Värdering av kolonistuga

FRÅGA
Min mors make har nyligen gått bort, han har egna 3 barn och det finns inga gemensamma barn. Nu ska vi försöka göra bouppteckningen själva, men vi har stött på en fundering.Det finns en kolonistuga som båda har varit ägare till och målet är att mor ska lösa ut makens barn, när vi nu tar upp den i bouppteckningen ska vi då gå efter taxeringsvärdet eller ett försäljningsvärde?Kolonistugan står i ett koloniområde så det är arrendetomt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av ärvdabalken framgår att tillgångarna ska tas upp till sitt värde (20 kap 4 § ärvdabalken). Formuleringen är inte helt klar utan inbjuder till flera tolkningsfrågor. Frågan om hur egendom ska värderas är inte närmre reglerad i lagtext, utan det ankommer i första hand på dödsbodelägarna själva att göra värderingar som de kan komma överens om är rättvisa. Till exempel kanske en gammal tavla som den avlidne målat har ett högt ffektionsvärde för parterna, utan att ha ett lika högt marknadsvärde. Vid olika uppfattningar ska en skiftesman eftersträva värderingar som ger rättvisa mellan dödsbodelägarna. Om inte dödsbodelägarna kommer överens om annat bör som huvudregel marknadsvärdet tillämpas. I undantagsfall kan säkert taxeringsvärdet anses bättre motsvara ett rättvist värde för parterna.

Högsta domstolen har fastslagit att den part som får exempelvis aktier, fast egendom eller bostadsrätter på sin lott har rätt att i bouppteckningen få värdet av egendomen värderad med avdrag för den latenta realisationsvinstskatt som skulle uppkomma vid försäljning, så att värdet av egendomen får samma nettovärde som sådan egendom som inte behöver vinstbeskattas vid försäljning (NJA 2015 s 558).

Sammanfattningsvis bestämmer dödsbodelägarna hur tillgångar ska värderas i bouppteckningen, men skulle frågan avgöras av skiftesman, eller för den sakens skull domstol, tillämpas i huvudregel marknadsvärdet.

Motsvarande värderingsprinciper gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad (11 kap 1 § äktenskapsbalken).

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82736)