Avdrag i inkomst av tjänst och inkomst av kapital

2016-06-27 i Avdrag
FRÅGA |Vi , min bror och jag, gav fullmakt till vår syster mot arvode för att ordna med en husförsäljning, kontakt med mäklare. Hur gör vi med telefonersättning, bensin, vattenanalys, annonsering. Hon har fått stått för alla kostnader. Ska vi dela kostnaderna med henne och eller kan hon göra avdrag i deklaration. Hur gör vi med arvodet som min bror och jag betalar henne? Kan vi dra av det?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteplikt och avdragsrätt för svenska inkomster regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Arvodet som din syster får för uppdraget tas upp i inkomst av tjänst, 10:1 och 11:1 IL. Som huvudregel finns det avdragsrätt i inkomst av tjänst för kostnader hon har haft för att förvärva och bibehålla inkomster från uppdraget, 12:1 IL. Således faller telefonräkningar och bensinkostnader inom denna kategori. För telefonen skall de faktiska kostnaderna dras av medan för bensinen görs ett schablonavdrag med 18,5 kr för varje mil, 12:5 och 12:27 IL. Avdrag för bensin gäller vid tjänsteresor och resor till och från jobbet med egen bil.Däremot kostnaderna för vattenanalys och annonsering hänför sig till just huset och därmed inkomst av kapital. Dessa kostnader samt arvodet till er syster får dras av i inkomst av kapital, 42:1 IL. Detta eftersom vinst/förlust vid fastighetsförsäljning faller under detta inkomstslag, 41:1-2 IL. Med vänlig hälsning,

Rotavdrag - skattereduktion?

2016-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Är rotavdrag en skattereduktion eller en skattekredit för privatpersoner?
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det så kallade rotavdraget är en skattereduktion, enligt inkomstskattelagens (IL) 67 kap. I IL 67:11-14 §§ står det vad som räknas till rut- och rotavdragen (hushållsarbete, samt reparation, underhåll och om- och tillbyggnad)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gemensamt avdrag för dubbel bosättning

2015-08-22 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska flytta till en annan stad för att arbeta i två år. Vi har skaffat en hyresrätt på den nya orten och kommer att behålla min bostadsrätt på den gamla. Endast mitt namn står på hyreskontraktet. Vi vill göra avdrag för dubbelt boende. Jag har 2 frågor:1. Kan vi dra av halva kostnaden för hyresrätten var? 2. Var ska vi vara folkbokförda?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 1. Enbart den som står på hyreskontraktet kan medges avdrag för boendeutgifterna. Ni får därför sinsemellan komma överens om hur ni vill del upp avdraget i efterhand. Anledningen är att din sambo inte kan visa för Skatteverket att hon faktiskt står för hyresutgifterna. Det styrks normalt med en kopia av hyreskontraktet/hyresavi.2. Ni ska vara folkbokförda på den adress där ni tillbringar merparten av er dygnsvila. Det innebär, om jag har uppfattat din fråga rätt, att ni ska vara folkbokförda på hyresrätten.Vänligen

Överlåta en del av hus till sambo för att kunna göra större rotavdrag

2015-04-15 i Avdrag
FRÅGA |Jag har fått lägga om taket till stor kostnad på en fastighet jag själv är ägare till. Jag är pensionär och får inte göra rotavdrag fullt ut. Min fråga är, kan jag som gåva överlåta en del av huset till min sambo så att vi båda kan utnyttja rotavdraget. Hur lite i % måste man i så fall ge i gåva, är det beroende på hur stora lån man har i fastigheten. Hur blir det i så fall om min sambo skulle gå bort, skall hans barn i så fall i kontanter ha ut den del av huset han äger. Räknas ägarandelen på försäljningsvärdet.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skattereduktion är kopplad till individen så du och din sambo har båda rätt till rotavdrag. Det finns ingen lägsta gräns för hur stor din sambos andel måste vara för att sambon ska vara berättigad rotavdrag. På Skatteverkets hemsida finns en hel del information: http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rotavdragDet du bör tänka igenom, som du själv nämner, vad konsekvenserna blir, om du överlåter en del av huset till din sambo som gåva, om din sambo går bort. Till skillnad från makar så ärver sambor inte varandra. Kvarlåtenskapen tillfaller den avlidnes barn eller andra släktingar. En efterlevande sambo kan inte skydda sig emot gemensamma barns eller särkullsbarns anspråk på kvarlåtenskapen. Din sambos barn har med andra ord rätt att få ta över din sambos andel i huset. Hoppas du fått svar på dina frågor. Om något skulle vara oklart så är ni självklart välkomna att återkomma till mig så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete.

Avdrag vid förbättringar

2016-06-16 i Avdrag
FRÅGA |Vi är 3 syskon som fick ett fritidshus i gåva. Huset är nu sålt. Får vi göra avdrag för förbättringar som fadern gjorde, drog in el samt sommarvatten?
Jens Ödman |Hej!Vid beräkningen av kapitalvinsten ska 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) beaktas. Denna paragraf behandlar "kontinuitetsprincipen", denna innebär att mottagaren, d v s du och dina syskon, inträder i givarens skattemässiga situation. Ni beräknar således ert anskaffningsvärde på fastigheten genom att använda er av givarens anskaffningsvärde adderat med eventuella förbättringsutgifter. Alltså, i och med kontinuitetsprincipen inträder ni i givarens skattemässiga situation, om jag tolkar er fråga rätt så var det fadern som var givare, ni har således rätt att göra avdrag för de förbättringar som han gjort, under förutsättning att dessa förbättringar är avdragsgilla enligt de sedvanliga reglerna om förbättringar och byggnationer. Jag tolkar det som att el och sommarvatten inte fanns innan er far drog in det, varför det måste anses vara en nybyggnation. För nybyggnationer finns ingen tidsbegränsning för avdragsrätten, varför ni har rätt att göra avdrag för indragningen av elen samt sommarvattnet oberoende av när dessa utfördes. Vänligen,

Skattefria personalvårdsförmåner

2015-10-12 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag undrar över personalvårdsförmåner, närmare bestämt friskvårdsbidrag. Som jag förstått det är friskvårdsbidragen skattefria enligt 11:11-11:14 IL. om det riktas till hela personalen (och är av enklare form/värde). Är det okej att skilja på tillsvidareanställda och visstidsanställda på så sätt att tillsvidareanställda får dubbelt så stort bidrag som de visstidsanställda? Lagstöd?Tack på förhand!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Du verkar ha förstått bestämmelserna i 11:11-11:14 i inkomstskattelagen korrekt. Vad gäller förutsättningen att en förmån måste riktas till "hela personalen" finns inget direkt lagstöd förutom det redan angivna. Däremot har frågan tagits upp i dåvarande Regeringsrätten (nu Högsta förvaltningsdomstolen) i rättsfallet RÅ 2001 ref 44 som du hittar här. Där kom man fram till att begreppet hela personalen syftar till alla anställda oavsett anställningsform. Med hänvisning till rättsfallet skulle det i ditt exempel innebära att den delen av bidraget som endast riktar sig till tillsvidareanställda inte är avdragsgill. Vänligen,

Schablonavdrag vid uthyrning av bostad

2015-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Jag och min hustru bor i en bostadsrätt, som är ganska stor. Vi har en hyresrätt som är mindre för att kunna flytta till när vi blir äldre. Denna hyresrätt är uthyrd i andra hand. Vi har nu sett att man kan få avdrag på c:a 40 000 kr. Kan vi utnyttja detta i skattedeklarationen?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vad som ska tas upp respektive dras av vid uthyrning av privatbostad finns reglerat i kapitel 42 Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). När hyresrätt upplåts ska ersättningen tas upp i deklarationen, under inkomstslaget kapital. Avdrag får sedan göras med ett schablonmässigt belopp motsvarande 40 000 kr, 42:30 IL. Ytterliggare avdrag får dessutom göras med den del av upplåtarens hyra som avser den upplåtna delen, 42:31 2 st. IL. Avdraget får dock aldrig vara högre än hyresintäkten. Eftersom avdraget anknyter till bostaden ska, förutsatt att både du och din fru står på hyreskontraktet, avdraget delas lika er emellan. Ni får alltså inte bägge två dra av hela den avdragsberättigade summan. Vänligen,

Avdrag för dubbel bosättning vid anställning utomlands

2015-04-07 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Min sambo som både har svenskt och spanskt pass "invandrade" till Sverige för drygt två år sedan och sedan dess är vi också sambo.Nu kommer min sambo att driva en verksamhet i Spanien där även jag kommer att få en möjlighet till en mindre anställning under 9-10 månader. Jag kommer att ha kvar mina omyndiga barn i Sverige (de kommer att bo hos sin far). Min fråga gäller om jag kan ha en möjlighet att göra avdrag för dubbelt boende (tillfälligt) och hur beskattning av min inkomst i så fall sker? Efter vad jag förstår måste jag skatta i Sverige för att få göra avdrag för dubbla bostäder och hemresor men samtidigt vill naturligtvis Spanien få in skatt från mig. Är det så att denna ekvation helt enkelt inte går att få ihop?Jag är oerhört tacksam för svar.
Ola Silvén |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Inkomstskattelagen (IL),här, gör åtskillnad mellan obegränsat skatteskyldiga personer och begränsat skatteskyldiga personer. Obegränsat skatteskyldig är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige finns en lista med faktorer som ska beaktas (3 kap. 7 § IL). Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses denne ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning (3 kap. 7 § 2 st IL). Du kommer alltså fortfarande efter din flytt till Spanien vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Den som är obegränsat skatteskyldig är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).En obegränsat skatteskyldig person som har anställning som innebär att han kommer vistas utomlands i minst sex månader, är inte skatteskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet, sexmånadersregeln (3 kap. 9 § IL). Om du betalar skatt i Spanien, vilket du troligtvis kommer göra, för din inkomst så kommer Sverige inte ha något skatteanspråk på din inkomst. Avdrag för dubbelt boende medges om den skattskyldige på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort, och en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten (12 kap. 19 § IL).Men för att du över huvud taget ska få avdrag måste inkomsten av din anställning beskattas i Sverige (https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/dubbelbosattning/vilkareglergallerforavdragfordubbelbosattningvidanstallningutomlands.5.10010ec103545f243e80001820.html). Som jag tidigare skrev kommer Sverige inte beskatta din inkomst på grund av sexmånadersregeln och du kommer således inte heller få göra avdrag för dubbelt boende. Vänliga hälsningar,