Vårdnad och umgänge avseende sambons barn

2020-06-22 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo har en son sen ett tidigare förhållande. Hans son bor varannan vecka hos oss och varannan vecka hos sin mamma.Vi har i dagsläget inget gemensamt barn. Vad skulle hända om min sambo gick bort? Skulle jag då fortfarande ha rätten att umgås/ha vårdnaden om hans son? Skulle det påverka om jag och min sambo skulle ha ett gemensamt barn eller vara gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i Föräldrabalken (FB). Jag kommer i besvarandet av din fråga att utgå ifrån att din sambo och mamman till din sambos barn har delad vårdnad.

Vårdnaden om din sambos barn

Att rättsligt ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden, 6 kap. 11 § FB. Vid alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan dessutom tilläggas att hänsyn ska tas till barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB.

Vad som gäller för det fallet att en av vårdnadshavarna avlider regleras i 6 kap. 9 § FB. Enligt bestämmelsen får den levande föräldern ensam vårdnad om barnet vid förekomsten av ett dödsfall. I detta fall spelar det ingen roll hur barnets levnadssituation ser ut, den andra föräldern behåller ändå vårdnaden. Endast om denna förälder anses vara klart olämplig som vårdnadshavare kan någon annan ta över vårdnadsansvaret.

Umgängesrätten

Umgängesrätten existerar i första hand för barnets skull, då det anses vara av vikt att barnet har möjlighet att upprätthålla relationer med viktiga personer i dennes närhet. Av denna anledning har barnets vårdnadshavare enligt 6 kap 15 § stycke 3 FB ett ansvar att barnets behov av umgänge med någon, annan än barnets förälder, som står barnets särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses. En sådan person kan exempelvis vara mor -och farföräldrar men även en person som barnet vuxit upp med.

Det kan tilläggas att rätten kan fatta beslut om umgänge enligt 15 § på talan av socialnämnden om vårdnadshavaren inte medverkar frivilligt till en sådan umgängesrätt upprätthålls, 6 kap. 15 a § FB.

Konsekvenser av ett giftermål eller gemensamt barn

Avseende vårdnads -och umgängesfrågan kommer varken ett giftermål mellan dig och din sambo eller ett gemensamt barn er emellan att få några rättsliga konsekvenser i det fallet att din sambo skulle avlida. Däremot skulle dessa omständigheter ha betydelse för din underhållsskyldighet.

Huvudregeln är att barnets föräldrar är ansvariga för försörjningen av sina barn. Föräldrarnas betalningsförmåga och barnets behov av underhåll bestämmer underhållets storlek, enligt 7 kap. 1 § FB. Den som varaktigt bor tillsammans med en förälder som har vårdnaden om ett barn - som också bor där - blir underhållsskyldig mot barnet, om denne är gift med eller skaffar gemensamma barn med föräldern, 7 kap. 5 § FB. En sådan underhållsskyldighet avser främst att barnet ska få sin grundförsörjning tillgodosedd men kan också innebära en högre standard, om föräldrarnas ekonomi tillåter det. Underhållsskyldigheten gäller dock endast i första hand den mån barnets båda föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av underhåll, 7 kap. 5 § stycke 2 FB.

Slutsats i ditt enskilda fall

Min slutsats i ditt enskilda fall är du saknar rättslig vårdnadsplikt vid den händelse att din sambo skulle avlida. Istället kommer troligen ensam vårdnad tillfalla barnets levande vårdnadshavare. En annan utgång i denna fråga kräver troligen att du innan din sambos bortgång har adopterat barnet. Detta kräver dock båda vårdnadshavarnas samtycke, 4 kap. 8 § FB.

Umgängesrätten är högst beroende på vilken relation du haft med barnet. Är det så att barnet delvis vuxit upp med dig och din sambo är chanserna stora att du ses som en sådan person som står barnet särskilt nära för att du skulle beviljas umgängesrätt.

Vid den situationen att du och din sambo gifter er eller skaffar egna barn kan det vara bra att ha vetskap om den underhållsplikt som inträder för dig enligt 7 kap. 5 § FB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Hanna Brunnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88280)