Intresseanmälan, bindande?

2012-11-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag skrev på att jag var intresserad av att betala för ett flak. Priset var ej faställt vid den tiden. När väl klassen hade valt vilket kontrakt som de skulle ta så hoppade jag av (den ansvarige frågade klassen vilka som ville hoppa av). Några dagar går och samma person frågar mig (personligen) om jag ska vara med eller inte. Jag svarade nej. Men nu påstår denne att jag är skyldig att vara med och betala pga pappret som jag skrev på. Vederbörande säger att jag inte har ångrat mig. Dvs. ord mot ord. Hur tar jag mig ut ur knipan? Är jag juridisk skyldig till att betala?
|Hej och tack för din fråga! Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten. Anbudet måste vara riktat särskilt till den andra parten, alternativt en sluten krets, här kan man diskutera om din klass är en sådan sluten krets. Dessutom ska anbudet innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet kommer att innebära/innehålla. Dokumentet du skrev på saknade viktiga uppgifter (pris). Sedan ska anbudet även vara utan reservation, anbudet ska inte kunna dras tillbaka. Här kan man fråga sig, om anbudet (intresseanmälan) inte blev av - skulle du kunna begära att avtalet fullgörs i alla fall? Antagligen inte. Att skriva på ett dokument som kallas ”intresseanmälan”, och där det inte står att intresseanmälan är bindande, torde inte vara ett bindande avtal. Det finns alltid utrymme för tolknig men utifrån det som framgår av din fråga handlar detta i princip om en lista för att kunna räkna ut en ungefärlig kostnad utifrån det ungefärliga antalet personer som kan antas komma.

Köp av bil

2012-10-04 i Anbud och accept
FRÅGA |Köper en bil av en bilhandlare den 1 september. Den 31 augusti skickar han in en anmälan till Transportstyrelsen och till Folksam som jag angivit som mitt försäkringsbolag. Klockan 14 den 31/8 är båda registreringarna gjorda på institutionerna. Äger jag bilen från klockan 14 den 31 augusti eller först den 1 september då jag skivit på kontraktet?
|Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Äganderätten till bilen gick över på dig då du skrev under kontraktet, alltså den 1 september. Avtal grundar sig på _viljeteorin_. När samständiga viljor från två personer stämmer överens brukar man enkelt säga att ett avtal är för handen. Det är alltid genom avtalet som en äganderätt av detta slag överlåts. Inom avtalsrätten talar man ofta om anbud och accept. När du och bilhandlaren slöt avtalet lämnade antagligen bilförsäljaren ett anbud. Du godkände detta genom en accept och därvid föreligger ett avtal (1). (1) se 1§ 1st avtalslagen *Allt gott!* Filip Henriksen

AVTALSSLUT

2012-09-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Holmgrens Bildelar har fått ett erbjudande om att köpa aluminiumfälgar för 400 000 kr från T Car. Holmgren säger att han köper partiet för 280 000 kr inkl frakt. i. Vad kallas Holmgrens svar enligt avtalslagen? ii. Har ett avtal träffats? Motivera ditt svar. iii. Vad händer om T Car inte vill ändra sitt anbud?
Hampus Sabel |Hej, Holmgrens svar är en så kallad oren accept. Denna accept innebär att inget avtal träffas. Den orena accepten räknas istället som att Holmgren avslår T Cars anbud och ger ett nytt, eget, anbud. Ovanstående kan utläsas av avtalslagen 6§. För det fall T Car inte vill godta det nya anbudet från Holmgren kommer inget avtal till stånd. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du hittar avtalslagen här: https://lagen.nu/1915:218 Vänligen,

Anbud-acceptmodellen

2012-04-01 i Anbud och accept
FRÅGA |AB Säljaren skickar den 2 maj ett anbud till AB Köparen med begäran om svar senast den 15 maj . Köparen får anbudet den 5 maj och VD:n för köparen läser igenom innehållet. Anbudet avser ett erbjudande om teambuilding med en upplevelsevecka i juni. VD:n har andra viktiga uppgifter som hon prioriterar, så hon lägger brevet i högen ”att ta tag i senare”. Den 13 maj kommer hon dock ihåg anbudet. VD:n uppdrar åt praktikanten Nisse att posta svaret till Säljaren. Nisse har en killträff på kvällen, så han glömmer att posta brevet denna dag. Morgonen efter kommer han dock ihåg brevet och postar det på vägen till arbetet. Av någon anledning kommer inte brevet fram till Säljaren förrän den 16 maj. Brevet lägges på AB Säljarens VD:s stol. Han är bortrest och kommer inte tillbaka förrän någon dag senare. Är säljaren bunden av köparens svar, förutsatt att det inte innehåller några avvikelser från anbudets innehåll? Hade svaret på fråga 1 blivit annorlunda om Köparen föreslaget en annan vecka än som angavs i anbudet? Hade svaret under 1 blivit annorlunda om brevet kommet fram den 15 och VD för AB Säljaren även då varit bortrest? Är det någon skillnad om han varit på plats?
Johan Corell |Hej! Avtalsbundenhet kan uppkomma på flera olika sätt och anbud-acceptmodellen är ett av dem vilket framgår av 1§ avtalslagen. Eftersom din fråga tydligt berör den modellen så kommer jag utgå ifrån den i mitt svar. _Är säljaren bunden av köparens svar, förutsatt att det inte innehåller några avvikelser från anbudets innehåll?_ Det beror på. Eftersom anbudsgivaren har bestämt viss tid för svar så anses det som att han har föreskrivit att svaret ska komma honom _till handa_ inom acceptfristen för att vara bindande enligt 2 och 4 §§ avtalslagen. Att svaret ska komma honom till handa innebär att posten eller motsvarande leverantör ska ha gjort sin del av tjänsten och svaret ska ha anlänt till mottagarens brevlåda, postfack eller motsvarande. Personen måste dock ej ha _tagit del av_ svaret. Eftersom brevet lämnats på VDs stol så anses det normalt ha kommit honom till handa. I det aktuella fallet har accepten kommit anbudsgivaren försent till handa. Som huvudregel gäller att det ej uppstår ett bindande avtal och att accepten istället utgör ett nytt anbud enl. 4§ 1st. avtalslagen. Den som lämnat accepten blir då anbudsgivare och den ursprunglige anbudsgivaren blir mottagare. Ett undantag från huvudregeln är om den som lämnat accepten(köparen) utgår ifrån att accepten har framkommit i rätt tid, och anbudsgivaren(säljaren) måste ha insett detta. Då kan inte anbudsgivaren(säljaren) vara passiv utan måste underrätta motparten(köparen) om att accepten framkommit försent för att inte bli bunden av accepten enligt 4§ 2st. avtalslagen. Eftersom köparen skickade accepten via ett ombud den 13 maj så kan det tänkas att köparen tror att accepten framkommit i rätt tid. Dock så sändes brevet verkligen först den 14 maj vilket innebär att det är tveksamt om säljaren måste ha insett att köparen tror att brevet framkommit inom rätt tid. Om säljaren vill bli bunden av acceptens innehåll behöver han således endast agera passivt men om han inte vill bli bunden av det så bör han meddela köparen härom. _Hade svaret på fråga 1 blivit annorlunda om Köparen föreslaget en annan vecka än som angavs i anbudet?_ Eftersom köparen då lämnar en oren accept så är det att anse som ett avslag av anbudet och accepten kommer istället att utgöra ett nytt anbud enl 6§ 1st. avtalslagen. Det är således ej bindande. Att ange en annan vecka är en sådan väsentlig ändring av anbudet att det ej blir aktuellt att tillämpa 6§ 2st. avtalslagen eftersom det är svårt att hävda att anbudsgivaren _måste ha insett_ att acceptanten trodde att den var ren. _Hade svaret under 1 blivit annorlunda om brevet kommet fram den 15 och VD för AB Säljaren även då varit bortrest?_ Eftersom (den rena) accepten kommer anbudsgivaren till handa inom den utsatta acceptfristen så uppstår ett bindande avtal. _Är det någon skillnad om han varit på plats?_ Eftersom rekvisitet _till handa_ endast kräver att svaret ska ha inkommit till VDs postfack så skulle det inte utgöra någon skillnad om VD var på plats. _Övrigt_ Eftersom det finns en risk för att köparen orsakas ekonomisk skada på grund av ombudets agerande så kan det finnas skäl att utreda frågan om ombudets ansvar ytterligare. Se vidare: Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 Handelsbalken 18 kapitel, https://lagen.nu/1736:0123_2 Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Underlåtenhet att sträva mot en fastighetsöverlåtelse

2012-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Ägaren till en hyresfastighet har skickat ett erbjudande till alla boende att ombilda sina bostäder till bostadsrätt. Förbehållen var två: Erbjudandet är giltigt till utgången av 2014, och en viss bestämd procedur skall följas. Proceduren är noggrant beskriven i detalj, och består i princip av två etapper: Först skall 40 % av de boende avlämna en intresseanmälan att få ett pris. Fastighetsägaren skall då avge ett pris enligt en viss beskriven procedur. Etapp två är att de boende skall acceptera priset, och köpa fastigheten av fastighetsägaren. De boende accepterade erbjudandet, dels genom att ringa till fastighetsägaren, dels genom att sätta igång med den beskrivna processen. När de boende ringde fick de anvisning på en ombildningskonsult, som de boende anlitade. Mer än 40 % av de boende hade skrivit under en intresseanmälan, och etapp ett i proceduren var därmed klar. Men några dagar innan de boende tänkte lämna in intresseanmälan så fick de meddelande om att fastigheten sålts till en extern köpare som inte har intresse av ombildning. Intresseanmälningarna togs inte emot. Detta måste vara ett brott mot ett slutet avtal – eller? Om man stämmer den ursprungliga fastighetsägaren för avtalsbrott så kan det knappast innebära att köpet går tillbaka, även om de boende får rätt. Eller? Det blir kanske fråga om skadestånd. Finns det någon rättspraxis som säger hur stort ett sådant skadestånd kan bli? Några tusenlappar, eller den reella ekonomiska förlusten för att man inte fick ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt? Nämnas bör att fastighetsägaren är Stockholms Kommun.
|I och med att processen ivolverar flera steg och det krävs agerande från olika parter för att ett slutligt avtal ska komma till stånd skulle det vara svårt att säkert bedöma vad som faktiskt är bindande för parterna. Möjligen kan man se det som att fastighetsägaren har underlåtit att lämna ett anbud till de boende. Vilken skada detta orsakat är svårt att bedöma då det inte är säkert att anbudet skulle ha lett till en överlåtelse. Det finns också en risk att erbjudandet, eftersom det kräver flera ageranden för att leda till något slutgiltigt, inte anses bindande alls, det är svårt att veta utan att närmare ha sett vad som erbjudits. Någon återgång av köpet kan det inte bli tal om då den nya ägaren inte är part i avtalet. Skadestånd skulle eventuellt kunna utdömas om proceduren bedöms som bindande för kommunen, men vilken skada som de boende faktiskt lidit är oklart. Eventuellt skulle ersättning för ombildningskonsulten kunna lämnas, men någon hypotetisk skada som eventuellt uppkommer på grund av att någon ombildning inte sker skulle med all säkerhet inte ersättas. Min bedömning är att alltså att även om kommunen anses bundna av det skedda och ersättningsskyldiga skulle ersättningen bli låg.

Bundenhet vid muntliga anbud

2012-09-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag skulle sälja ett gödselparti och jag annonserade den i en tidning utan att ange något pris. och så ringde en kund och frågade för mer information om priset och jag sa till henne att jag vill ha 30 000 kr för det, hon sa att hon ringer tillbaka lite senare. Nu ångrar jag mig och vill höja priset så har jag rätten att göra det?
|Hej och tack för din fråga! När avtal ingås brukar den sk. anbudaccept-modellen tillämpas. Denna innebär att ett anbud först lämnas som måste vara tillräckligt precist och riktad till en viss krets personer. Anbudet måste direkt kunna läggas till grund för ett godkännande, en accept, och därefter har avtal slutits. Din annons i tidningen är inte ett anbud eftersom det inte är till en avgränsad krets av personer och eftersom den inte innehåller till exempel priset. När kunden ringer och frågar och du svarar att hon får köpa partiet för 30 000 kr kan detta ses som ett anbud från din sida. Muntliga anbud måste dock accepteras direkt om ni inte kommer överens om annat enligt 3 § 2 st. AvtL. Eftersom det inte framgår att du gav henne viss tid att fundera på priset är du inte bunden av ditt anbud och är också fri att ändra dina försäljningsvillkor hur du vill. Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Säljaren vägrar fullgöra avtal

2012-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Vi såg en annons på Blocket om 200 kvm laminatgolv och kontaktade säljaren. Enligt ö.k. åkte vi och tittade på det i en industrilokal när säljaren inte var där. Vi skickade därefter sms till säljaren: "Hej. Vi var och tittade på ditt laminatgolv igår och vill gärna köpa det. Kan vi höras imorgon eller på måndag om att göra upp affären. M v h / Christer" Vi fick följande svar: "Absolut fixar vi det! Vi kan höras på måndag så fixar vi det. // Anders" Han hörde inte av sig på måndagen så på kvällen (kl. 17:25) ringde vi men han svarade inte så vi lämnade ett meddelande på hans voicemail. Vi skickade även sms: "Hej. Kan du ringa mig så att vi kan bestämma tid och plats för betalningen. Då kan vi prata om hämtning. Vi behöver köra flera vändor. M v h / Christer" Vi fick inget svar, så vi skickade ytterligare ett sms under måndagen: "Är det möjligt att börja hämta på dagen imorgon?" Vi fick inget svar nu heller. Under tisdagen ringde vi flera ggr och lämnade meddelanden på hans voicemail men han återkom inte. På onsdagen fortsatte vi att söka honom och till slut svarade han per sms: "Golvet är tyvärr sålt, det såldes av en kollega i måndagskväll." Vi svarade: "Hej. Vi var ju överens i lördags. Det vara bara ditt telefonnummer i annonsen. Hur kan då en kollega sälja golvet som redan är sålt till oss? Vårt avtal gäller väl före hans? Är golvet inte avhämtat så kan vi hämta det idag. Mvh / Christer" Detta har säljaren inte svarat på. Vad gäller? Är vårt avtal bindande eller finns det något kryphål han kan ta till? Kan vi kräva att köpet som kollegan genomfört går tillbaka så att vårt avtal kan uppfyllas? Med vänlig hälsning Laine Christensen & Christer Assmundsson
Fredrik Göransson |Hej! Utifrån kontakterna ni haft med säljaren verkar det som om ni har slutit ett bindande avtal med säljaren enligt Avtalslagen 1§ Kapitel 1. Ni har lämnat ett anbud som säljaren har accepterat. Därmed är både ni och säljaren bundna av avtalet. Dessa regler är dispositiva så det är möjligt att avtala om att avtalet ska slutas på något annat sätt men så verkar inte vara fallet här. Eftersom det är fråga om ett köpeavtal är Konsumentöplagen tillämplig om säljaren säljer golvet i egenskap av näringsidkare. Säljer han golvet i egenskap av privatperson är Köplagen tillämplig. I båda fallen gäller att säljaren hamnar i dröjsmål om varan inte avlämnas såsom avtalats eller inom skälig tid. Lämnar inte säljaren över varan inom denna frist har du rätt att kräva att säljaren fullgör avtalet, alltså lämnar ut varan till dig och du kan dessutom vara berättigad till skadestånd om du lidit skada på grund av dröjsmålet (se Konsumetköplagen 9-10§§ och Köplagen 22§, 27§) Avser du att kräva säljaren på fullgörelse görs det lämpligen genom att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Instruktioner för hur du ska gå till väga finns här : http://www.kronofogden.se/download/18.44812de6133c5768d6780005777/92607.pdf Tänkt på att om säljaren trots ett föreläggande från Kronofogden vägrar fullgöra avtalet blir det en tvist som hänskjuts till Tingsrätten, vilket tar tid och kostar pengar. Ibland kan dock ett föreläggande från Kronofogden fungera som ett effektivt påtryckningsmedel. Angående tvesala, alltså vad som händer om säljaren sålt och lämnat ut golvet till en annan köpare finns mycket bra läsning här: http://lawline.se/answers/9710

När är anbud bindande?

2012-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |1. Den som vid ett möte med en kund berättat om ett erbjudande är bunden av erbjudandet gentemot kunden under skälig betänketid. Sant eller falskt? Motivera. 2. Även obetydliga tillägg vid accepterande av ett anbud utgör en oren accept. Sant eller falskt? Motivera. 3. Den som skrivit att ett anbud är gällande gentemot motparten under 15 år är bunden av detta. Sant eller falskt? Motivera.
Isabel Ringsby |Hej! 1. Huruvida någon blir bunden av ett erbjudande beror på omständigheterna då detta lämnades. Enligt Avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,1 §, föreskrivs att den som lämnar ett anbud är bunden av anbudet. Dock krävs att det är fråga om ett anbud och inte ett så kallat erbjudande om att lämna anbud. För att någon ska vara bunden av ett anbud förutsätts att det är tillräckligt specifikt. Exempelvis är man inte bunden av en annons i en tidning eller på blocket. Huruvida det erbjudande du pratar faktiskt har lämnat ett anbud beror, som sagt, på omständigheterna. För att det ska vara fråga om ett anbud krävs att erbjudandet är tillräckligt specifikt. Det måste vara tydligt att det verkligen är ett erbjudande att ingå avtal och inte bara fråga om allmän information om vad som kan erbjudas. Dessutom kan tilläggas att enligt 3 §, måste ett muntligt erbjudande accepteras direkt annars är det inte längre bindande. I annat fall gäller, som du säger, en skälig betänketid för att lämna svar på anbudet. 2. En så kallad oren accept är för handen om den som har mottagit ett anbud gör ett tillägg till anbudet, se 6 § 1st. Däremot förutsätts, enligt lagkommentaren, att tillägget har materiell betydelse vilket innebär att helt obetydliga tillägg inte bör innebära en oren accept. 3. Enligt huvudregeln kan inte den som är omyndig åta sig förpliktelser, till exempel genom ingående av avtal, se Föräldrabalk 9 kap 1 §. Detta innebär att avtal som ingås med någon under arton är ogiltiga om inte något av de lagstadgade undantagen föreliger. Exempelvis kan i regel minderåriga ta emot gåvor eller arv. Förmodligen är således den som har lämnat ett sådant anbud inte bunden av detta. Om avtalet inte blir giltigt är inte heller anbudet bindande.