Vem kan utses till förrättningsman?

FRÅGA
Jag är fosterson till den avlidna, är jag också dödsbodelägare? Får jag vara förrättningsman för bouppteckningen? Den avlidna har endast en syster kvar i livet, är hon dödsbodelägare?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbodelägare

Fosterbarn har ingen lagstadgad arvsrätt till sina fosterföräldrar. För att ett fosterbarn ska bli arvsberättigad krävs därför att ett testamente upprättas. Dödsbodelägare är efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Har din avlidne fosterförälder gjort dig till universell testamentstagare är du dödsbodelägare. I annat fall är du det inte.

Den avlidnes syster är bara arvinge om den avlidne inte efterlämnat några barn, barnbarn eller föräldrar (2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken). Om systern är den enda kvar i livet blir hon arvinge och därför också dödsbodelägare.

Förrättningsman

Nästan alla får utses till förrättningsmän. En person som har intresse i dödsboet får dock inte väljas till förrättningsman (Walin, Lind, Ärvdabalken en kommentar II, 2016, s. 157 f.).

Skatteverkets hemsida listas följande personer som otillåtna förrättningsman:

En dödsbodelägare eller person som företräder en dödsbodelägare En efterarvinge (se RH 1995:77) En bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor (NJA 1925 s. 389) En särskild boutredningsman

I din egenskap av fosterson ser jag inte att du skulle ha något direkt intresse i boet som gör dig olämplig att vara förrättningsman. Har du inte utsetts till bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor så ser jag inget hinder mot att du skulle kunna vara förrättningsman.

Skulle det dock vara så att du av någon annan anledning har ett intresse i boet bör du inte åta dig ett sådant uppdrag.

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte är dödsbodelägare om inte du blivit utsedd till universell testamentstagare. Den avlidnes syster är dock dödsbodelägare eftersom hon är arvinge.

Du kan utses till förrättningsman om du inte har något intresse i boet. Att du är fosterson gör inte att du har något intresse i boet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll