Visstidsanställning i skola, föräldraledighet, lagval m.m.

Hej!

Jag har sedan 30/6 2011 en sammanhängande visstidsanställd i kommunal skola som obehörig lärare med en långsiktig utvecklingsplan för att uppnå lärarexamen. Under våren 2015 har jag uppnått lärarexamen, men jag är föräldraledig från min visstidsanställning som går ut 13/6 2015. Nu menar skolan att min anställning upphör och kommer inte att omvandlas till en tillsvidareanställning. Skolan har under min föräldraledighet anställt en manlig lärare och därför finns inte något behov av mig längre. Jag undrar om LAS och Skollag 1985 enligt nedan gäller mig? Undrar också om diskrimineringslagen skyddar min anställning?

Skolverkets juridiska vägledning anger:

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas under tiden för anställningen 1985 års skollag, dock längst till utgången av juni 2015.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du ingick anställningsavtalet i juni 2011 så tillämpas under anställningstiden 2:3 första och andra styckena eller 2 a:3 andra stycket i 1985 års skollag istället för 2:13, 2:17 och 2:18 i nya skollagen, dock längst intill utgången av juni 2015, vilket framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) 33 § första stycket. Det innebär att det som utgångspunkt för anställning endast ställs krav på dig att du ska ha en utbildning som är avsedd för den undervisning du i huvudsak ska bedriva, vilket utesluter det nya kravet på legitimation, fram till och med 30 juni 2015. Eftersom du uppnådde din lärarexamen först under våren 2015 så förutsätter jag att skolan gjorde ett undantag från kravet på relevant utbildning med hänseende till att det inte fanns utbildade personer att tillgå eller att något särskilt skäl med hänsyn till eleverna påkallade att du kunde anställas, vilket framgår av Skollag (1985:1100) 2:3 andra stycket. I övrigt gäller nya skollagen.

Eftersom du är arbetstagare i allmän tjänst så omfattas du av anställningsskyddslagens bestämmelser, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 1 § första stycket. Jag förutsätter att du alltsedan juni 2011 har varit i allmän visstidsanställning. Eftersom du har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under de senaste fem åren så ska din visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning (Lag om anställningsskydd 5 § andra stycket). Även din tid som föräldraledig räknas som anställningstid, vilket framgår av förarbetet till lagen. Denna regel kan dock vara satt på undantag genom bestämmelse i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats, vilket innebär att det mycket väl kan finnas längre perioder av anställningstid som måste uppfyllas innan anställningen övergår till en tillsvidareform (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). Du måste därför granska det kollektivavtal som gäller på skolan för att vara helt säker på vad som gäller.

Eftersom du är arbetstagare så omfattas du av skyddet mot diskriminering från arbetsgivarens sida, oavsett om du är visstidsanställd eller anställd tills vidare, vilket framgår av Diskrimineringslag (2008:567) 2:1 första stycket, punkt 1. Om diskriminering kan påvisas så kan du exempelvis begära att en uppsägning som föranleds av diskriminering förklaras ogiltig (Diskrimineringslag 5:3 andra stycket). Att döma av vad du har berättat så torde missgynnande på grund av föräldraledighet dock ligga närmare. Om skolan hade avskedat dig eller vidtagit en annan ingripande åtgärd som innebar att du de facto avskiljts från din tjänst, och skälet för denna åtgärd hade varit faktumet att du var föräldraledig, så hade skolan överträtt förbudet mot missgynnande behandling, vilket framgår av Föräldraledighetslag (1995:584) 16 § första stycket, punkt 7. I ett sådant fall hade du kunnat kräva skadestånd för förlust av inkomst och kränkning (Föräldraledighetslag 22 § första stycket). Eftersom ett visstidsanställningsavtal dock upphör utan uppsägning så torde det vara svårt att påvisa vare sig diskriminering eller missgynnande (Lag om anställningsskydd 4 § andra stycket). Diskriminering kan dock föreligga om du i egenskap av arbetssökande har gjort en förfrågan om arbete för tiden från och med 1 juli 2015, under förutsättning att du uppfyller kravet på innehav av legitimation, men du nekas anställning på grunden att du exempelvis är kvinna (Diskrimineringslag 1:5 första stycket, punkt 1). I en eventuell rättegång så räcker det i sådana fall med att du kan peka på omständigheter som ger anledning att anta att du har blivit diskriminerad, vilket är ett lågt beviskrav, för att det ska bli skolan som har att visa på att diskriminering inte har förekommit (Diskrimineringslag 6:3). Diskrimineringslagen skyddar nämligen inte bara arbetstagare, utan även arbetssökande (Diskrimineringslag 2:1 första stycket, punkt 2). I ett sådant fall kan du dock inte få rätt till anställning, men väl ersättning för kränkning (Diskrimineringslag 5:1 första stycket).

Jag rekommenderar att du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats för att höra dig för om vad som gäller i det tillämpliga kollektivavtalet på skolan och därmed hur lång anställningstid som behövs för att din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. De kan säkerligen också erbjuda dig stöd utifall att skolan bryter mot lag eller kollektivavtal. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du också givetvis välkommen att återkomma till mig.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”