Hund angriper annan hund - bör det polisanmälas?

2017-01-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Min hund (liten fralla) blev för ett par dagar sedan attackerad av en Pitbull hund som bet tag i halsen och sidan av min hund och vägrade släppa taget. Efter att ha försökt bända upp käkarna, dra i benen och slag mot Pitbull hunden släppte den till slut taget efter 5-10 minuter, den blödde då ovanför ögat.Kan varit ägaren, jag eller min hund som åverkat det. Min hund stod helt stilla som en staty.Båda hundarna fick åka till veterinär.Vad gäller igentligen? Blir även jag betalningsskyldig för den attackerandes hunds skador efter att försökt hjälpa min hund från den hundens bett?Ska man polisanmäla en sådan här händelse?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att man som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om man vållat skadan eller ej. Den andre hundägaren är således ersättningsskyldig för de kostnader din hunds skador föranlett, vilket exempelvis kan vara veterinärkostnader.För att fastställa ev. ansvar för den skada som den andra hunden åsamkats är det nödvändigt att kunna fastställa vem som orsakade skadan. Var det den andre hundägaren som orsakade skadan kan denne givetvis inte bli ersättningsskyldig till sig själv. Om det istället går att fastställa att det var du som orsakade skadan är det min uppfattning att det knappast kan anses oaktsamt av dig att försöka skydda din egen hund vid ett angrepp. Eftersom oaktsamhet är en nödvändighet för skadeståndsskyldighet menar jag att du i detta fall alltså inte drabbas av skadeståndsansvar i förhållande till den andra hundens skada.Att en hund attackerar en annan hund är inget brott, såvida inte den andre hundägaren avsiktligen uppmanade sin hund till att attackera. En polisanmälan skulle därför vara verkningslös. Denna fråga löses med civilrättsliga regler och det enklaste sättet för dig är att kontakta den andre hundägaren och göra upp i godo. Vägrar den andre hundägaren att medge ersättningsskyldighet kan du givetvis skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (mer vardagligt uttryckt: stämma den andre hundägaren). Detta riskerar dock att bli dyrt och jag råder dig därför att försöka komma överens med den andre hundägaren om en lösning utan domstolens hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Strikt ansvar vid skador som orsakats av hund

2016-11-09 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej11/3Undrar en sak om hund som bitit annan hund, min hund bet en annan hund som fick sy på 2 ställen , jag tog kostnaden . sen blev de ett bråck som va så hunden fick opereras 1 gång till för trycka in de ( i september ( alltså flera månader senare) jag tog kostnaden igen . Nu vill hundägaren att jag ska skriva kontrakt om de blir så att de här bråcket går upp igen . Jag vill inte skriva kontrakt . Däremot om de går upp igen får hon kontakta mig och de ska kunna bevisas att skadan uppkommit av hundbettet. Hur lång tid efter har jag ett ansvar?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att du som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om du vållat skadan eller ej. För att du ska hållas ansvarig för en skada krävs att det föreligger ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan din hunds bett och de skador som den andra hunden åsamkats. Med andra ord måste det föreligga vad man inom skadeståndsrätten benämner som adekvat kausalitet. Med kausalitet avses helt enkelt ett orsakssamband, alltså att skadan kan sägas ha orsakats av bettet. Det andra ledet i bedömningen, vilket alltså rör adekvansen, är något krångligare. Att skadan ska vara adekvat i förhållande till handlandet innebär att den ska vara en förutsägbar följd av handlandet eller att det ska ligga i ”farans riktning” att handlandet leder till den aktuella skadan. Om en hund skrämmer en person så att denne tappar en hammare på en annan persons fot föreligger visserligen ett orsakssamband, men fotskadan kan knappast anses vara en förutsägbar följd av handlandet. I detta hypotetiska scenario finns alltså ingen adekvans och hundägaren skulle, trots sitt strikta ansvar, inte tvingas ersätta ev. kostnader till följd av fotskadan.Applicerat på din situation kan jag konstatera att det föreligger adekvat kausalitet mellan bettet och såren som behövde sys eftersom det är en förutsägbar följd att ett bett leder till ett sår som måste sys. Det är därför riktigt att du, som du även gjort, ska ersätta den kostnaden. När det kommer till kostnaden för bråck så bör jag inledningsvis påpeka att jag inte är någon expert på hundar och kan därför inte ge något säkert svar på om det bråck som uppstått kan anses vara en förutsägbar eller påräknelig följd av din hunds bett. Av vad jag läst mig till så verkar det dock som att det inte är ovanligt att en hund kan drabbas av bråck efter ett bett och att det därför kan sägas ligga i farans riktning. Mer tveksamt blir det givetvis när frågan är huruvida du ska ansvara i det fall bråcket går upp igen. Det kan finnas olika omständigheter som talar åt ett eller ett annat håll. Går bråcket upp av en anledning som inte direkt har att göra med bettet, ex. att rehabiliteringen efter operationen inte skötts som den skulle, finner jag skäl att göra bedömningen att adekvans saknas och att du således inte ska ansvara.Något kontrakt ser jag precis som dig ingen mening med eftersom du då binder dig till att ansvara, oavsett om skadan är en adekvat följd av bettet. Skulle den andre hundägaren kräva ersättning kan du givetvis motsätta sig anspråket med hänvisning till att adekvat kausalitet saknas om du upplever att så är fallet. Denna fråga kan vid oenighet mellan dig och den andra hundägaren ytterst behöva avgöras av en domstol.Hoppas du fick svar på sin fråga!Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare när hund är med och vållar skada

2016-10-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lekte och stimmade upp hunden och den sedan under leken tog sönder min iPad kan jag då begära skadestånd av hundägaren? Eller är det då mitt eget fel?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns en särskild lag som reglerar frågor gällande hundar, denna lag heter lag om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150. Detta är denna lag och skadeståndslagen som blir aktuell i denna situationen. Gällande själva skadan så handlar det om en sakskada och när det gäller sakskador ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat en skadan ersätta den enligt 1 § 2 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Om det anses att du vart oaktsam så är det du som enligt denna regel skulle stått för skadan. Detta gäller dock inte i detta fall då det handlar om en hund som har orsakat skadan. Det finns undantag från bestämmelsen ovan då det finns ett strikt ansvar för vissa personer. Med ett strikt ansvar menas att dessa personer står för skadan även om de inte har orsakat den. Det strikta ansvar gäller för hundägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Paragrafen säger att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden även om denna person inte orsakat skadan. Innehavare eller ägare av en hund är antingen den som äger den eller till exempel personal på hunddagis, person som lånat hunden för jakt eller person som är fodervärd till hunden. Den som anses ansvarig ska alltså betala skadan som görs men detta kan jämkas enligt skadeståndslagen. Jämkningsmöjligheter för sakskador finns om den som drabbats av skadan anses vara medvållande till skadan enligt 1 § 6 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K6P1S2. I ditt fall kommer två saker att vara avgörande för om du kan kräva skadestånd från hundägaren. För det första beror det på varför du var med hunden. Om du är personal på ett hunddagis eller om du är fodervärd för hunden så anses du vara ansvarig men om du inte hade något ansvar för hunden så är du inte heller ansvarig för skadan. Det andra som avgör är om det anses att du är medvållande till skadan. Det kan anses att du vart oaktsam som lekt och stimmat med hunden om detta är anledningen till att skadan skedde. I sådana fall kan skadeståndet jämkas om det anses oskäligt att hundägaren ska betala skadan. Sammanfattningsvis kommer du kunna begära skadestånd om du inte hade ansvar för hunden men om det anses att du vart med och skapat skadan så kan skadeståndet jämkas och då får du inte ut skadeståndet ändå. Hoppas du fick svar på din fråga!Återkom gärna om något var oklart eller om du undrar något annat. Med vänlig hälsning

Skadestånd vid skada orsakad av hund

2016-08-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund blev attackerad av lös hund och förlorade sina ögon. Vårat liv är förstört, jag hade bara min hund som jag gjorde saker med .Nu sitter vi ensamma och ingen hjälper oss.
|Hej.Normalt gäller i fråga om skadestånd att en person har rätt till ersättning för en sakskada (vilket är aktuellt här då en hund anses vara lös egendom) om en annan person har varit vårdslös och därigenom orsakat skadan, alternativt om denne uppsåtligen vållat skadan, se Skadeståndslagen 2 kap. 1 §.Enligt 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter så ska skador som orsakas av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller inte. Du har alltså rätt att få ersättning för den skada du har lidit av personen som äger hunden oavsett om denne inte kan lastas för skada i "vanlig" mening. Denna konstruktion brukar benämnas strikt ansvar.Om du vet vem som äger hunden som attackerade din hund kan du alltså kräva skadestånd av denne, eftersom du har rätt till sådan ersättning.

Strikt skadeståndsansvar

2017-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund sprang in i ett fönster. Det gick sönder och finns nu inga bevis! Vad ska jag göra
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare ska du ha god tillsyn över din hund dvs du har tillsynsplikt över din hund. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Har någon tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (ex ett hunddagis) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (ex hunddagiset) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Vill du göra rätt för dig, vilket är mitt råd till dig, bör du uppsöka ägaren till fönstret och berätta vad som skett. Mvh

Strikt ansvar för skador som orsakas av hundar

2016-10-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag var ute och gick med min hund då kommer grannens hund springande och biter min hund. Min hund blir så illa biten att han fick skruva in skruvar i benet och genomföra långa operationer.Grannen (ägaren till den hund som attackerade) sa sig ha hemförsäkring och jag litade på henne.Hon var med mig vid alla besök hos veterinären och medans jag gick och satte mig i bilen så skötte hon alla betalningar sa hon.Nu i efterhand visade det sig att min försäkring på min hund har täckt alla kostnader, de kostande som den inte räckte till är ca 4000kr. De 4000kr har jag fått betala.Grannen ljög alltså, hon hade ingen hemförsäkring.Nu undrar jag hur jag går tillväga. Ska jag polisanmäla henne för att kunna få ersättning för de 4000kr samt för min försäkringspremie på över 20000kr ?Med vänlig hälsning, Zofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som kan bli aktuellt för dig är att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. Ersättning för skador som orsakas av hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, samt skadeståndslagen.När det kommer till skador orsakade av någon annans hund så föreligger ett s.k. strikt ansvar för den hundägaren. Strikt ansvar betyder att personen ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan. Det är alltså den andra hundens ägare (din granne) som ska ersätta skada som uppkommit i och med sin hunds agerande (19 § tillsynslagen). Skadeståndsberäkningen görs enligt skadeståndslagen. Det är här fråga om en sakskada, då skador på djur i lagens mening är att betrakta som sakskador. Skadestånd för sakskada innefattar ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad (och värdeminskning), 2. annan kostnad till följd av skadan, samt 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (se 5 kap 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten vid skadeståndsbedömning när rätt till ersättning föreligger är att den skadelidande ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Du borde därmed kunna få ersättning för den del som försäkringen inte täckte, jag tror dock inte du kan få ersättning för din försäkringspremie eftersom du betalar din premie varje månad/kvartal/år oavsett om du begär ersättning av försäkringsbolaget eller ej. Om du vill att en verksam jurist tittar närmare på saken och hjälper dig vid eventuell stämning så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister genom att klicka här, och fylla i dina uppgifter så hör någon av sig till dig.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan eller komma in med en ny.Vänligen,

Personskada orsakad av defekt vinkelslipskiva

2016-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Köpte en vinkelslipsplatta på Biltema, skruvade fast den i vinkel slipen och började att slipa en trappa, helt plötsligt gick den itu och för in i mitt ben. Jag var tvungen att uppsöka vårdcentralen och dom tvättade såret och tejpade med 4 st strips och jag fick en stelkrampspruta. Gjorde en anmälan hos Biltema visade kortet som jag tog på mitt skadade ben. Vinkelslipsplattan köptes på morgonen samma dag som olyckan. Biltema sa att det var ett fabrikationsfel. Har ej hört något från dom. Vad ska jag göra? Hur mycket kan jag kräva i skadestånd?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett fel i en vara leder till skada på en person aktualiseras produktansvarslagen (1992:18) (här). Enligt lagens första paragraf ska nämligen skadestånd betalas för personskador som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med ordet säkerhetsbrist menas enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Vid bedömningen ska hänsyn tas bl.a. till hur man kunnat förutse att produkten skulle bli använd, hur produkten har marknadsförts, hur bruksanvisningarna är utformade och när produkten sattes i omlopp, men även andra omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet ska beaktas. I ditt fall verkar det sannolikt att skivan ska anses ha varit behäftad med en säkerhetsbrist, inte minst eftersom du tycks ha använt produkten på sedvanligt sätt och återförsäljaren själv medger att produkten har varit behäftad med ett fabrikationsfel.Av 6 § framgår dock att det i första hand är tillverkaren eller importören av en produkt som bär ansvaret för skadan, inte återförsäljaren. Biltema är alltså bara skyldigt att ersätta din skada enligt 6 § om slipskivan var av deras egna märke. Om Biltema endast var återförsäljare åt en extern tillverkare eller importör, är det istället tillverkaren respektive importören som bär ansvaret. Av 7 § framgår dock den som har tillhandahållit produkten är ändå är skadeståndsskyldig om det inte framgår vem tillverkaren eller importören är.För att utröna hur stor ersättning som kan krävas får man vända sig till 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här). Där framgår att skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som skadan orsakat för den skadelidande, inkomstförlust, samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. I ditt fall verkar det först och främst vara aktuellt med ersättning för ditt besök på vårdcentralen. Den ersättningen ska motsvara vad du har behövt betala för din vård. Du bör även kunna kräva ersättning för fysiskt (och eventuellt även psykiskt) lidande. Hur stor ersättning du kan kräva beror till stor del på om lidandet bara varit av övergående natur (så kallad sveda och värk) eller om det är av bestående art (så kallade lyte och andra stadigvarande men). Om du har varit sjukskriven på grund av skadan, kan ersättning för inkomstförlust också bli aktuellt. Ersättningen ska då motsvara den inkomst du har gått miste om på grund av din sjukskrivning.Om du vill kräva skadestånd bör du i första hand räkna ihop hur mycket du skadan har kostat dig ekonomiskt, samt hur mycket du vill kräva för fysiskt respektive psykiskt lidande. Sedan bör du kontakta tillverkaren eller importören och framföra dina krav. Om slipskivan var av Biltemas egna märke, eller om det inte framgår vem som har tillverkat eller importerat den, så kan du vända dina krav direkt till Biltema. Om den ansvarige vägrar att betala, så kan du väcka talan i tingsrätten för att få betalningsansvaret fastställt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för skada orsakad av hund

2016-07-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min kopplade hund har blivit attackerad av en annan lös hund som innebar stora medicinska skador som krävt totalt 10 st veterinärbehandlingar till en kostnad av 12.576:-.(kvitton finns) Vittnen till händelsen finns och polisen har uppgifter om hundens ägare samt hundens chipmärkning. Jag har på begäran fått ut polisens utredning. Polisen har beslutat att lägga ner förundersökningen och åklagare har vid prövning inte ändrat beslutet som är att det inte begåtts något brott.Hur går jag lämpligast vidare? stämma ägaren? vad är mina chanser att få igen mina utlägg, vilka ytterligare kostnader kan det innebära för mig?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad säger lagen?En hundägare har som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Strikt ansvar innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden även om den var lös enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skador på djur anses vara sakskador. Grannens hund har därmed vållat en sakskada på din hund. I och med att det är en sakskada så krävs det inte att det ska röra sig om ett brott för att du ska kunna föra en framgångsrik skadeståndstalan. Vad ska ersättas?Det som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (alltså veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Alla kostnader som den andra hunden vållat, ska som huvudregel ersättas då det rör sig om en sakskada. I tidigare rättsfall har domstolen slagit fast att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. Ett exempel på detta är NJA 2001 s. 65. Där fick den skadelidande hundägaren motta ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären. För att sammanfatta så ska den lösa hundens ägare ersätta dina veterinärkostnader samt andra kostnader som direkt uppstått i anledning av attacken.RättegångskostnaderDu och den andra hundägaren kan undersöka möjligheten att få hela eller delar av skadeståndet betald genom era försäkringar och göra upp i godo vilket är en snabbare samt billigare process än att föra en skadeståndstalan i domstol. Om den andra hundägaren vägrar göra upp i godo och betala ett skadestånd så får du föra en skadeståndstalan i domstol. Då det rör sig om ett förenklat tvistemål (tvistevärdet understiger 22 200 kr) så är ansökningsavgiften 900 kr. Huvudregeln enligt rättegångsbalken 18 kap. 1 § är att den förlorande parten i målet ska ersätta den andres rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,