Vårdnad om barn

2016-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har ensam vårdnad av mina två barn men nu vill min ex-sambo ha gemensam vårnad av ett av barnen då han anser att det förenklar hanteringen av diverse saker gällande det barnet. Kan säga att det barnet är nu 16 år och har under ca 3 år bott hos mig på heltid men har sedan dec -15 bott mestadels hos sin pappa. Dessutom vill han att sonen ska vara skriven hos honom pga att annars får han problem med sin hemförsäkring.Jag är tveksam till dessa förändringar då jag inte vet vad de kommer innebära rent juridiskt men även praktiskt. Kan ni hjälpa mig?Med vänlig hälsning,Villrådig mamma
SVAR

Hej och tack för attdu vänder dig till Lawline med din fråga!

Själva utgångspunktennär det gäller vårdnad om barn och vårdnadstvister är att domstolen prövarfrågor om umgänge, boende och vårdnad. I 6:4 i föräldrabalken (FB) framgår attom barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och om föräldrarnagemensamt vill utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta ienighet med denna begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad äroförenligt med barnets bästa. (här).

Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller om den i fortsättningen baraska anförtros till dig, ska rätten bland annat se till er förmåga att samarbetai frågor som rör era barn. Du har i dagsläget ensam vårdnad om dina två barn. Frågor om överflyttningav vårdnaden prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talanav socialnämnden. (här)

Du som vårdnadshavarenhar rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personligaangelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålderoch utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål ifråga. (här).

Fadern tillbarnet har inte rätt att få vårdnaden av barnet så länge det inte beslutas av domstol, med bland annat vägledning av socialnämden. Sammanfattningsvis är det viktigaste i denna fråga vad som är förenligtmed barnets bästa. I vissa fall kan det anses vara till barnets fördel att ha bådaföräldrarna som vårdnadshavare, men det finns självfallet andra faktorer som är tungtvägande när det gäller att tillgodose barnets behov av trygghet, fostran ochomvårdnad. Mitt råd till dig är att ta kontakt med socialnämnden.

Jaghoppas att du fått svar på din fråga.

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85385)