Vad som kan räknas till brottet olaga hot i 4 kap. 5 § BrB

Hej! En bekant till mig ska på rättegång ang olaga hot. De så kallade hoten har skrivits på internet inte direkt till en person utan i en tråd och har även delats på en fb sida. De två hotan är en önskan om att en person ska dö. Är det ett hot att önska någon död?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag vill börja med att säga att jag inte kan lova såhär över internet hur domstolen kommer att bedöma situationen eftersom de gör en noggrann och professionell bedömning av alla omständigheter i fallet, och det går inte heller att garantera att visst påstående alltid är ett olaga hot eftersom domstolen alltid måste göra en särskild bedömning i varje enskilt fall. Jag vill dock gärna förklara reglerna kring olaga hot och vad som kan räknas som ett olaga hot.

Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Där står att den som hotar någon med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan dömas för brottet olaga hot. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Alltså måste en person hota någon annan med en brottslig gärning. Detta betyder att personen som blir hotad ska förstå hotet som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Det kommer alltså spela stor roll huruvida domstolen bedömer att din bekanta hotat någon med en brottslig gärning eller inte genom det personen skrev på internet. Hotet måste också vara allvarligt menat för att det ska vara fråga om ett olaga hot. Dessutom måste hotet vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla, det är alltså inget krav att den hotade personen upplevt allvarlig rädsla men hotet ska vara ägnat att framkalla det. När domstolen ska avgöra det tittar den på de faktiska förhållandena och hur situationen framstod från den hotades synpunkt. Den allvarliga rädslan ska röra en av de punkterna jag skrivit ovan (säkerhet till person, egendom, frihet eller frid). I en sådan situation som du beskriver är det mest troligt att rädslan skulle röra personens liv då det handlar om en önskan om att en person ska dö.

Som svar på din fråga måste din bekantas gärning uppfylla allt som 4 kap. 5 § BrB kräver för att det ska röra sig om ett olaga hot. Om domstolen bedömer att det handlat om en hot om brottslig gärning och att det var ägnat att framkalla allvarlig rädsla för personens säkerhet kan det uppfylla kriterierna för olaga hot, men det är som sagt en bedömning som inte går att veta på förhand innan domstolen gjort sin bedömning.

Jag hoppas att jag kunde förklara hur reglerna på området ser ut. Jag kan annars rekommendera att ta kontakt med Lawline via telefon, då kan du få ytterligare rådgivning i ditt ärende.

Vänligen,Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo