Fråga om ångerrätt vid distansavtal om tjänst

2010-04-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag vill att mina kunder frånsäger sig sin möjlighet att använda ångerrätten efter utförd tjänst. Mina kunder beställer tjänsten av mig genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Efter beställd tjänst blir mina kunder ombedda att skicka ett sms med texten: "Jag godkänner att ni utför tjänsten". Mina kunder blir även informerade om att dom frånsäger sig sin möjlighet till ångerrätt efter utförd tjänst. Är det korrekt gjort av mig att gå tillväga på det här viset? Är texten "Jag godkänner att ni utför tjänsten" tillräcklig?
Sven Lindblom |Hej, Av din fråga framgår inte om du utför tjänsterna till konsumenter eller till näringsidkare. Eftersom det förstnämnda är det vanligaste förutsätter jag i mitt svar från att så är fallet. Det framgår inte heller vad det rör sig om för sorts tjänster. Jag utgår från att tjänsterna är sådana att de omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) men jag vill betona att lagen inte nödvändigtvis behöver vara tillämplig i ditt fall (se tillämpningsområdet i konsumenttjänstlagen 1-3 §§ https://lagen.nu/1985:716). För många slags konsumenttjänster saknas lagstiftning. Det gäller bl.a. "arbete på person", såsom hårvård och tandvård; liksom kursverksamhet och flyttning av möbler. Ofta tillämpas dock lagen analogt i dessa och andra fall. Vidare anger du att dina kunder beställer tjänsten över internet. Därmed rör det sig med största sannolikhet om ett distansavtal vilket aktualiserar distans - och hemförsäljningslagen (2005:59), se 1 kap. 2 §. https://lagen.nu/2005:59 I 1 kap. 3 § anges att lagen är tvingande till konsumentens förmån om inte annat framgår av specifika bestämmelser i lagen. Stadgandet avspeglar det starka konsumentskydd som gäller i svensk rätt. Det rör sig förmodligen om en icke finansiell tjänst varför 2 kap. i lagen blir tillämpligt. I 2 kap. 9-16 §§ regleras konsumentens ångerrätt. I 2 kap. 9 § anges att konsumenten har en ångerrätt inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 2 kap. 10 §. I 2 kap. 10 § anges att vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I 2 kap. 4 § 1 p. anges dock att bestämmelserna om ångerrätt i 2 kap. 9-16 §§ inte gäller distansavtal om en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. I din fråga anger du att dina kunder blir ombedda att skicka ett sms med texten: "Jag godkänner att ni utför tjänsten". Dina kunder blir även informerade om att de frånsäger sig sin möjlighet till ångerrätt efter utförd tjänst. Enligt min bedömning uppfyller detta de krav på samtycke och påbörjande av tjänstens fullgörande som krävs enligt 2 kap 4 § 1 p. Observera att det krävs att du påbörjat tjänstens fullgörande för att konsumentens ångerrätt ska sluta gälla. Endast konsumentens samtycke räcker inte. Jag vill även framhäva att det som konsumenten ska samtycka till är, enligt lagens ordalydelse, att tjänsten börjar fullbordas. Jag är alltså försiktigt positiv till att du skriver som du angett men eftersom jag inte vet hur avtalet i övrigt är utformat vågar jag inte ge något bestämt svar. Se svaret som riktlinjer för vilka regler som kan komma att aktualiseras. Du bör även beakta de informationskrav som följer av lagens 2 kap. 6 och 7 §§ och eventuell påföljd vid utebliven information i 8 §. Ett sista tips kan vara att låta en advokat titta på avtalet om det är så att din rörelse är omfattande och du vill undvika oklarheter i framtiden. Hoppas svaret blir till någon hjälp. MVH

Företagares möjlighet att ogiltigförklara distansavtal

2010-02-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. vad har jag för rätt som egen företagare att häva ett distansavtal upprättat över telefon? Företaget som ringde sade att vi redan var kund hos dem, vilket vi inte är. Jag ångrade mig direkt och emotsatte mig avtalet direkt över telefon. han vilseledde mig i tron att det var ett annat företag. Företaget heter Nummerupplysningen.se 118218.
Elias Himsel |Hej De rättsliga grunderna för ingående av avtal återfinns i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Utgångspunkten är att ett avtal kommer till stånd genom att en part lämnar ett anbud som motparten accepterar. Båda parter är därefter under skadeståndsansvar skyldiga att leva upp till avtalet oavsett om någon därefter ångrat sig. Från denna huvudregel finns givetvis undantag. Ett sådant undantag är den obligatoriska ångerrätten i distans och hemförsäljningslagen. Tyvärr är lagen bara tillämplig då du ingått avtal i egenskap av konsument, dvs. som fysisk person för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. När du ingått avtalet i egenskap av företagare är lagen således inte tillämpbar. Det innebär emellertid inte att du måste acceptera det aktuella avtalet. Eftersom du omedelbart emotsatte dig avtalet finns det utrymme att argumentera för att ett bindande avtal faktiskt aldrig kommit till stånd med stöd av 7 § AvtL. Visar sig detta inte varar en framkomlig väg är en annan möjlighet är att med stöd av ogiltighetsreglerna i tredje kapitlet AvtL. förklara avtalet ogiltigt pga. av att du blivit vilseledd av försäljaren. Ur ett praktiskt perspektiv är det Nummerupplysningen.se som har bevisbördan för att ett bindande avtal ingåtts mellan er, om du hävdar motsatsen. Kan de visa att ni ingått ett bindande avtal är det du som därefter har bevisbördan för att avtalet är ogiltigt. Sammanfattningsvis finns således rättsligt stöd för att du inte är bunden av avtalet vilket bu bör informera Nummerupplysningen.se om, men om tvisten dras till sin spets och avgörs i domstol bör du vara medveten om att utfallet till stor del beror på vad som går att bevisa. Lycka till,

Distansköp

2010-04-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Om man via webbshop säljer en kombinerad vara och tjänst (produkt+abonnemang), vad gäller då för ångerrätt? Är det 14 dagar efter beställning eller är det 14 dagar efter mottagen vara? MVH Niklas
Frida Larsson |Eftersom du har köpt produkten över internet är Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Enligt 9§ denna lag har du rätt att frånträda avtalet (ångra dig) genom att meddela företaget om detta inom 14 dagar från det att ångerfristen börjar löpa. Ångerfristen börjar enligt 10§ samma lag att löpa den dag du får hem varan (eller väsentlig del av den). Om det rör sig om en tjänst börjar dock ångerfristen från den dag du ingår avtalet. Rör det sig om en kombinerad vara får man göra en avvägning om vad som är den huvudsakliga delen av avtalet, varan eller tjänsten, och tillämpa reglerna därefter.