Vem ska betala boutredningsmannen?

FRÅGA
En arvinge begär via tingsrätten att utse en advokat då han inte är nöjd med den bouppteckningen som är gjord . Adv gör en ny bu och kommer fram till att den blir likadan som den första . Vem ska betala adv kostnaden?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Dödsboet ska betala arvode och kostnadsersättning till boutredningsmannen. Från dödsboet ska även medel tas för att ersätta boutredningsmannen för utgifter denne haft i direkt anslutning till uppdraget. Skulle dödsboet försättas i konkurs är boutredningsmannens fordran på dödsboet prioriterad om fordringen belöper på tid inom sex månader innan konkursansökan gjorts eller därefter, se 10 § 1 st. 2 p. förmånsrättslagen (1970:979). Om dödsboets tillgångar inte täcker boutredningsmannens fordran ska den som sett till att få boutredningsmannen utsedd betala. Har flera ansökt om att boutredningsmannen ska utses svarar de alla för att boutredningsmannen ska få sin fordran betald, se ärvdabalken (1958:637) 19:19 2 st.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll