Hitta bodelningsförrättare

2006-06-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om man bor i stockholm, hur får man tag på en bodelningsförättare att föreslå till tingsrätten, ringer man runt till advokatbyråer eller finns det någon form av lista som tingsrätten tillhandahåller mvh staffan
Anna Bergman |Hej! På Stockholms tingsrätt hänvisade de mig till advokatsamfundets hemsida för att hitta advokater/bodelningsförrättare. Länken till sidan är http://www.advokatsamfundet.se/customer/Matrikel/consume/search.asp?smx=5 . Mvh

Överklagan till hovrätt

2006-04-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om jag som målsägare vill överklaga en tingsrättsdom. Vem skall jag kontakta och får jag några kostnader?
Mathias Ehrhardt |Både vid överklagande av dom i tvistemål och i brottmål så gäller en frist på 3 veckor, som börjar löpa från den dag som dom har meddelats. Överklagandet ska göras skriftligen och lämnas in till tingsrätten, som sedan prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och om så skett lämnar vidare handlingarna till hovrätten. Om åklagaren inte väljer att överklaga en dom i brottmål, så beror det sannolikt på att utsikterna för att få igenom en överklagan i hovrätten är ganska små. Om du som målsägare väljare att överklaga en tingsrättsdom i och med att åklagaren väljer att inte överklaga domen, måste du vara inställd på att det finns en stor risk att du inte vinner målet i hovrätten och då kan tvingas ersätta den tilltalade för dennes rättegångskostnader. I brottmål består domen vanligtvis av två delar, en ansvarsdel och en skadeståndsdel, där ansvarsdelen handlar om den tilltalade blir frikänd eller får ett straff utdömt och skadeståndsdelen handlar om i vilken utsträckning den tilltalade ska betala skadestånd eller inte. Om man som målsägare överklagar en tingsrättsdom i ansvarsdelen och målsägarens talan ogillas i hovrätten, kan rätten om den finner särskilda skäl härför, ålägga målsägaren att ersätta den tilltalade dennes kostnader för offentlig försvarare. Av förarbeten till rättegångsbalken framgår att sådana särskilda skäl är om målsägaren inte haft något beaktansvärt intresse att få tingsrättsdomen prövad avseende ansvarsdelen. Vad gäller överklagan av tingsrättsdomen i skadeståndsdelen, utan att någon överklagan skett avseende ansvarsdelen, så är huvudregeln den att om målsägandens talan ogillas, måste han ersätta den tilltalades rättegångskostnader. Det ska dock tilläggas att om talan enbart förs avseende skadeståndsdelen, ses målet som ett tvistemål och den tilltalade har visserligen rätt till försvarare, dock inte rätt till en offentlig försvarare. Om den tilltalade väljer att inte anlita någon försvarare blir hans rättegångskostnader betydligt lägre och därmed de kostnader som målsäganden, vid ett eventuellt ogillande av hans talan, har att ersätta den tilltalade motsvarande lägre. Om skadeståndstalan bifalles helt får du dina rättegångskostnader ersatta. Om talan bifalles endast delvis, blir situation mer komplicerad och det kan bli så att vardera parten får bära sina rättegångskostnader. Utgångspunkten är hur stor del av rättegången som hanterat frågan om skadeståndets storlek och sedan hur stor del av talan som har bifallits. Man kan skriva väldigt mycket om vilka kostnader som kan medfölja en överklagan och detta ovan är enbart en mycket grov skiss över vad som gäller. Har här inte gått in på frågan om prövningstillstånd, men detta är också en inte oviktig aspekt. I vissa fall krävs prövningstillstånd för att få överklagan prövad i hovrätten. Föreslår att du kontaktar domaren i tingsrätten som dömde i målet, för att få närmare svar på vad som gäller i ditt fall.

E-mail som bevis

2006-04-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Räknas e-mail som juridiskt bindande bevis?
Christina Weilander |Hej Eftersom sverige har en princip om fri bevisföring kan man lägga fram tex. e-mail som bevis i domstol. Parterna får lägga fram all den bevisning man kan få fram men det är sedan upp till domstolen att pröva bevisens värde, sk. fri bevisvärdering.

Fråga om beslagtagen bil - möjl. att överklaga HovR-dom

2006-05-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min make ärvde en bil av sin far som han gav mig i gåva, men vi skrev inget gåvopapper och i april 04 hade min make och jag grälat varpå han tog bilnycklarna från min nyckelknippa, han körde bilen olovandes utan körkort. detta resulterade i att polisen tog honom 3 ggr med min bil. Dem beslag tog bilen fast ej dödsboet ej var skiftat. skulden på bilen var ca 25000 och nu har bilen varit i beslag i cirka 2 år och bodelningen har varit färdigt sen ett år tillbaka, i hovrätten fastslogs tingsrättens beslut om att beslaget ska kvarstå. frågan är nu om beslaget är giltigt då bilen inte var min makes vid tillfället och att skulden inte var reglerad?
Jesper J Silow |Hej Helen! Om det finns en Hovrättsdom som går emot Er i sak, finns det dessvärre ingenting som Vi på Lawline kan bidra med. Ni har en viss möjlighet att överklaga, men i princip krävs det att Hovrättens dom har varit klart felaktig, eller att det finns prejudicerande värde i Er sak, för att Högsta Domstolen skall bevilja prövningstillstånd. Jag måste dock påpeka att detta är ytterst ovanligt. Då jag inte har tillgång till alla faktiska omständigheter i fallet, har jag svårt att ge Er en fingervisning om Era chanser, jag råder Er att ta kontakt med en advokat om Ni vill driva frågan vidare.

Vägran att visa upp innehåll i väska i butik

2006-05-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En ICA-butik som jag brukar handla hos har börjat be om att få kolla igenom min ryggsäck i kassan. Har de rätt att kräva att jag ska göra det eller kan de hindra mig från att handla om jag vägrar? Spelar det någon roll om de aviserar det före jag går in i butiken?
Jesper J Silow |Hej! Din fråga är både rolig och intressant för mig som blivande jurist. Det är ett mycket aktuellt problem, och rättsläget är som följande: Du har ingen som helst skyldighet att visa upp innehållet i väskan om du blir tillfrågad, vare sig för butiks- eller vaktpersonal. Du har inte heller någon skyldighet att stanna kvar för att invänta polis, och de kan inte tvinga dig till detta. Om polis kommer krävs att du är skäligen misstänkt för brott för att polisen skall ha rätt att kroppsvisitera dig(titta i någons stängda väska är en form av kroppsvisitation). Det har dock godtagits att polisen kroppsvisiterat en person, när enda grunden för misstanke varit att personen hade vägrat öppna väskan först för varuhuspersonal, och sedan för polis. Polisen har alltså med andra ord rätt att titta i din väska. Angående om de får hindra dig från att handla, är det en besvärlig juridisk balansgång, och jag skulle nog med stor osäkerhet vilja säga att affären har rätt att handla med vem den vill, m.a.o. är den också fri att vägra låta någon handla i butiken. Affären är ju ett privaträttsligt rättssubjekt, och har rätt att sluta avtal med vem den vill. Däremot kan man ju argumentera med rent sunt förnuft mot just den sortens ställningstaganden från en livsmedelsbutiks sida. Vad avser din sista fråga så spelar det ingen roll för ovanstående bedömning när eller hur affären aviserar sin inställning. Lycka till! Mvh

Skadeståndsanspråk vid brott

2006-04-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Måste jag som förälder göra en egen anmälan till polisen om mitt barn blivit misshandlat i skolan,då skolan redan gjort en?!tänkte om jag ska begära skadestånd?!
Mathias Ehrhardt |Nej, du måste inte göra någon polisanmälan, i och med att en polisanmälan redan gjorts angående den misshandeln. Däremot ska du göra en anmälan till den som leder undersökningen angående misshandeln och klargöra att ditt barn vill göra anspråk på skadestånd och även ange de omständigheter på vilket skadeståndanspråket grundas (22:2 RB, se http://lagen.nu/1942:740). När någon gör en sådan skadeståndstalan heter det i juridiska termer att göra enskilt anspråk med anledning av brott. Undersökningsledaren eller åklagaren, ibland är det åklagaren som är undersökningsledare, ska upplysa målsäganden om möjligheten att göra enskilt anspråk, om han bedömer att det finns möjlighet att få skadestånd (22:2 2st RB, se http://lagen.nu/1942:740). Målsäganden är den som råkat ut för brottet (20:8 4 st RB, se http://lagen.nu/1942:740). Jag kan rekommendera dig att kontakta polisen och meddela undersökningsledaren att du åt ditt barn vill begära skadestånd, så kommer du få mer detaljerad information om vad som gäller i detta enskilda fall.

SMS som bevisning i domstol

2006-04-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan SMS åberopas som bevisföring i domstol vid civilrättslig tvist, och i så fall har SMS som enda bevis tillräcklig beviskraft för ett avgörande?
Christina Weilander |Hej och tack för din fråga! I sverige har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all den bevisning som man kan få fram (tex. SMS). Det är dock sedan upp till domstolen att bedöma dess värde.

SMS och chatloggars bevisvärde

2006-04-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har SMS eller chatloggar tillräcklig beviskraft i domstol vid ett civilrättsligt ärende?
Joel Laack |I Sverige tillämpas en fri bevisföring samt den fria bevisvärderingens princip. Vid fri bevisföring finns det i princip inga begränsningar för vilkabevismedel som får användas. Enligt den fria bevisvärderingens princip står det dessutom domaren fri att bedöma bevisvärdet av den förebringade bevisningen. Vänligen