Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag befinner mig i en besvärlig situation. Min sambo och jag hamnar ständigt i konflikt om barnet jag väntar. Han vill att jag ska skriva under ett dokument som säger att vårdnaden till barnet är 50% hans. Jag är rädd och vet inte alls vad detta innebär i praktiken. Vad ska jag göra och vad innebär detta i praktiken? Vad är mina respektive hans rättidgheter gällande barnet när vi seperar i framtiden, om detta dokument inte existerar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte är gifta kommer du som mor vid barnets födsel få ensam vårdnad (6 kap. 3 § föräldrabalken). Ni kan själva avtala om att vårdnaden ska vara gemensam, avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 6 § föräldrabalken).

Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken). Som vårdnadshavare har man beslutanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Frågor som endast vårdnadshavaren kan besluta om är exempelvis val av skola, val av bostadsort och sjukvård. Den föräldern som inte är vårdnadshavare har inte heller samma tillgång till information och insyn gällande förskola, skola, vård m.m.

Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barnet har därför som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Även om du ensam får vårdnaden och bor med barnet kan pappan via rätten ansöka om att få fastställt umgänge med barnet. Pappan kan även hos rätten ansöka om att få gemensam vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Sammanfattning

Du kommer själv att få vårdnaden om barnet när barnet är fött eftersom ni inte är gifta, du och pappan kan dock avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Skillnaden mellan att du har ensam vårdnad eller att ni båda har gemensam vårdnad blir att du vid ensam vårdnad själv kan besluta i flera frågor som rör barnet. Är det så att vårdnaden är gemensam måste ni båda vara överens i frågor som rör barnets personliga angelägenheter innan något beslut tas, till exempel val av skola. Även insynsrätten påverkas, en förälder som inte är vårdnadshavare har inte samma rätt till insyn gällande exempelvis vård eller skola.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll