Vad kan man göra om en förälder vägrar följa tingsrättens beslut om umgänge?

Jag har gemensam vårdnad med mitt barns pappa. Mitt barn som är 16 år bor hemma hos honom.

Jag har ingen kontakt med mitt barn.

Barnets pappa baktalar mig och vägrar låta mitt barn ha kontakt med mig.

Hur ska jag gå till väga juridiskt för att få en regelbunden kontakt med mitt barn?

Pappan lämnar inga upplysningar om mitt barn så jag är helt utestängd.

Vi var senast i tingsrätten och det är beslutat att mitt barn behöver båda sina föräldrar för sin utveckling, men pappan tar ingen som helst hänsyn till detta. Det är psykiskt svårt att genomlida detta helvete!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att det som tingsrätten beslutade ska bli genomfört kan du ansöka hos tingsrätten om verkställighet av beslutet. Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där barnet bor. I ansökan ska barnets namn, födelsedatum och vistelseort anges. Det beslut som du vill ha verkställt ska bifogas i original eller bestyrkt kopia.

Med hänsyn till barnets bästa prövar tingsrätten i första hand om överlämnande kan ske frivilligt. Om det inte går kan tingsrätten besluta att det ska ske med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite, vilket innebär att ditt barns pappa blir tvungen att betala ett visst belopp om han fortsätter att vägra följa beslutet. I sällsynta fall kan tingsrätten besluta att barnet ska hämtas av polis.

Om det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa ska domstolen inte bevilja det. Om det har gått lång tid sedan tingsrättens beslut och mycket som kan påverka beslutet har inträffat, kan det finnas anledning för tingsrätten att vägra verkställighet. Barnets vilja ska också beaktas, särskilt när det är ett äldre barn som ditt. Om barnet motsätter sig verkställighet utgör det oftast ett hinder mot att verkställa beslutet. Om ingenting avgörande har ändrats sedan tingsrättens beslut och ditt barn inte motsätter sig verkställighet bör tingsrätten bevilja det.

Om barnets pappa fortfarande vägrar att följa beslutet kan du vända dig till tingsrätten igen och begära att eventuellt vite ska dömas ut. Om ditt barns pappa gång på gång fortsätter att bryta mot det som tingsrätten kommit fram till i beslutet, trots att flera viten döms ut, kan detta leda till att han förlorar vårdnaden om barnet. För det krävs dock en ny process i tingsrätten.

Regler om verkställighet av domar eller beslut om vårdnad, boende eller umgänge finns i 21 kap. föräldrabalken.


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000