar är om den kvarstående summan som gäldenären har kvar att betala (tex 50kr av 100kr) ska skrivas på orderskuldebrevet, så att B2 vet hur mycket hen ska få av gäldenären.Eller kan B2 kräva fullt belopp, det vill säga 100kr??
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett orderskuldebrev är ett löpande skuldebrev. Se 2 kap 11 § skuldebrevslagen. Vid löpande skuldebrev kan man göra vissa invändningar mot ny borgenär. Just invändningen om att redan hälften av skulden är betald är inte en bestående invändning. Detta innebär att om den nya borgenären är i god tro, det vill säga inte insåg eller borde ha insett att en viss del av skulden betalats, har denne rätt att kräva den ursprungliga summan. Om det inte framgår på skuldebrevet att halva skulden redan blivit betalt och om det inte finns andra omständigheter som visar på att den nya borgenären borde veta om förhållandet kan denne alltså kräva det fulla beloppet. Se 2 kap 15 § skuldebrevslagen.

Medlåntagares ansvar

2017-03-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Jag står tyvärr med som medsökande på ett lån för min bror. Lånet togs på 6 år, skulle varit färdigt nu. Inte nog med att jag har fått betala väldigt mycket av lånet, nu fick jag reda på att lånet var förlängt till 12 år, DET vet jag att jag inte har skrivit på. Det skulle jag aldrig gå med på. Ytterligare & år betalning och psykiskt stress den 27:e varje månad, nej tack! Hur går jag till väga nu? Kan jag på något sätt komma ifrån detta? Jag har blivit så utnyttjad och nu räcker det. Jag vill veta om det finns något som jag kan göra. Jag vet att han kan betala.Tack på förhand
|Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Eftersom du står som medlåntagare har du och din bror lika ansvar för att lånet blir betalat. Betalar inte en av er kan långivaren kräva den andre på betalning, då ni är solidariskt ansvariga. Detta kan dock avtalas bort varför det kan vara en bra ide att titta om något sådant ingår i ert låneavtal.Om ert låneavtal inte stadgar annat så är ni både ansvariga för 50% av lånet. Enligt 1 kap 2 § i Lag (1936:81) om skuldebrev har du i detta fall en möjlighet till regressfordran mot din bror. Din regressfordran kommer att utgöras av den summan du betalat utöver dina egna 50%. Det framgår inte av din fråga hur stor andel av lånet du har betalat tillbaka och därför kan jag inte närmare utreda fordrans storlek. Du kan sedan kräva ut din regressfordran med hjälp av kronofogden.Du skriver dessutom att lånet nu skulle vara avbetalt men istället lagts om från 6 till 12 år. Som jag förstår det är lånet alltså ännu inte betalat och låntagaren har därför utökat tiden för er att återbetala lånet med 6 år. Önskar ni att lånet ska upphöra kan ni inte göra mycket mer än att betala tillbaka återstående summa och sedan rikta en regresstalan mot er bror.Om jag har missförstått din fråga här ber jag dig att återkomma så ska jag försöka hjälpa dig vidare, jag skulle i sådana fall behöva mer information kring vilken typ av lån det rör sig om.Jag rekommenderar dig att titta på låneavtalet igen för att avgöra om det finns något som begränsar ditt ansvar att betala tillbaka. Annars skulle jag rekommendera dig att betala av resterande lån så fort som möjligt och sedan ritka en regresstalan mot din bror. Du förklarar att du vet att han har pengar, vilket bör leda till att du får tillbaka din regressfordran.Vänligen,

Betalningsansvar för gemensamt lån och preskription

2016-12-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur lång tid efter en separation är man medlåntagare i detta fall segelbåt
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga som handlar om ett låns giltighet i tid finns reglerad i Skuldebrevslagen (SkrbL) samt i Preskriptionslagen (PreskL). Skulle du och din före detta partner innan separationen även ha varit gifta, blir även Äktenskapsbalken (ÄktB) relevant för ditt fall. Med utgångspunkt i din frågeformulering, utgår jag i mitt svar till dig från att du gemensamt med din före detta partner har tagit ett lån för att köpa en segelbåt. Er separation påverkar inte ditt ansvar för lånetDet kan för det första klargöras att det faktumet att du ursprungligen har tagit lånet tillsammans med en partner, oavsett om ni vid lånetillfället var gifta eller sambor, inte påverkar det betalningsansvar du har gentemot borgenären (dvs den person eller det företag ni har lånat pengar av). Samma regler gäller således för din situation, som om du hade tagit lånet tillsammans med t ex en vän (ÄktB 1:3). Er separation har därför ingen som helst inverkan på skuldförhållandet gentemot borgenären, och inte heller på hur lång tid du är medlåntagare till lånet för segelbåten. Ditt ansvar för lånet Enligt SkrbL 1§ ansvarar den som tagit ett lån för att betala sin skuld. Ansvaret gäller dock inte om skulden är ogiltig (t ex för att vederbörande genom hot och våld tvingats ingå ett avtal som resulterar i skulden, eller lurats att ta lånet). Med utgångspunkt i din fråga verkar det i ditt fall vara så att du frivilligt har gått med på att ta det gemensamma lånet för att kunna köpa segelbåten. Du är därför ansvarig för att lånet blir avbetalat.Hur betalningsansvaret är fördelat mellan dig och din före detta partnerEftersom du nämner att du är medlåntagare, ansvarar du inte ensam för att betala av lånet. Du och din före detta partner bär detta ansvar tillsammans även nu efter separationen. Beroende på villkoren i låneavtalet mellan er och borgenären, kan ansvaret mellan dig och din före detta partner för skulden vara fördelad på två olika sätt. Eftersom jag inte har tillgång till låneavtalet, kommer jag nedan att redovisa de tänkbara fördelningarna. När två personer tar ett lån tillsammans är det vanligast att man blir solidariskt ansvariga. I ditt fall innebär detta att borgenären fritt kan välja vem av dig och din före detta partner som denne vill kräva in skulden av. Om borgenären så vill kan denne således kräva att du ska betala hela den skuld som du och din före detta partner har gentemot borgenären (SkrbL 2§ 1st). Skulle du dock tvingas att göra detta, har du sedan rätt att vända dig mot din före detta partner och kräva att denne betalar sin andel av skulden till dig och vice versa (sk regressrätt). Hur stor andel som utgör din partners skuld är beroende av vad ni sinsemellan har bestämt i förväg. Skulle ni inte ha bestämt någonting, får du kräva hälften av skuldbeloppet (SkrbL 2§ 2st).Solidariskt betalningsansvar är det som uteslutande används i kommersiella sammanhang, och är därför sannolikt det som gäller för ert låneavtal. Du kan ofta se i låneavtalet om solidariskt betalningsansvar föreligger genom att det då ofta föreskrivs att gäldenärerna (dvs låntagarna, i detta fall du och din före detta partner) svarar för skulden ”en för alla, alla för en” (SkrbL 2§ 1st). Om ni i ert låneavtal med borgenären särskilt har avtalat om det med, kan betalningsansvaret mellan dig och din före detta partner istället för solidariskt, vara delat. Detta innebär att ni med borgenären har bestämt att borgenären från var och en av er endast ska kunna kräva en viss andel av skulden. T ex skulle ni kunnat ha avtalat om att borgenären endast får kräva 1/3 av skulden från dig, medan denne måste vända sig till din före detta partner för att få ut resten (SkrbL 2§ 1st). Notera att delat ansvar endast kan föreligga om ni avtalat om detta särskilt med borgenären. Har detta inte skett gäller solidariskt ansvar. Vilka överenskommelser gällande betalningsansvar som du och din före detta partner gjort upp internt, påverkar inte borgenärens rätt att fritt kräva hela betalningen från en av er. Att borgenären antingen är fri att kräva betalning för hela skulden från vem av er hen önskar (solidariskt betalningsansvar), eller är begränsad att endast kräva en viss andel från var och en (delat betalningsansvar), betyder givetvis inte att borgenären kan kräva betalt när hen vill om en betalningsplan finns. Har ni innan separationen betalat av lånet enligt en betalningsplan, är denna fortfarande gällande efter separationen och ska fortsätta följas av alla parter. Hur länge gäller ditt ansvar för lånet?Vid solidariskt betalningsansvar, gäller ditt ansvar för lånet tills dess att den gemensamma skulden till borgenären helt är avbetald. Är ansvaret delat, gäller ditt ansvar tills dess att du har erlagt din avtalade andel av skulden till borgenären. Det bör dock nämnas att du inte längre ansvarar för att betala skulden (alternativt resterande del av den) om skulden har preskriberats. En skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte ett sk ”preskriptionsavbrott” har skett (PreskL 2§). Ett preskriptionsavbrott kan t ex utgöras av att du har erlagt delbetalning för skulden, eller att borgenären på något sätt har uppmärksammat skulden genom att t ex skicka att krav med uppmaning till betalning (PreskL 5§). Har ett preskriptionsavbrott skett, måste det sedan gå tio år från tidpunkten för preskriptionsavbrottet för att skulden ska bli preskriberad. RekommendationerEftersom det faktumet att ert gemensamma betalningsansvar fortsätter att gälla även efter separationen kan vara problematiskt, rekommenderar jag dig att i första hand ta kontakt med borgenären. Är betalningsansvaret solidariskt, kan du höra dig för om det finns någon möjlighet att få det delat, eller om du skulle kunna betala en engångssumma för att sedan bli befriad från betalningsansvar. Det bör nämnas att det kan vara mycket svårt att nå en sådan uppgörelse, men jag rekommenderar dig ändå att höra dig för om möjligheterna. Är betalningsansvaret delat från början, behöver du endast bekymra dig om att betala din andel av skulden till borgenären. Skulden är ju i praktiken en självständig skuld som inte påverkas av din före detta partners betalningsförmåga. Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du ha fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss igen. Skulle frågorna då på något sätt ha koppling till din före detta partner, får du jättegärna ange i dina frågor huruvida ni före separationen levde som makar eller sambor. Denna information bidrar till att vi kan anpassa svaret bättre utifrån dina omständigheter. Vänligen,

Icke-betalande sambos rätt till bostadsrätt

2016-11-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag och min sambo äger en bostadsrätt ihop. Vi separerade i slutet av april och sambon flyttade ut från den gemensamma bostaden. Bostaden gick ut till försäljning i början av maj men vi fick bara in ett bud som dessutom var lågt (1.300.000kr och vi gav 1.350.000kr 2014). Min sambo ville sälja men det ville inte jag.Då slutade min sambo att betala på gemensamma lån. Jag har försökt meddela sambon om att antingen fortsätta med gemensamt betalningsansvar för lån eller bli utköpt, men sambon har givit mig totalt kommunikationsförbud (hennes eget eftersom det inte finns något officiellt kontaktförbud) vilket gjort det helt omöjligt att komma någonvart.Bostaden gick ut till försäljning igen i början av september och blev nu såld för 1.550.000krHar sambon rätt till något av överskjutande del av det slutgiltiga försäljningspriset 250.000kr (1.550.000kr-1.300.000kr) i och med att sambon slutade att betala på gemensamma bostadslån när bostaden inte såldes för 1.300.000kr?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni båda äger bostadsrätten äger ni den med samäganderätt, vilket regleras i samäganderättslagen (se https://lagen.nu/1904:48_s.1). Det innebär att ni som utgångspunkt har rätt till hälften var, d v s hälften av de 1 550 000 som bostadsrätten sålts för. Att din sambo inte har betalat någon del av ert gemensamma bostadslån sen i maj förändrar inte denna utgångspunkt. Hon har fortfarande rätt till hälften av vad bostadsrätten såldes för, även den överskjutande delen. Men din sambo har också en skyldighet att betala sin del av ert gemensamma bostadslån. Jag utgår från att du har betalat för er båda till banken sen maj månad. Hälften av den summan kan du kräva att din sambo ska stå för (vilket något otydligt framgår av skuldebrevslagen 2 § 2 st). Om du råder över pengarna från bostadsrättsförsäljningen kan du alltså dra av din sambos halva av bostadslånet innan dessa förs över till henne. SammanfattningDin sambo har alltså rätt till hälften av den överskjutande delen eftersom ni ägde bostadsrätten gemensamt. Däremot har du rätt att kräva henne på hälften av det du har betalt för ert gemensamma bostadslån sen maj.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du undrar något ytterligare får du gärna kommentera i kommentarsfältet nedan. Med vänlig hälsning,

Vad bör jag tänka på är jag skriver skuldebrev mellan mig och min vän?

2017-04-10 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag ska låna ut 100 000 kr till en vän. Hen ska betala efter förmåga men ett minibelopp varje månad som innebär att det är betalt på högst fyra år. Ränta är inte viktigt för mig men hen vill betala 1% ränta. Vad ska jag tänka på när jag skriver skuldebrev?
Lucas Cyrén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du hittar lagreglerna om skuldebrev i skuldebrevslagen, här.Det finns två olika sorter av skuldebrev, s.k löpande och enkla.Ett enkelt skuldebrev fungerar som ett bevis på att det finns en skuldrelation mellan gäldenären (den som lånat pengarna) och borgenären (den som har lånat ut pengarna). Brevet i sig har alltså här inte något självständigt värde, och skuldförhållandet kvarstår även om brevet skulle förstöras eller tappas bort. Den på skuldebrevet angivna betalningsmottagaren är alltid den som har rätt till betalningen, om inget annat framgår.Ett löpande skuldebrev har funktionen att brevet i sig är värdehandlingen, dvs att den som äger och kan visa upp brevet har rätt till betalning. Detta är en lösning som kan förklaras med att det finns en marknad där dessa skuldebrev köps och säljs i affärssyfte. Det är också svårare att invända mot ett betalningskrav för en gäldenär när det kommer till löpande skuldebrev. Om någon annan köpt det löpande skuldebrevet och kräver betalning av gäldenären, kan gäldenären inte invända att skuldebrevet upprättats pga tvång, att gäldenären inte fått pengarna från första början eller att gäldenären redan har betalat av skulden till en annan borgenär, om inte den nya borgenären visste om detta förhållande eller borde ha vetat om det, SkbrL 15 §.Detta kan vara viktigt att tänka på när du utfärdar skuldebrevet, eftersom det finns större risker med löpande skuldebrev för gäldenären (låntagaren). Det enkla skuldebrevet är mest likt en vanlig fordran och din vän riskerar då inte att behöva betala fler gånger om hen redan betalat en stor del av summan till dig och skuldebrevet på något sätt hamnar i någon annans händer. Man brukar skilja mellan enkla och löpande skuldebrev genom att man som betalningsmottagare på enkla skuldebrev brukar skriva den ursprungliga borgenärens namn, 26 § SkbrL. På löpande skuldebrev anges den rätta borgenären som ”innehavaren av skuldebrevet” eller den ursprungliga borgenären eller order (t. ex "Sven Svensson eller order"), 11 § SkbrL.Det finns annars inga riktiga formkrav på hur ett skuldebrev ska vara utformat för att vara gällande som sådant, utan det är helt och hållet upp till er parter att besluta om innehållet. Enkelt uttryckt kan man säga att ni skriver ner de villkoren ni kommer överens om, och dessa blir då bindande för er.Generellt har man dock sagt att det som brukar behövas är att det framgår på brevet att det är tal om ett skuldförhållande (exempelvis genom att man skriver ”jag XXX lånar idag 2017-05-01 100.000 kr av min vän YYY. Jag förbinder mig härmed att månadsvis betala tillbaka hela summan till YYY jämte 1 % ränta till och med 2021-05-01”, eller något dylikt) och att gäldenären undertecknar brevet.Räntan är ingenting ni behöver lagstöd för, utan bestämmandet av räntesatsen hör till det dispositiva avtalet. Det innebär krasst sett att ni själva bestämmer vilken ränta ni vill ha, om ni vill att räntan ska gälla årligen eller över fyraårsperioden etc.Eftersom det rör sig om såpass mycket pengar för att vara privatpersoner, kan jag råda er att ha ett vittne (någorlunda neutralt, exempelvis en arbetskollega) närvarande när skuldebrevet undertecknas. Det är inget formkrav för att brevet ska vara gällande, men kan underlätta om förhållandet någon gång i framtiden blir tvistigt och ovisshet uppstår om något som har med avtalet att göra.För att sammanfatta det hela:1. Min rekommendation vad gäller form är att ni upprättar ett enkelt skuldebrev. Säkerheten för dig som borgenär är densamma, men det innebär en större trygghet för din vän om hen slipper oroa sig för att någon ska knacka på dörren med skuldebrevet i handen och orättmätigt kräva betalning. Detta ordnar ni genom att ange ditt namn som betalningsmottagare (och inte ”innehavaren av detta skuldebrev”). 2. Tänk på att det bör framgå att det är tal om ett skuldförhållande när ni skriver innehållet i brevet. Det är bra om ni båda två signerar skuldebrevet, men viktigast är att gäldenären signerar det, eftersom det trots allt är hen som är betalningsskyldig.3. Fundera på om ni vill att någon bevittnar utfärdandet av skuldebrevet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Om det uppstått några oklarheter är det bara att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga!

Löpande skuldebrev och 13§ 2st Lag (1936:81) om skuldebrev

2017-02-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Min fråga gäller SkbrL 13§ 2st. Om ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order överlåts, och det på skuldebrevet antecknas att det överlåts till "innehavaren"- gäller denna överlåtelseförklaring för alla framtida överlåtelser? Dvs kan förvärvaren av skuldebrevet överlåta det till en andra förvärvare utan att anteckna något på skuldebrevet?
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Genom att det på skuldebrevet antecknas att det överlåts till innehavaren så får detta rättsföljden att den som innehar skuldebrevet ska förmodas vara den som har rätt att kräva betalning (enligt skuldebrevet) av gäldenären (13§ 1st Lag om skuldebrev). Detta betyder, precis som du säger, att förvärvaren kommer att kunna sälja den vidare utan att anteckna försäljningen på skuldebrevet. Ifall du är den som vill köpa skuldebrevet så rekommenderar jag dock inte detta, jag råder dig att be säljaren att skriva under och anteckna att hen har sålt skuldebrevet till dig. Detta kommer att innebära att du som borgenär får ett bättre skydd utifall skuldebrevet skulle bli stulet från dig. Genom att ditt namn står som ”sista ägare” på skuldebrevet så kommer din rätt att skyddas då gäldenären inte kommer att kunna betala, till den som stal skuldebrevet, med befriande verkan (13§ 2st Lag om Skuldebrev).Sammanfattning: Ja, det är möjligt att ”förvandla” ett så kallat orderskuldebrev till ett innehavarskuldebrev. Jag rekommenderar dock att köparen kräver att säljaren skriver under för att på så sätt skydda sin rätt utifall skuldebrevet skulle bli stulet.Hoppas att detta gav dig det svar du sökte!

Överlåtelse av skuld

2016-11-12 i Skuldebrev
FRÅGA |Lag (1936:81) om skuldebrev.Vad gäller överlåtelse av skuld? Läser på bl a Wikipedia att gäldenär inte får överlåta ekonomisk skuld på annan utan borgenärens medgivande. Är det lagen om sluldbrev som reglerar detta eller finns det skivet någonannanstans?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det stämmer att en gäldenär inte utan vidare kan överföra sin skuld på annan. Denna regel syftar till att skydda borgenären. Borgenären ska kunna vara säker på att fordran inte överflyttas till en mindre betalningskraftig gäldenär och att fordran på så sätt urholkas.Det kan utläsas ur skuldebrevslagen 1§ även om det är något otydligt uttryckt."Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning"För att ett gäldenärsbyte ska bli giltigt måste det först godkännas av borgenären. Detta är inget som framgår i skuldebrevslagen utan utgår från avtalsrättsliga principer om avtalsfrihet. Det är fritt fram för borgenären och gäldenären att sluta ett avtal om gäldenärsbyte.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kopior av skuldebrev

2016-10-19 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Ska skriva en skuldbrev med en fd. Kompis som varit skyldig mig pengar sen 2008. Skall låntagaren ha en kopia av skuldbrevet ? Och hur skriver man månads ränta ? Mvh
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är baserat på hur du väljer att formulera skuldebrevet. Om brevet formuleras som ett enkelt skuldebrev, dvs. att din fd. vän helt enkelt har en skuld till dig, är själva brevet inte väsentligt. Det är endast att se som ett bevis på att din fd. vän medgivit att det finns en skuld emellan er. Eftersom själva ”orginalbrevet” inte är mer värt än kopiorna, kan kopior bara användas i bevissyfte. Har din vän betalat sin skuld via ett enkelt skuldebrev, kan kopior av detta inte leda till att hen behöver betala igen. Så nej, i sådana fall finns inget krav att hen ska ha kopia, men är heller inte förbjudet om hen vill ha det. Om brevet formuleras som ett löpande skuldebrev, dvs. att din fd. vän har en skuld till innehavaren av skuldebrevet, är ”originalbrevet” av all väsentlighet. Det är i detta skulden ligger och alla kopior av det är helt utan verkan. När betalning, eller en del av betalningen, skett, måste detta antecknas på skuldebrevet. Det finns därför ingen anledning för hen att ha en kopia.Angående vad du skriver om ränta, finns regleringar om detta i Räntelagen. Du har självklart rätt att kräva ränta vilket måste stå med på skuldebrevet oavsett vilken art det är, men det finns vissa parametrar att förhålla sig till. Enklast för dig vore nog att använda dig av en färdigtjänst där detta görs åt dig. Du kan förslagsvis fylla i informationen här, http://lawline.se/avtal/skuldebrev, så blir det med säkerhet korrekt. En avslutande kommentar jag vill lämna, om den än må anses vara lite i förtid, är att skulden till din fd. vän kommer preskriberas 2018, om inget görs av dig. Vad jag förstår har ni inget skriftligt på det här, utan det är bara en muntlig överenskommelse, eller vad juristerna kallar en muntlig enkel fordran, än så länge. Dessa preskriberas enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130) tio år efter uppkomsten, om inte ett så kallat preskriptionsavbrott görs. Preskriptionslagens 5 § går igenom möjligheten till dessa och säger bland annat att ett preskriptionsavbrott uppstår om gäldenären (dvs. din fd. vän) får en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (dig) eller att gäldenären erkänner fordringen mot borgenären. Delger du honom skuldebrevet och ser till att detta dateras på skuldebrevet, kommer du därför ha gjort ett preskriptionsavbrott och en ny tioårig frist kommer börja löpa. Jag hoppas du fick lite klarhet i din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänlig hälsning,