Automatisk förlängning av avtal i konsumentförhållanden vid köp på internet

FRÅGA
Hej!Jag gick in på en datingsida i augusti. Det lät spännande så jag betalade för en period. I efterhand konstaterade jag att detta gav mig ingenting.Tiden gick, deras sökmotor fortsatte att skicka meddelanden till mig som jag struntade i. För några veckor sedan kom ett betalningskrav på 1400:- eftersom - enligt deras 5 sidor finstilta påstod att jag måste säga upp detta aktivt vid avtalsperiodens slut. Jag skrev till dem och menade att jag har inget avtal med dem - uppgjort mellan oss två parter. Sen struntade jag i detta. I veckan fick jag ett mail där de lämnat detta till inkasso.Har de rätt att göra så här? Hur anser ni att jag ska hantera detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om avtalsfrihet

Utgångspunkten för svensk rätt är avtalsfrihet. Parterna är således fria att avtala om det mesta och själva stipulera sina villkor. En påföljande grundprincip inom svensk avtalsrätt är att avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda).

Total avtalsfrihet föreligger dock inte. Tvingande lag, främst i konsumentförhållanden, sätter ramen för avtalsfriheten. Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är exempel på konsumentskyddande lagar. Även i avtalslagen finns en generell bestämmelse om att avtalsvillkor som anses oskäliga kan jämkas och lämnas utan hänseende. 36§ avtalslagen.

Din situation

I din fråga framgår det att du har gått med i dejtingsidan och sedan betalat för deras tjänst. Jag tolkar det som så att villkoren i avtalet har varit att betalningar löpande kommer tas om avtalet inte aktivt sägs upp efter den inledande avtalsperioden.

Vid köp i konsumentförhållanden som ingås över internet så gäller distansavtalslagen. Lagens 2 kap. i vilket det huvudsakliga konsumentskyddet återfinns gäller då köpet som konsumenten gör inte understiger 400 kr. 2 kap. 1§ distansavtalslagen.

I 2 kap. 2§ distansavtalslagen framgår vilken information näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten. Det framgår bland annat att avtalstiden (p.14) och villkoren för uppsägning av avtalet ska uppges (p.16). Enligt 2 kap. 3§ ska informationen ges klart och begripligt för konsumenten så denne kan ta del av villkoren. I 2 kap. 8§ framgår att sådan information som ges enligt 2§ är en del av avtalet om inte annat uttryckts mellan parterna. I 2 kap. 9§ framgår att konsumenten vid beställningar som görs på en webbplats är bunden av betalningsförpliktelse om förpliktelsen har tydliggjorts och konsumenten godkänt den. Sammanfattat innebär detta att du som konsument av näringsidkaren ska informeras om avtalets löptid, vad ett ingånget avtal innebär och hur det sägs upp.

Enligt min bedömning av reglerna i distansavtalslagen så är avtalsvillkor som innebär en automatisk förlängning inte i sig oskäliga om konsumenten har fått information om det vid avtalets ingående. Det kan ske genom hänvisande till avtalsvillkoren och krav på att konsumenten faktiskt har läst villkoren föreligger inte. Utgångspunkten är som tidigare nämnt avtalsfrihet och att avtalsvillkor ska tillämpas i den mån de inte är oskäliga.

Även i 3§ lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en regel som möjliggör jämkning av avtalsvillkor. Jämkningsgrunderna tar här sikte på pris och övriga omständigheter. Inom paragrafen ryms också avtalsvillkor som förlänger avtalet. I ett mål från marknadsdomstolen (MD) se här uttalar MD att ''Det förhållandet att avtalet inte ålägger [...] att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden medför enligt Marknadsdomstolen en sådan snedbelastning mellan parterna, till nackdel för konsumenten, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan dem inte längre föreligger. Villkoret är därför oskäligt [..].

Att näringsidkaren inte har tillhandahållit dig information om att avtalet måste sägas upp i rimlig tid och i lämplig form skulle således kunna vara en grund för ogiltighet. Utan närmare information om avtalsvillkoren är detta svårt att utreda närmare.

Det framgår inte hur uppsägningen ska ske, men i det fall det är svårt för dig som konsument att få till en uppsägning av avtalet, exempelvis eftersom det finns omfattande formalia som ska uppfyllas så skulle även det kunna ge anledning att beakta jämkningsparagrafen i avtalslagen (36§) gällande oskäliga avtalsvillkor. Det är dock svårt att ge en närmare bedömning av detta utan tillgång till avtalsvillkoren. I den mån uppsägning av avtalet ska ske på ett någorlunda vedertaget sätt för branschen så torde det inte vara grund för att bedöma villkoret som oskäligt.

Mitt råd är således att du bör undersöka avtalsvillkoren och på vilket sätt de upplyst om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas samt om detta skett i rimlig tid innan förlängningen och skett i lämplig form. Ett andra steg är att bestrida betalningskravet om omständigheterna är sådana att avtalsvillkoren inte svarar mot de krav jag beskrivit ovan.

Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att återkomma till mig så återkommer vi med en prisuppgift.

Vänligen,

Christopher Escalante

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (149)
2020-07-14 Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare
2020-07-07 Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?
2020-06-30 ångerrätt elavtal
2020-06-29 Ångerrätt avseende distansavtal

Alla besvarade frågor (82720)