Säljaren vägrar fullgöra avtal

2012-06-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Vi såg en annons på Blocket om 200 kvm laminatgolv och kontaktade säljaren. Enligt ö.k. åkte vi och tittade på det i en industrilokal när säljaren inte var där. Vi skickade därefter sms till säljaren: "Hej. Vi var och tittade på ditt laminatgolv igår och vill gärna köpa det. Kan vi höras imorgon eller på måndag om att göra upp affären. M v h / Christer" Vi fick följande svar: "Absolut fixar vi det! Vi kan höras på måndag så fixar vi det. // Anders" Han hörde inte av sig på måndagen så på kvällen (kl. 17:25) ringde vi men han svarade inte så vi lämnade ett meddelande på hans voicemail. Vi skickade även sms: "Hej. Kan du ringa mig så att vi kan bestämma tid och plats för betalningen. Då kan vi prata om hämtning. Vi behöver köra flera vändor. M v h / Christer" Vi fick inget svar, så vi skickade ytterligare ett sms under måndagen: "Är det möjligt att börja hämta på dagen imorgon?" Vi fick inget svar nu heller. Under tisdagen ringde vi flera ggr och lämnade meddelanden på hans voicemail men han återkom inte. På onsdagen fortsatte vi att söka honom och till slut svarade han per sms: "Golvet är tyvärr sålt, det såldes av en kollega i måndagskväll." Vi svarade: "Hej. Vi var ju överens i lördags. Det vara bara ditt telefonnummer i annonsen. Hur kan då en kollega sälja golvet som redan är sålt till oss? Vårt avtal gäller väl före hans? Är golvet inte avhämtat så kan vi hämta det idag. Mvh / Christer" Detta har säljaren inte svarat på. Vad gäller? Är vårt avtal bindande eller finns det något kryphål han kan ta till? Kan vi kräva att köpet som kollegan genomfört går tillbaka så att vårt avtal kan uppfyllas? Med vänlig hälsning Laine Christensen & Christer Assmundsson
Fredrik Göransson |Hej! Utifrån kontakterna ni haft med säljaren verkar det som om ni har slutit ett bindande avtal med säljaren enligt Avtalslagen 1§ Kapitel 1. Ni har lämnat ett anbud som säljaren har accepterat. Därmed är både ni och säljaren bundna av avtalet. Dessa regler är dispositiva så det är möjligt att avtala om att avtalet ska slutas på något annat sätt men så verkar inte vara fallet här. Eftersom det är fråga om ett köpeavtal är Konsumentöplagen tillämplig om säljaren säljer golvet i egenskap av näringsidkare. Säljer han golvet i egenskap av privatperson är Köplagen tillämplig. I båda fallen gäller att säljaren hamnar i dröjsmål om varan inte avlämnas såsom avtalats eller inom skälig tid. Lämnar inte säljaren över varan inom denna frist har du rätt att kräva att säljaren fullgör avtalet, alltså lämnar ut varan till dig och du kan dessutom vara berättigad till skadestånd om du lidit skada på grund av dröjsmålet (se Konsumetköplagen 9-10§§ och Köplagen 22§, 27§) Avser du att kräva säljaren på fullgörelse görs det lämpligen genom att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Instruktioner för hur du ska gå till väga finns här : http://www.kronofogden.se/download/18.44812de6133c5768d6780005777/92607.pdf Tänkt på att om säljaren trots ett föreläggande från Kronofogden vägrar fullgöra avtalet blir det en tvist som hänskjuts till Tingsrätten, vilket tar tid och kostar pengar. Ibland kan dock ett föreläggande från Kronofogden fungera som ett effektivt påtryckningsmedel. Angående tvesala, alltså vad som händer om säljaren sålt och lämnat ut golvet till en annan köpare finns mycket bra läsning här: http://lawline.se/answers/9710

När är anbud bindande?

2012-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |1. Den som vid ett möte med en kund berättat om ett erbjudande är bunden av erbjudandet gentemot kunden under skälig betänketid. Sant eller falskt? Motivera. 2. Även obetydliga tillägg vid accepterande av ett anbud utgör en oren accept. Sant eller falskt? Motivera. 3. Den som skrivit att ett anbud är gällande gentemot motparten under 15 år är bunden av detta. Sant eller falskt? Motivera.
Isabel Ringsby |Hej! 1. Huruvida någon blir bunden av ett erbjudande beror på omständigheterna då detta lämnades. Enligt Avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,1 §, föreskrivs att den som lämnar ett anbud är bunden av anbudet. Dock krävs att det är fråga om ett anbud och inte ett så kallat erbjudande om att lämna anbud. För att någon ska vara bunden av ett anbud förutsätts att det är tillräckligt specifikt. Exempelvis är man inte bunden av en annons i en tidning eller på blocket. Huruvida det erbjudande du pratar faktiskt har lämnat ett anbud beror, som sagt, på omständigheterna. För att det ska vara fråga om ett anbud krävs att erbjudandet är tillräckligt specifikt. Det måste vara tydligt att det verkligen är ett erbjudande att ingå avtal och inte bara fråga om allmän information om vad som kan erbjudas. Dessutom kan tilläggas att enligt 3 §, måste ett muntligt erbjudande accepteras direkt annars är det inte längre bindande. I annat fall gäller, som du säger, en skälig betänketid för att lämna svar på anbudet. 2. En så kallad oren accept är för handen om den som har mottagit ett anbud gör ett tillägg till anbudet, se 6 § 1st. Däremot förutsätts, enligt lagkommentaren, att tillägget har materiell betydelse vilket innebär att helt obetydliga tillägg inte bör innebära en oren accept. 3. Enligt huvudregeln kan inte den som är omyndig åta sig förpliktelser, till exempel genom ingående av avtal, se Föräldrabalk 9 kap 1 §. Detta innebär att avtal som ingås med någon under arton är ogiltiga om inte något av de lagstadgade undantagen föreliger. Exempelvis kan i regel minderåriga ta emot gåvor eller arv. Förmodligen är således den som har lämnat ett sådant anbud inte bunden av detta. Om avtalet inte blir giltigt är inte heller anbudet bindande.

Avtalsbundenhet genom passivitet

2012-03-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Avtalslagen:... "Där någon i meddelande, som eljest vore att anse såsom anbud, använt orden "utan förbindelse", "utan obligo" eller liknande uttryck, anses meddelandet allenast såsom uppfordran att avgiva anbud av det innehåll meddelandet giver vid handen. Inkommer sådant anbud inom rimlig tid därefter från någon, vilken blivit sålunda uppfordrad att avgiva anbud, och måste mottagaren inse, att anbudet framkallats genom hans uppfordran, åligger det honom, där han icke vill antaga detsamma, att utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom till anbudsgivaren; underlåter han det, skall han anses hava antagit anbudet" Ovanstående kommer alltså från avtalslagen, men vad är det nu som står där precis? Språket är jätte svårt att förstå. Tack så väldig mycket på förhand!
Jean Lo |Hej, och tack för din fråga. Avtalslagen är från år 1915 och har därför ett svårförståeligt språk. I Sverige gäller den s.k. löftesprincipen som bestämmer att man blir ensidigt bunden när man avger ett anbud. Exempel: A ger ett anbud på B:s cykel på 500 SEK. Enligt löftesprincipen är A bunden av sitt anbud, det betyder att denne inte kan ta tillbaka det. B blir bunden genom att acceptera priset på 500 SEK, så uppstår ett avtal, båda är bundna, B kan inte heller ångra sig. Det är enligt huvudprincipen inte möjligt att bli bunden om man förhåller sig passiv, alltså om B inte svarar på anbudet kan det inte tolkas som att denne har accepterat anbudet. Lagrummet du citerar, 9 §, handlar just om passiv avtalsbundenhet och är ett undantagsfall. Om A till exempel säger till B att denne kan tänka sig köpa cykeln för 500 SEK men tydligt tillägger uttryck som ”utan förbindelse” så är detta inget anbud utan ett utbud, A vill inte vara bunden än. Om B säger till A inom rimligt tid ”jag vill sälja cykeln om 500 SEK” har han lagt ett anbud. Vill A ångra sig och inte köpa cykeln måste denne meddela det till B, annars blir A bunden även om denne inte svarar alls, han blir bunden genom passivitet. Jag hoppas att jag kunde ge svar på din fråga! Vänligen

Avtalsbundenhet

2012-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |En e-handelsbutik hade en dag priset 0:- på alla sina varor. Mest på skoj lade jag en beställning på lite prylar och blev ganska förvånad när de faktiskt skickade ordern. Har butiken rätt att i efterhand kräva mig på pengar, eller gäller det annonserade priset eftersom de trots allt accepterade min beställning?
Patrik Emblad |Hej! Priserna som anges på e-handelssidan utgör i lagens mening inte bindande anbud med anledning av att de är riktade mot en obegränsad krets av mottagare. I och med att din beställning utgår ifrån att priset är just 0 kr och detta sedermera har accepterats av företaget har ett avtal emellertid härigenom slutits med just detta innehåll. Din beställning är härvid att beakta som ett anbud, d.v.s. en viljeförklaring från din sida att vara ensidigt bunden till beställningens innehåll, medan företagets bekräftelse utgör en accept (Avtalslagen [AvtL] 1§). Skulle det vid prissättningen vara fråga om ett s.k. förklaringsmisstag, d.v.s. en typ av felskrivning till följd av exempelvis tekniska problem, är företaget likväl bundet av sitt misstag för det fall att du som avtalspart inte insett eller bort inse det (AvtL 32§). I förevarande fall går det inte att avgöra om det har varit fråga om något misstag över huvud taget eller om det eventuella misstaget med anledning av omständigheterna borde ha insetts av dig. Av frågans formulering att döma tycks emellertid inte prissättningen ha varit felaktig till följd av något misstag. Jag har i mitt svar utgått ifrån att den eventuella bekräftelse du mottagit överensstämmer med din beställning. Anges ett annat pris i bekräftelsen är denna att betrakta som en s.k. "oren accept", vilken rättsligt behandlas så som ett avslag på anbudet i förening med ett nytt anbud (AvtL 6§ 1st). Om företaget emellertid är under föreställning att svaret överensstämmer med anbudet och om du måste ha insett detta kommer du att bindas av detta andra pris för det fall att du inte framställer någon invändning häremot (AvtL 6§ 2st). Detta tycks emellertid inte vara aktuellt i förevarande fall. I övrigt finns inga andra möjligheter för företaget att kräva dig på annat pris. https://lagen.nu/1915:218 Vänligen

Anbud-acceptmodellen

2012-04-01 i Anbud och accept
FRÅGA |AB Säljaren skickar den 2 maj ett anbud till AB Köparen med begäran om svar senast den 15 maj . Köparen får anbudet den 5 maj och VD:n för köparen läser igenom innehållet. Anbudet avser ett erbjudande om teambuilding med en upplevelsevecka i juni. VD:n har andra viktiga uppgifter som hon prioriterar, så hon lägger brevet i högen ”att ta tag i senare”. Den 13 maj kommer hon dock ihåg anbudet. VD:n uppdrar åt praktikanten Nisse att posta svaret till Säljaren. Nisse har en killträff på kvällen, så han glömmer att posta brevet denna dag. Morgonen efter kommer han dock ihåg brevet och postar det på vägen till arbetet. Av någon anledning kommer inte brevet fram till Säljaren förrän den 16 maj. Brevet lägges på AB Säljarens VD:s stol. Han är bortrest och kommer inte tillbaka förrän någon dag senare. Är säljaren bunden av köparens svar, förutsatt att det inte innehåller några avvikelser från anbudets innehåll? Hade svaret på fråga 1 blivit annorlunda om Köparen föreslaget en annan vecka än som angavs i anbudet? Hade svaret under 1 blivit annorlunda om brevet kommet fram den 15 och VD för AB Säljaren även då varit bortrest? Är det någon skillnad om han varit på plats?
Johan Corell |Hej! Avtalsbundenhet kan uppkomma på flera olika sätt och anbud-acceptmodellen är ett av dem vilket framgår av 1§ avtalslagen. Eftersom din fråga tydligt berör den modellen så kommer jag utgå ifrån den i mitt svar. _Är säljaren bunden av köparens svar, förutsatt att det inte innehåller några avvikelser från anbudets innehåll?_ Det beror på. Eftersom anbudsgivaren har bestämt viss tid för svar så anses det som att han har föreskrivit att svaret ska komma honom _till handa_ inom acceptfristen för att vara bindande enligt 2 och 4 §§ avtalslagen. Att svaret ska komma honom till handa innebär att posten eller motsvarande leverantör ska ha gjort sin del av tjänsten och svaret ska ha anlänt till mottagarens brevlåda, postfack eller motsvarande. Personen måste dock ej ha _tagit del av_ svaret. Eftersom brevet lämnats på VDs stol så anses det normalt ha kommit honom till handa. I det aktuella fallet har accepten kommit anbudsgivaren försent till handa. Som huvudregel gäller att det ej uppstår ett bindande avtal och att accepten istället utgör ett nytt anbud enl. 4§ 1st. avtalslagen. Den som lämnat accepten blir då anbudsgivare och den ursprunglige anbudsgivaren blir mottagare. Ett undantag från huvudregeln är om den som lämnat accepten(köparen) utgår ifrån att accepten har framkommit i rätt tid, och anbudsgivaren(säljaren) måste ha insett detta. Då kan inte anbudsgivaren(säljaren) vara passiv utan måste underrätta motparten(köparen) om att accepten framkommit försent för att inte bli bunden av accepten enligt 4§ 2st. avtalslagen. Eftersom köparen skickade accepten via ett ombud den 13 maj så kan det tänkas att köparen tror att accepten framkommit i rätt tid. Dock så sändes brevet verkligen först den 14 maj vilket innebär att det är tveksamt om säljaren måste ha insett att köparen tror att brevet framkommit inom rätt tid. Om säljaren vill bli bunden av acceptens innehåll behöver han således endast agera passivt men om han inte vill bli bunden av det så bör han meddela köparen härom. _Hade svaret på fråga 1 blivit annorlunda om Köparen föreslaget en annan vecka än som angavs i anbudet?_ Eftersom köparen då lämnar en oren accept så är det att anse som ett avslag av anbudet och accepten kommer istället att utgöra ett nytt anbud enl 6§ 1st. avtalslagen. Det är således ej bindande. Att ange en annan vecka är en sådan väsentlig ändring av anbudet att det ej blir aktuellt att tillämpa 6§ 2st. avtalslagen eftersom det är svårt att hävda att anbudsgivaren _måste ha insett_ att acceptanten trodde att den var ren. _Hade svaret under 1 blivit annorlunda om brevet kommet fram den 15 och VD för AB Säljaren även då varit bortrest?_ Eftersom (den rena) accepten kommer anbudsgivaren till handa inom den utsatta acceptfristen så uppstår ett bindande avtal. _Är det någon skillnad om han varit på plats?_ Eftersom rekvisitet _till handa_ endast kräver att svaret ska ha inkommit till VDs postfack så skulle det inte utgöra någon skillnad om VD var på plats. _Övrigt_ Eftersom det finns en risk för att köparen orsakas ekonomisk skada på grund av ombudets agerande så kan det finnas skäl att utreda frågan om ombudets ansvar ytterligare. Se vidare: Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 Handelsbalken 18 kapitel, https://lagen.nu/1736:0123_2 Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Återkallelse av anbud

2012-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA |En bekant till mig är intresserad av att köpa mina golfklubbor. Jag skickade idag ett brev där jag skrev att hon fick köpa dem för 1000 kr om hon hör av sig inom en vecka. På lunchen idag blev jag av en arbetskollega erbjuden 1500 kr för dem. Kan jag ta tillbaka anbudet jag skickat till min bekant?
Rikard Wahlström | Hej, Tack för din fråga. I svensk rätt gäller den s.k. löftesprincipen, vilken innebär att ett anbud är bindande för anbudsgivaren enligt i avtalslagen närmare angivna former, 1 § 1 st. avtalslagen (AvtL). AvtL är dispositiv och gäller såvida inget annat överenskommits parterna emellan, 1 § 2 st. AvtL. Brevet som du skickade till din bekanta är att anse som ett anbud, såvida inte denne dessförinnan avgett ett anbud om att få köpa dina golfklubbor för 1 000 kr. Då är ditt brev att se som ett svar på anbudet och således en accept. Detta verkar inte vara fallet. 7 § AvtL stadgar en möjlighet att under vissa former återkalla ett anbud. För att en återkallelse av ett anbud ska vara gällande gentemot anbudstagaren krävs att återkallelsen kommer anbudstagaren tillhanda innan denne tar del av anbudet eller samtidigt därmed. Hinner du inte återkalla anbudet i enlighet med AvtL:s krav är du bunden av ditt anbud och kan inte återkalla detta. Ditt anbud är bindande fram till dess att acceptfristen löpt ut, anbudstagaren avslår anbudet eller avlämnar en s.k. oren accept. Vad gäller acceptfristen räknas denna från den dag då brevet är dagtecknat, 2 § 2 st. AvtL. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Muntliga anbud

2012-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Per, ägare till Pers böcker, blir en dag uppringd av Karins Bokdistribution, ett litet enmansföreaget som just givit sig in i bokbranschen. Karin gav Per ett förmånligt anbud avseende ett parti pocketböcker. Per, som inte utan kontroll av lagertillgång mm., kunde inte ge besked huruvida han accepterade anbudet eller inte och han bad att få betänketid till dagen efter. Dagen efter ringde Per upp Karin och önskade då acceptera anbudet. Karin upplyste att hon inte är längre intresserad av att sälja böckerna till Per eftersom hon har hittat en köpare som är villg att betala avsevärt mer för böckerna. Per hävdar att Karin måste stå fast vid anbudet medan Karin hävdar motsatsen. Vad gäller i det här läget?
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Avtal sluts genom utväxlande av anbud och accept, vilka motsvarar sammanstämmande viljeförklaringar. Ett bindande anbud måste vara ställt till en individuell adressat och vara konkretiserat avseende innehållet (1 kap. 1 § avtalslagen). Anbud som görs muntligen måste antagas omdelbart, såvida inte anstånd med svaret medgives (1 kap. 3 § 2 st). Karin gav Per ett bindande anbud över telefon, förutsatt att hon godtog Pers förfrågan om att återkomma med svar följande dag. Accepten inkom därmed i samband med Pers telefonsamtal dagen efter det första samtalet, i enlighet med godtagen tidsfrist. Eftersom Pers accept inte var oren (d.v.s. inte innehåll någon ändring av avtalsinnehållet), och anbudet är oåterkalleligt, har ett bindande avtal kommit till stånd (1 kap. 6 § 1 st). Karin är bunden av sitt anbud till Per - pacta sunt servanda. Karin är inte tvungen att fullfölja affären genom att leverera bokpartiet, men kan bli skyldig att betala skadestånd till Per vid utebliven sådan. Ur bevissynpunkt är situationen problematisk, då Per som påstår att ett avtal har träffats med ett visst innehåll har bevisbördan för detta. Tillämplig lag - Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning,

Fråga om avtals ingående och förklaringsmisstag

2011-11-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej ! Är med i en CD bok klubb på nätet. När jag är inne och skall beställa Månadens cdbok, har de extra erbjudanden. Av ren nyfikenhet vill jag se vad "medlems förmånen" är. Ser då att de har stödstrumpor- fyller då i siffran 1 i rutan på hur många jag vill ha. Ser till min förvåning att det står "värde 70 kr" Ditt pris 0 kr. Eftersom jag är nyfiken på dessa "förmåner" ändrar jag till 2, och ser att "värdet" stigit men priset är 0 kr. Tänkte då se hur många par som "ingick" så jag skriver 9 (max). Ser åter igen att det är 0 kr som är priset. Så jag fullföljer. Får ett bekräftelse mail där det står artikel nr och antal på det som jag beställt. Som avslutas med Frakt 0 kr Summa 0 kr.Hem kommer varor, och en faktura på 1450 kr. Ringer upp företaget och påpekar problemet. De skickar en returflagga och säger till mig att behålla ett par och boken jag beställt, men skickar en ny faktura. Fråga ? Har jag som konsument "rätt" att kräva att den beställning som gjorts enl. mail kopia till mig skall gälla ? 0 kr... Har pratat med kund tjänst. De hävdar att dessa misstag kan hända pga dataunderhåll. (har nu fått en påminnelse på första räkningen, på de varor som returnerats)
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Avtalslagen reglerar avtal mellan parter, där ett avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare lämnar ett anbud till anbudsmottagren som antingen avslår anbudet eller kommer med en accept. Överensstämmer viljeförklaringarna i anbudet och accepten med varandra har ett bindande avtal kommit till stånd (1 §). Erbjudanden på internet är att anse som ett icke bindande utbud, då de inte riktar sig till någon speciell adressat. CD-klubbens erbjudande om strumpor på internet möttes av ditt anbud om att köpa ett visst antal strumpor till ett visst pris. Jag tolkar deras bekräftelsemail som en accept på ditt anbud, vilket betyder att ett bindande avtal har kommit till stånd. Vad det gäller priset är med största sannolikhet 32 § avtalslagen tillämplig, vilken reglerar sk. förklaringsmisstag. Regeln innebär att en part ej är bunden av en felskrivning eller en felsägning, om motparten insåg eller borde ha insett misstaget. Detta betyder i ditt fall att om du förstod eller borde ha förstått att företaget inte erbjöd försäljning av 1-9 par strumpor för 0 kr, är företaget inte bundet av avtalet. Den tolkning som en domstol med största sannolikhet skulle göra är att du åtminstonde borde ha förstått att nio par strumpor av det slaget inte kunde vara kostnadsfria, och skulle därför inte binda CD-klubben vid avtalet. Jag rekommenderar således att du tar det erbjudande som du fick om att behålla ett par av strumporna och returnera de övriga. Tillämplig lag: avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning,