FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev11/12/2016

Betalningsansvar för gemensamt lån och preskription

Hur lång tid efter en separation är man medlåntagare i detta fall segelbåt

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om ett låns giltighet i tid finns reglerad i Skuldebrevslagen (SkrbL) samt i Preskriptionslagen (PreskL). Skulle du och din före detta partner innan separationen även ha varit gifta, blir även Äktenskapsbalken (ÄktB) relevant för ditt fall. Med utgångspunkt i din frågeformulering, utgår jag i mitt svar till dig från att du gemensamt med din före detta partner har tagit ett lån för att köpa en segelbåt.

Er separation påverkar inte ditt ansvar för lånet

Det kan för det första klargöras att det faktumet att du ursprungligen har tagit lånet tillsammans med en partner, oavsett om ni vid lånetillfället var gifta eller sambor, inte påverkar det betalningsansvar du har gentemot borgenären (dvs den person eller det företag ni har lånat pengar av). Samma regler gäller således för din situation, som om du hade tagit lånet tillsammans med t ex en vän (ÄktB 1:3). Er separation har därför ingen som helst inverkan på skuldförhållandet gentemot borgenären, och inte heller på hur lång tid du är medlåntagare till lånet för segelbåten.

Ditt ansvar för lånet

Enligt SkrbL 1§ ansvarar den som tagit ett lån för att betala sin skuld. Ansvaret gäller dock inte om skulden är ogiltig (t ex för att vederbörande genom hot och våld tvingats ingå ett avtal som resulterar i skulden, eller lurats att ta lånet). Med utgångspunkt i din fråga verkar det i ditt fall vara så att du frivilligt har gått med på att ta det gemensamma lånet för att kunna köpa segelbåten. Du är därför ansvarig för att lånet blir avbetalat.

Hur betalningsansvaret är fördelat mellan dig och din före detta partner

Eftersom du nämner att du är medlåntagare, ansvarar du inte ensam för att betala av lånet. Du och din före detta partner bär detta ansvar tillsammans även nu efter separationen. Beroende på villkoren i låneavtalet mellan er och borgenären, kan ansvaret mellan dig och din före detta partner för skulden vara fördelad på två olika sätt. Eftersom jag inte har tillgång till låneavtalet, kommer jag nedan att redovisa de tänkbara fördelningarna.

När två personer tar ett lån tillsammans är det vanligast att man blir solidariskt ansvariga. I ditt fall innebär detta att borgenären fritt kan välja vem av dig och din före detta partner som denne vill kräva in skulden av. Om borgenären så vill kan denne således kräva att du ska betala hela den skuld som du och din före detta partner har gentemot borgenären (SkrbL 2§ 1st). Skulle du dock tvingas att göra detta, har du sedan rätt att vända dig mot din före detta partner och kräva att denne betalar sin andel av skulden till dig och vice versa (sk regressrätt). Hur stor andel som utgör din partners skuld är beroende av vad ni sinsemellan har bestämt i förväg. Skulle ni inte ha bestämt någonting, får du kräva hälften av skuldbeloppet (SkrbL 2§ 2st).

Solidariskt betalningsansvar är det som uteslutande används i kommersiella sammanhang, och är därför sannolikt det som gäller för ert låneavtal. Du kan ofta se i låneavtalet om solidariskt betalningsansvar föreligger genom att det då ofta föreskrivs att gäldenärerna (dvs låntagarna, i detta fall du och din före detta partner) svarar för skulden ”en för alla, alla för en” (SkrbL 2§ 1st).

Om ni i ert låneavtal med borgenären särskilt har avtalat om det med, kan betalningsansvaret mellan dig och din före detta partner istället för solidariskt, vara delat. Detta innebär att ni med borgenären har bestämt att borgenären från var och en av er endast ska kunna kräva en viss andel av skulden. T ex skulle ni kunnat ha avtalat om att borgenären endast får kräva 1/3 av skulden från dig, medan denne måste vända sig till din före detta partner för att få ut resten (SkrbL 2§ 1st). Notera att delat ansvar endast kan föreligga om ni avtalat om detta särskilt med borgenären. Har detta inte skett gäller solidariskt ansvar. Vilka överenskommelser gällande betalningsansvar som du och din före detta partner gjort upp internt, påverkar inte borgenärens rätt att fritt kräva hela betalningen från en av er.

Att borgenären antingen är fri att kräva betalning för hela skulden från vem av er hen önskar (solidariskt betalningsansvar), eller är begränsad att endast kräva en viss andel från var och en (delat betalningsansvar), betyder givetvis inte att borgenären kan kräva betalt när hen vill om en betalningsplan finns. Har ni innan separationen betalat av lånet enligt en betalningsplan, är denna fortfarande gällande efter separationen och ska fortsätta följas av alla parter.

Hur länge gäller ditt ansvar för lånet?

Vid solidariskt betalningsansvar, gäller ditt ansvar för lånet tills dess att den gemensamma skulden till borgenären helt är avbetald. Är ansvaret delat, gäller ditt ansvar tills dess att du har erlagt din avtalade andel av skulden till borgenären.

Det bör dock nämnas att du inte längre ansvarar för att betala skulden (alternativt resterande del av den) om skulden har preskriberats. En skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte ett sk ”preskriptionsavbrott” har skett (PreskL 2§). Ett preskriptionsavbrott kan t ex utgöras av att du har erlagt delbetalning för skulden, eller att borgenären på något sätt har uppmärksammat skulden genom att t ex skicka att krav med uppmaning till betalning (PreskL 5§). Har ett preskriptionsavbrott skett, måste det sedan gå tio år från tidpunkten för preskriptionsavbrottet för att skulden ska bli preskriberad.

Rekommendationer

Eftersom det faktumet att ert gemensamma betalningsansvar fortsätter att gälla även efter separationen kan vara problematiskt, rekommenderar jag dig att i första hand ta kontakt med borgenären. Är betalningsansvaret solidariskt, kan du höra dig för om det finns någon möjlighet att få det delat, eller om du skulle kunna betala en engångssumma för att sedan bli befriad från betalningsansvar. Det bör nämnas att det kan vara mycket svårt att nå en sådan uppgörelse, men jag rekommenderar dig ändå att höra dig för om möjligheterna.

Är betalningsansvaret delat från början, behöver du endast bekymra dig om att betala din andel av skulden till borgenären. Skulden är ju i praktiken en självständig skuld som inte påverkas av din före detta partners betalningsförmåga.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du ha fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss igen. Skulle frågorna då på något sätt ha koppling till din före detta partner, får du jättegärna ange i dina frågor huruvida ni före separationen levde som makar eller sambor. Denna information bidrar till att vi kan anpassa svaret bättre utifrån dina omständigheter.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”