Skadestånd för skada på hund

2014-09-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, min hund har blivit allvarligt skadad i samband med att han blev attackerad av en annan hund under sin vistelse på hunddagis. Den andra hunden gick helt oskadd från det hela medan min hund blev inlagd på sjukhus och nu genomgår sin andra operation. Kostnaderna börjar närma sig 60.000 allt som allt och nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få igen dessa pengar. Den andra ägarens försäkringsbolag säger att hans hemförsäkring går in och täcker kostnader men då måste jag komma in med skadeståndskrav i efterhand och de kommer bara att betala upp till max 33.000 vilket inte är i närheten av vad allt kostar.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande ger jag en översikt av vad som gäller rättsligt och avslutar med förslag på hur du bör gå vidare med saken.När det gäller skador som orsakas av hundar aktualiseras lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150) 19 §. Skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att oavsett hur skadan har uppstått är ägaren/innehavaren skyldig att betala denna. Det spelar alltså ingen roll att ägaren/innehavaren själv inte varit vårdslös och på så vis orsakat skadan.Innehavare är enligt lagens förarbeten den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Det strikta skadeståndsansvaret kan därför också ligga på t.ex. ett hunddagis.Skada på hund betraktas i skadeståndsrätten som en sakskada. Vad som ska ersättas vid en sådan skada definieras i skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5) 5 kap. 7 § - bland annat omfattas det ersättningsgilla av sakens värde, reparation och annan kostnad till följd av skadan.Gällande skador som kan uppstå vid skada på djur är rättsfallet NJA 2001 s. 65 av intresse. I detta mål konstaterade HD att veterinärkostnaderna för en hund kan vida överstiga det faktiska marknadsvärdet på hunden. När man bestämmer skadestånd för ett sällskapsdjur kan man inte utgå från att det är vilken sak som helst. Det är därför rimligt att ägaren söker vård för hunden även om kostnaderna blir större än djurets ekonomiska värde. Så länge kostnaderna inte är medicinskt ogrundade eller på annat sätt omotiverade bör de omfattas av rätten till skadestånd.Jag vet inte hur diskussionen har gått med hunddagiset, men jag föreslår att du kontaktar dem och hör deras inställning till de uppkomna kostnaderna. Kan dagiset på grund av de närmre omständigheterna när skadan uppstod inte anses ansvarigt får du kontakta den angripande hundens ägare och framställa ditt krav. Går det inte att komma fram till en lämplig lösning återstår möjligheten att driva saken till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Vänliga hälsningar

Skada på motorfordon orsakad av hund

2014-08-04 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min man har kört ihjäl en hund som smitit ut från sitt hem. Bilreparationen kostade 6250 kr. Nu vägrar hundägaren att betala (han svarar varken i telefon eller på mail). Kan vi dra detta inför rätta?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Ersättning för uppkommen skada kan utkrävas antingen genom betalningsföreläggande eller stämning i domstol (förenklat tvistemål eftersom värdet av det varom tvistas understiger ett halvt prisbasbelopp, se 1 kap. 3d § rättegångsbalken). Då det tycks råda viss oenighet ifråga om föreliggande ansvar är betalningsföreläggande inte att rekommendera, varför stämning i domstol istället bör företas.Den stämningsansökan, varigenom en rättegång inleds (se 42 kap. 1 § rättegångsbalken), kan då fråga är om skadestånd endera inges till den domstol inom vars domkrets skadan uppkommit eller den skadegörande handlingen företagits (se 10 kap. 8 § rättegångsbalken) alternativt svarandens (den skadeståndsskyldiges) hemvist (där denne var folkbokförd den 1 november föregående år, se 10 kap. 1 § rättegångsbalken). Den domstols som väljs kommer handlägga ärendet.Vad en stämningsansökan skall innehålla framgår av 42 kap. 2 § rättegångsbalken. För att undvika fel i denna del rekommenderar jag dig att rådgöra med en erfaren jurist. En sådan kan nås här.För att yrkad ersättning skall utdömas krävs förstås att den grund, som under huvudförhandlingen anges till stöd för yrkandet, berättigar detta. Hur ansvarsfördelningen i juridiskt hänseende skall bestämmas behandlas ingående här. Korteligen gäller att en skälighetsbedömning görs då två konkurrerande fall av strikt ansvar är för handen. Så är fallet här, vilket följer av trafikskadelagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.Avgörande för fördelningen av ansvaret blir därmed i vad mån de inblandade parterna vållat uppkomna skador. Det är således inte helt omöjligt att din make får stå för en större del av den sammanlagda kostnaden (summan av den ”totalförstörda” hunden och skadorna på bilen) om det konstateras att han agerat vårdslöst, medan utfallet likväl kan bli det motsatta om rätten finner att det förhållit sig annorlunda.Rättegångsbalken finner Du här, trafikskadelagen här och lagen om tillsyn över hundar och katter här.Vänligen,

Strikt ansvar för hundägare

2013-08-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej min Chihuahua har blivit ihjälbiten av en Schäfer förra veckan. Min hund var kopplad och schäfern i fråga var lös, hunden sprang ikapp min bakifrån och bet ihjäl den med ett ända hugg. Mitt försäkringsbolaget betalar bara ut halva (5000SEK) hundens livförsäkring pga att den var 9år. Händelsen är polisanmäld men polisen säger att dom kan ingenting göra. Jag betalade 10000SEK för min hund och vill minst ha ut det jag betalade. Ägaren till schäfern vägrar betala. Finns det någonting jag kan göra för att iallafall få ut pengar så det täcker kostnaden för en ny chihuahua. MVH Linn
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,I egenskap av hundägare/innehavare åläggs man ett strikt ansvar.  Strikt ansvar är en ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte och innebär således att denne svarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans.I enlighet med 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - se (här) ska en skada som orsakas av en hund  ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vänligen,

Friskrivningsklausul och strikt ansvar

2013-02-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall rent strikt ansvar gäller fortfarande om två parter har en friskrivningsklausul mellan sig?
Ingrid Faxing |Hej,Ifall ni har kommit överens om att strikt ansvar inte ska gälla er emellan så gäller detta. Men friskrivningsklausulen gäller inte mot tredje man. /Ingrid

Skadestånd pga. hundbett

2014-09-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej. Min hund bet en 17 årig kille i handen för en tid sedan. Killen ramlade och överraskade hunden varpå han nafsade honom i handen, ett ganska djupt märke samt två skrapsår. Killen blev inte rädd, plåstrades om på plats och kunde fortsätta med sin aktivitet. Jag har betalt läkarbesök samt medicin, nu vill pappan ha ett skadestånd. Vad gäller?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en personskada på den skadelidande (killen). Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6 kap. 1 §). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6 kap. 2 §). Slutligen så har du som hundägare ett strikt skadeståndsansvar för alla skador som hunden ger upphov till. Om såren efterlämnar ärr eller liknande kan du få betala ett visst skadestånd för detta, men i detta fall skulle det röra sig om en låg ersättning. Du har redan utgett en viss ersättning, i form av sjukvårdskostnader och sannolikheten för att du ska få betala ytterligare är inte särskilt stor, i annat fall blir det endast ersättning med ett mindre belopp.Vänliga hälsningar,

Sakskada på hunddagis

2014-03-13 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund går på hunddagis. För en tid sen ska hon ha rivit upp en plastmatta i hagen som hon vistas i enligt personalen. Nu kräver de oss på skadestånd för detta. Är detta okej juridiskt sett? I kontraktet står visserligen att hunddagiset kan kräva ersättning för skador hunden orsakar, men jag hävdar att de har ansvar för hunden när hon är där. Hemma har hon aldrig bitit på möbler etc.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndsmässigt sett så finns det en lag som handlar om just hundar (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1). Hundägare har vad man i skadeståndsrättsliga sammanhang kallar för strikt ansvar, som betyder att man blir skadeståndsskyldig för den orsakade skadan trots att man inte varit oaktsam. Detta framgår av 19§ i denna lag, som stadgar att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om denne varit vållande till skadan eller inte. Med innehavare menas då den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund, vilket i detta fall är hunddagiset. Just detta är också anledningen till att hunddagiset har tagit fram sitt kontrakt som undantar dem från den skada som hunden orsakar när den är på hunddagiset. Inom juridiken gäller den avtalsrättsliga grundprincipen pacta sunt servanda, som på svenska betyder avtal ska hållas. Den innebär att när parterna väl har kommit överens och slutit ett avtal så ska parterna sedan hålla sig till det som avtalet innebär. När ni lämnade in hunden till hunddagiset och skrev på kontraktet så gick ni därmed med på de avtalsvillkor som hunddagiset använder sig av, och det är ett avtal som ni nu är bundna att respektera. Enda möjligheten att undkomma ett sådant avtal är att avtalet i sig skulle framstå som oskäligt och därmed kan jämkas med stöd av avtalslagens regler (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1). Min bedömning är dock att ett sådant avtal inte ses som oskäligt från hunddagisets sida, eftersom att de annars hade lidit en ständig risk att bli skadeståndsskyldiga för hundarnas beteende och då skulle ha svårt att driva sin verksamhet. Med vänliga hälsningar, 

Strikt ansvar för hundägare

2013-07-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! För några dagar hade jag hand om en väns hund.På kvällen tog jag och några vänner en promenad med hunden där vi hade gjort själva kopplet till ett strypkoppel för att vi skulle bara ut en snabb vända och hade lite bråttom (vanligtvis har hunden en lite krånglig sele).När vi hade gått en bit lyckades hunden slita sig ifrån kopplet och började trippa framför oss.Han gillar att bli jagad.I vilket fall så gick vi lugnt bakom hunden och försökte få han att stanna på alla vis.Tillslut kom vi ut på en väg där hunden såg en annan och började genast att springa emot denne.Han Bet den andra så att den fick åka till djursjukhuset och sys.Alla kostader gick på 30.000 sammanlagt.Jag har pratat med ägaren och han har inte gjort något polisanmälan men självklart vill han ha tillbaka sina pengar.Jag undrar nu...Är det jag som ska betala på min hemförsäkring? Om den ens täcker? Eller ska min vän som äger hunden ta det på dennes? Tacksam för svar
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga,I egenskap av hundägare/innehavare åläggs man ett strikt ansvar.  Med innehavare i lagens mening avses den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Strikt ansvar är en ansvarstyp som gäller oavsett om en part handlat culpöst eller inte och innebär således att denne svarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. I enlighet med 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - se (https://lagen.nu/2007:1150) ska en skada som orsakas av en hund  ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.Vänligen, 

Skadestånd vid angrepp av hund

2012-12-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min sambo blev överfallen av 2 stora hundar och hennes lilla hund blev så illa skadad att den avlev på djursjukhus, hundarna är belagda med att de skall bära munkorg och alltid vara kopplad för detta är 4 överfallet från dessa hundar. Hundägaren visar inget intresse av att ersätta min sambo för kostnader som uppstått i samband med händelsen. Vad gör vi?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Enligt 19 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har ni rätt till ersättning från hundägaren för den skada som hunden orsakat er. Detta ersättningsansvar är ett så kallat strikt ansvar. Ni behöver därför inte visa att hundägaren varit oaktsam (klantig), det räcker med att dess hund orsakat er skada. För att utkräva er ersättning bör ni, om inte hundägaren betalar frivilligt, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur ni gör detta finns på http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. Var noga med att spara kvitton så ni kan bevisa era utgifter ("skador"). Om ni inte vill föra talan helt på egen hand kan ni anlita ett ombud.